Hi HHMUHHB Afscheid J.C. Mink Chr. de Vlieger Afscheid J. Schulenberg Afscheid G. Dooyeweerd jjj Zwolle- Op 27 September vond in hotel 'Wientjes' de afscheidsreceptie plaats van de heer Schulenberg, hoofd ver koop drankenhandels in het horecagebied Gelderland/ Overijssel. Hij had na een dienstverband van 34 jaar de pen sioengerechtigde leeftijd bereikt. Tijdens de receptie memo reerde de heer Ritman de grote verdiensten en inzet van de heer Schulenberg gedurende zijn carrière bij het concern en in het bijzonder tijdens de periode in het voormalige gewest Zwolle en in het huidige horecagebied. De heer Ritman besloot zijn speech met het aanbieden van twee boeken. Ver volgens sprak de heer Leereveld. In vogelvlucht en visueel ondersteund door originele affiches van de heer Van Soest doorliep hij de carrière van de heer Schulenberg. Hij liet dit vergezeld gaan van een aantal historische cadeaus en bood het cadeau aan namens het personeel. Uit Groningen/Fries land/Drente was een delegatie naar Zwolle gekomen onder leiding van de heerTeeken, die zijn toespraak onderstreepte met een cadeau. Tot slot voerde de heer Stolte het woord namens de C.T.D. en als voorzitter van de personeelsvereni ging, waarvan de heer Schulenberg geruime tijd lid is geweest. Namens de C.T.D. bood hij de bekende 'duig'aan. Amsterdam- Op 17 oktober sloot de heer Dooyeweerd zijn loopbaan bij de technische dienst van de Amsterdamse vesti ging af. Samen met zijn vrouw, zoon, dochter, schoonzoon en kleindochter werd hij allereerst ontvangen door de heer Bremer. Tijdens de zeer druk bezochte receptie, waarbij vele externe relaties aanwezig waren, sprak de heer Bremer als eerste. Hij stond geruime tijd stil bij de ruim 42-jarige loopbaan van de heer Dooyeweerd. Ook de activiteiten in de diverse commissies waarin hij zitting had naast zijn nor male werkzaamheden, kregen de nodige aandacht. Hierna sprak de heer Kruiver de heer Dooyeweerd toe. Hij betrok daarbij, door het overhandigen van een boeket bloemen, mevrouw Dooyeweerd extra in dit afscheid. Als laatste sprak de heer Van Wijk die hem namens al zijn collega's een computer gestuurde scanner overhandigde voor de komende vrije uren. In zijn dankwoord richtte een onder de indruk gekomen heer Dooyeweerd zich tot allen met wie hij nauw heeft samengewerkt en dankte de aanwezigen voor hun getoonde belangstelling bij dit voor hem onvergetelijke afscheid. Den Bosch- Omdat hij gebruik had gemaakt van de Over bruggingsregeling werd op 23 oktober een afscheidsreceptie gehouden voor de heer Mink. Na de officiële ontvangst van de scheidende met zijn echtgenote en kinderen door de heer De Goederen, vond de receptie plaats. De eerste spreker, de heer Van Hoorn, stelde vast dat 3'/2 jaar geleden bij het 25- jarig jubileum al veel was gezegd over de loopbaan van de heer Mink. Daarom beperkte hij zich tot enige feiten uit de laatste jaren. Daarbij stond de computer-invoering in het centraal magazijn centraal. De spreker sprak zijn waarde ring uit voor de manier waarop de heer Mink zich hieraan heeft aangepast en zelfs hiervoor een cursus heeft gevolgd. Hoewel hij bewust had gekozen voor een vervroegd uittre den, had de heer Mink het toch moeilijk opzijn laatste werk dag. Het was maar gelukkig dat er toen veel werk moest wor den verzet op de afdeling. Tot slot wenste hij de heer Mink en zijn vrouw nog vele gelukkige en gezonde jaren toe. Na de overhandiging van een enveloppe met inhoud, bood de heer Jansen een koperen wandelaar aan. De heer Van der Geld bood hierop het boek 'Leven met de jaren' aan. Zoeterwoude- Op 1 oktober werd herdacht dat de heer De Vlieger 25 jaar geleden in dienst trad van onze onderneming. Voorafgaande aan de gebruike lijke receptie werd hij daarom met zijn echtgenote en kinde ren ontvangen door de heren Kruidenier en Schwietert. Daarbij speldde de heer Kruidenier hem de gouden speld op. Tijdens de daarop volgende receptie memoreerde de heer Schwietert de loopbaan van de heer De Vlieger. Na zijn opleiding was hij benoemd tot chef Technische Dienst in Amsterdam. Na een groot aantal jaren in dezelfde functie te Den Bosch werkzaam te zijn geweest, is hij in januari van dit jaar binnen de gelederen van H.T.B. opgenomen. Dat zijn werkzaamheden in Den Bosch niet onopgemerkt zijn gebleven bewees de grote delegatie vanuit die vestigings plaats. Dit werd onderstreept door een toespraak van de heer De Vaan. Na overhandiging van een aantal cadeaus, die een bewijs waren van de vele vrijetijdsactiviteiten van de jubilaris, werd de receptie verder voortgezet op initiatief van de heer De Vlieger: in zijn dankwoord nodigde hij de aanwe zigen uit het glas met hem te heffen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 26