In memoriam J.B.M. LAMBOOY Bralima S.A.R.L. ZAÏRE De familie F.G.R. Lefèbvre is op 27 november naar Kinshasa vertrokken. De heer Lefebvre zal daar de functie van DirecteurTechnique op zich nemen als opvolger van de heer T.B. Hey broek. De heer en mevrouw W. van Gansbeke en de heer M. Muilwijk uit Kinshasa zijn voor verlof gearriveerd respectie velijk op 10 november en op 14 decem ber. Ook de familie A.J.M. Bliim uit Kins hasa is met verlof in Nederland aange komen en wel op 7 december. De familie G.A.C.F Wynen is op 3 december definitief uit Bukavu terug gekeerd. Ook de heer A.J. Denissen uit Mban- daka geniet verlof in Nederland; hij is op 12 december gearriveerd. De heer P. Kool is na zijn verlofperiode op 12 december naar Boma afgereid. South Pacific Brewery PAPUA-NIEUW GUINEA De heer 7.7. Taal is op 11 november na genoten verlof weer naar Lae terugge keerd. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË De heery.y. Commissaris is met zijn gezin op 19 november definitief uit Jakarta teruggekeerd. De heer en mevrouw AFerdinandus kwamen op 26 november met verlof in Nederland. In tegengestelde richting reisde de heer M.J.M.P. de Lepper, die 27 november in Jakarta arriveerde en daar voor circa 6 maanden als assistent technological controller werkzaam zal zijn. DANKBETUIGINGEN Gaarne wil ik langs deze weg mede namens vrouw en kinderen aan allen van heinde en ver, die hebben blijk gegeven van hun belangstelling ter gelegenheid van mijn vervroegd uittreden bij Heineken hartelijk danken. De stroom van mensen die aan mij voorbij is gegaan, de mooie woorden van bedrijfsleider en chef, de prachtige cadeaus, de telegrammen en degenen die mij per telefoon nog veel goeds hebben gewenst, hebben mij versteld doen staan. Het was een unieke belevenis. U allen heeft ervoor ons een onvergetelijke dag van gemaakt. G. Dooijeweerd Heineken en gepensioneerden, harte lijk dank voor alle genoeglijke jaren met elkaar en het meeleven. Keiler Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik u allen hartelijk danken voor uw aanwezigheid in verband met mijn afscheid op 31 oktober jl. Tevens dank voor alle cadeaus en bloemstukken. Wij zullen allen met veel plezier aan deze sfeervolle ontvangst terugden ken. Een speciaal woord van dank aan mevrouw Paula Christiaanse voor haar uitstekende begeleiding. Het ga u allen goed. Gerrit Visser Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik de directie en collega's hartelijk bedanken voor de fijne dag die wij hebben gehad ter gelegenheid van mijn pensionering. J. v.d. Spek Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik eenieder hartelijk dankzeggen voor de wijze waarop de ontvangst en receptie ter gelegenheid van mijn afscheid plaatsvonden. Voor alle belangstelling, zowel persoonlijk als schriftelijk, de cadeaus en bloemen, is het onmogelijk eenieder persoonlijk te bedanken. Het was overweldigend. Deze dag zal ons altijd bijblijven. 7. Schulenberg Hiermede wil ik mijn oprechte dank betuigen voor de enorme belangstel ling en 'bloemen' die ik mocht onder vinden bij het plotseling overlijden van onze dierbare man en vader Toon van Gils. Het was voor ons een grote steun. OVERLEDEN De heer P.L.J. COTTAAR (76) is overleden op 29 september. De heer Cottaar is vanaf zijn indiensttreding op 30 maart 1942 tot aan zijn pensionering op 1 juli 1973 werkzaam geweest bij de Heineken brouwerij in Rotterdam. De heer C.H. KENTER (62) is overle den op 2 oktober. De heer Kenter is op 24 juni 1942 in dienst getreden bij de Amstel Brouwerij en was werkzaam als wachtchef brouwen totdat hij op 1 januari 1983, gebruikmakend van de wachtgeldregeling, afscheid nam van de brouwerij De heer M.J.W. HERINGA (79) is overleden op 19 oktober. De heer Heringa trad op 1 maart 1959 in dienst bij Heineken te Rotterdam, waar hij werkzaam is geweest als electrotechni- cus. 1 juli 1970 ging de heer Heringa met pensioen. De heer G. STERRENBURG (80) is op 24 oktober overleden. De heer Ster- kenburg is op 17 juli 1957 bij Vrumona in dienst getreden. Laatstelijk was hij in Bunnik werkzaam bij de huishoude lijke dienst. 31 december 1968 ging de heer Sterkenburg met pensioen. Op 6 november werd de brouwe rijgemeenschap 's-Hertogen- bosch opgeschrikt door het droeve bericht van het plotseling overlijden van Jan Lambooy. Hij mocht slechts 44 jaar oud wor den. Jan is op 7 mei 1973 begon nen als medewerker in de afde ling verpakken. Na een ongeval kwam hij in de W.A.O. Zijn karakter stond hem niet toe hierin te berusten. In 1981 kwam hij terug en wel bij de interne dienst als beheerder van het P.U.M., een personeelsuitgifte- magazijn dat mede door zijn inzicht werd opgebouwd en inge richt. In deze functie wist hij zijn talenten volledig te ontplooien. Hèt P.U.M. werd zijn P.U.M. Hier hebben wij hem niet alleen leren kennen als een harde werker en perfectionist, maar ook als een man die een open oor had voor het gebeuren in de maatschappij. Collega's die pro blemen hadden, werden door hem met raad en daad terzijde gestaan. Juist dit laatste dwingt respect af, vooral als wij ons reali seren hoe weinig geluk Jan de laatste jaren in zijn privéleven heeft gekend. Zijn heengaan laat bij ons een grote leegte achter. Onze gedachte gaan uit naar zijn kinderen. Wij hopen dat zij, net als hun vader, de kracht vinden om door te gaan en wensen hen veel sterkte. Jan, rust in vrede. Mevr. J. van Gils-Broers en kinderen 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 29