Bosschenaren bleken beste biljarters Voetbalvereniging haalt speelgoed op voor zieke kinderen 1 g HHHIlliiiig De zaalvoetbalvereniging van Den Bosch heeft sinds kort een eigen mascotteeen beertje in de rood-witte kleu ren van de voetbalclub. Op zich is dat niet zo bijzonder. Wel bijzonder is dc wijze waarop deze mascotte werd uitgezocht. Alle leden waren verzocht een of meerdere mascottes in te leveren. Zo kwamen 41 beestjes, waar van sommige zelfgemaakt, beschikbaar. Tevoren was afgesproken dat de mascot tes die niet voor de voetbal club zouden worden uitgeko zen, zouden worden ver deeld onder drie kinderafde lingen van de Bossche zie kenhuizen. Om dit gebaar extra kracht bij te zetten, waren op de brouwerij loten verkocht. Voor deze loterij had het bedrijfsleven van Den Bosch prijzen beschik baar gesteld. Van de opbrengst van de lotenver- koop zou, in overleg met de spelleiding van de ziekenhui zen, aangepast speelgoed worden gekocht voor die kin derafdelingen. De mascottes die onder de leden waren ingezameld, werden in okto ber tentoongesteld in het H.O.C.waar alle perso neelsleden hen konden bezichtigen. De expositie werd geopend door de heer Van Stippent, voorzitter van de personeelsvereniging. Daarna overhandigde de heer Nijholt als voorzitter van de voetbalvereniging aan de vertegenwoordigers van de kinderafdelingen een mascotte als symbool voor het speelgoed dat zij kregen aangeboden. De expositie was tevens opgefleurd met werkstukken die de Bossche medewerk(st)ers in hun vrije tijd hebben gemaakt. Zo hin gen er schilderijen, werk stukken van naaldspijker- kunst en van oud hout gebouwde miniatuursche pen. Ook de fotoclub was aanwezig met studiomate riaal en oude camera's. Voorts trad er een jazz-bal- letgroep op. Aan het einde van de middag bleek dat dit initiatief van de voetbalver eniging zeer succesvol is geweest. Het bestuur van de voetbalclub is dan ook zeker van plan dit volgend jaar te herhalen. Op de foto geheel links de heer Hoek, naast hem de heer Van Stippent en 3e van rechts de heer Nijholt bij de overhandiging van mascotte aan de vertegen woordigers van de kinderaf delingen. ïVz xxSSZXXXXXXaSEX fff IZIZZZZZZXZZZZZ Vanwege het enorme succes met het in 1983 gehouden bil- jarttoernooi, hadden de ves tigingen Amsterdam, Zoe- terwoude, Bunnik en Den Bosch besloten ook dit jaar zo'n toernooi te houden. Op de zaterdagen 13 en 27 okto ber jl. stonden derhalve 64 biljarters in de Bossche bil jart-arena om te strijden om de door de heer Siertsema ter beschikking gestelde wis selbeker. Dat er gestreden is, is te zien aan de tussenstand na 13 oktober. Toen was Zoe- terwoude le met 28 wed- strijdpunten, Den Bosch 2e met 22, Bunnik 3e met 14 en Amsterdam 4e met 8. Verbe ten kwamen op de tweede zaterdag nieuwe spelers naar het H.O.C. te Den Bosch om te trachten de achter stand in te lopen. Het resul taat na deze dag was dat Den Bosch en Zoeterwoude onderling van plaats hadden gewisseld. Evenals vorig jaar was er weer een handicap ingebouwd: er mocht niet boven een bepaald percen tage worden gespeeld. Dit op straffe van een verlies- punt per partijDe eind stand was 1- Den Bosch met 44 punten 2- Zoeterwoude met 40 pun ten 3- Bunnik met 30 punten 4- Amsterdam met 24 pun ten. Zowel bij de prijsuitreiking door directeur personeelsza ken mr. J. Siertsema als na afloop van het toernooi, kwam naar voren dat allen het een goed georganiseerd toernooi hadden gevonden èn zeer gezellig. Het gevolg hiervan is dat Den Bosch ook in 1985 een toernooi zal organiseren. Waarschijnlijk zal dan ook Rotterdam van de partij zijn. Uiteraard zal Den Bosch trachten volgend jaar opnieuw de beker te winnen. De heer P. Kouwenberg (Den Bosch) in actie. De heer P. Kruissen (Den Bosch) ontvangt de beker van de heer Siertsema.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 18