Personeelsblad van Heineken 2 Inhoud cn colofon 3 Kerstboodschap 4 Den Bosch, waar een van onze brouwerijvestigingen staat, viert in 1985 haar 800- 6 Bedrijfsnieuws: De 7 Unieke verzameling 8 De geschiedenis van Den Bosch (vervolg) 10 H. Hofhuis over Centrale Training en Vorming 11 Buitenland: 13 Tijd speelt een grote rol in ons leven. Wat is tijd eigenlijk en hoe meten we het? 15 Ideeënbus met maximale beloning in Den Bosch 16 Personeelsfeest Bunnik 18 Verenigingsactiviteiten in Den Bosch 19 Tips om lekker te eten en te drinken van J. Zellenrath 20 Sinterklaas op de 22 J Keiler zorgde weer voor puzzelplezier 24 Jubileum en afscheid 26 Kroniek 28 Proost 30 Overzicht jubilea en pensioneringen in 1985 HET LEZEN WAARD Enige tijd geleden vierde onze brouwerij in Den Bosch haar 25-jarig jubileum. De stad waarin deze Heineken-vestiging staat, is al veel ouder. Volgend jaar viert 's-Hertogen- bosch nl. het 800-jarig bestaan. Gedurende het hele jaar zullen met name onze Bossche medewerkers van de vele feestelijke activitei ten getuige zijn. Maar ook de niet-Bossche- naren zullen regelmatig via dit blad op het eeuwfeest worden geattendeerd. Voordat alle feestelijkheden beginnen, neemt John Damen u in dit nummer mee terug in de tijd naar de oorsprong van Den Bosch. Zie pag. 4/5 en 8/9. Mutatie redactiecommissie Drs. P.F. Regnault is kortgeleden uit de redactie commissie getreden wegens verandering van functie binnen het concern. Sedert maart 1982 heeft hij deel uitgemaakt van onze commissie. Gedurende deze periode hebben wij hem leren kennen als iemand met grote interesse en inzet voor de belangen van ons blad. Mede namens de redactie danken wij de heer Regnault voor de plezierige samenwerking. De redactiecommisie Nieuwe redacteur Per 3 december is Ton van der Vliet de redactieburelen komen versterken. Ton van der Vliet zal in eerste instan tie de redactie gaan voeren van Tap en Schap. Daarnaast zal hij zijn medewerking ver lenen aan ons personeels blad. Voor hij bij ons in dienst trad, was hij werkzaam als regionaal journalist van het Rot terdams Nieuwsblad. Wij wensenTon succes en plezier toe in zijn nieuwe functie. De redactiecommissie j arig bestaanTer gelegenheid hiervan de geschiedenis van deze stad in woord en beeld Hooiberg krijgt meer mogelijkheden. schaatsen in restaurant De VijfVlieghen Smeermiddelenmagazijn in Jakarta; Feest in Rwanda; Gabonese president maakt kennis met Heineken vestigingen Bijlage: kleurplaat voor de kinderen. 35e jaargang nr. 10 Redactie: December 1984 Eric Bouwmeester hoofdredacteur) Verschijnt 10 x per jaar Yvonne van Stek-Sanders Bij de voorpagina: Een winters tafereel. Redactie-adres: Postbus 53Ü, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: M. van Woerden Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concemstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 1/85 dienen uiterlijk 13 december en voor 2/8513 januari a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 2