ér^|iciërv+e^ smeren bij ^Vlul+i Birv+arvg HI HiliiHHW SS Het paneel met oliepompen. Elke pomp is verbonden meteen olievat achter dit paneel. HlHHHm I mmmimw m iiiiiiiiiinm ai Deze maand wordt in de brouwerij van Multi Bintang Indonesia te Tangerang een modern smeermiddelenmagazijn in gebruik genomen. In dit magazijn staan de vaten opgeslagen met diverse soorten olie en vet die nodig zijn voor het smeren van de produktie-appara- tuur van de brouwerij. Ook voorheen kende de Tangerang brouwerij een ruimte waarin de smeermiddelen waren opgeslagen. Dit 'magazijn' vol deed echter niet aan de eisen die daar aan worden gesteld op het punt van onderhoud, ventilatie, verlichting en efficiëntie. Omdat een goed gepro grammeerde smering een belangrijke bijdrage levert aan het onderhoud van de produktie-apparatuur is het ook van belang dat men daarvoor de beschik king heeft over een modern, goed uit gerust, smeermiddelenmagazijn. Een dergelijk overzichtelijk magazijn en het nieuwe werksysteem hebben een aantal voordelen. Er wordt bijvoor beeld minder snel een verkeerde smee rolie gebruikt. Ook wordt voorkomen dat vervuiling ontstaat bij de oliën en vetten doordat speciaal smeergereed- schap is aangeschaft. Tevens zijn de arbeidsomstandigheden verbeterd: een zwaar vat olie hoeft niet meer door drie medewerkers naar z'n plaats te worden gedragen, maar kan eenvou dig met een vatensteekwagen worden vervoerd. De heer A.L.M. van Rijn, consultant op het gebied van onder houd en inspectiesystemen van Heine- ken Technisch Beheer, brengt jaarlijks een werk bezoek aan de Indonesische brouwerijen. Toen hij in oktober in Tangerang kwam, werd hem gevraagd het nieuwe smeermiddelenmagazijn officieel te openen. De heer Van Rijn opent het nieuwe maga zijn. De heren K. van Dalen (project engineerA.J. Kraayo (brewery mana ger) en een medewerker van de garage werkplaats kijken toe.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 11