Opleiden wordt meer een zaak van de mensen zelf In mei van dit jaar werd de heer H.P.P.M. Hofhuis benoemd tot hoofd Centrale Training en Vorming, een Stafgroep van Personeelszaken Nederland. Nu, na een half j aar in functie te zij nsprak de redactie met hem over zijn ervaringen en over het belang van opleiding in de Heineken onderneming. "Het opleiden en trainen van mensen in een bedrijf is noodzakelijk om de kwaliteit van de menselij ke inbreng op peil te houden. De voortdurend sterk wijzigende omstandigheden, zowel binnen het bedrijf als daarbuiten, stel len hoge eisen aan de onderneming en de mensen die daarin werken," zegt Hofhuis die zich na elf j aar personeels werk in verschillende Heineken onder delen goed thuis voelt in zijn nieuwe funktie. "Wat wij bij Heineken bewust opleiding, training èn vorming noe men, is ontstaan uit de vroeger gehan teerde opvatting over opleiden: het geschikt maken van een medewerker voor zijn functie. Dat kan het bedienen van een machine zijn, het voeren van een verkoopgesprek of het doen van boekhoudkundig werk. Daaraan wordt nog steeds veel aandacht besteed maar bovendien is in de laatste jaren het verband tussen kennen en kunnen èn de organisatie waarin men werkt belangrijker gewordenIn oplei dingen wordt dan ook meer en meer aandacht gegeven aan zaken als omgaan met collega's, werken in struc turen van een grote onderneming, het kunnen inspelen op de omstandighe den. Het eerder dit jaar in Vers van 't Vat beschreven Project Praktijkge richte Opleidingen waarin we begon nen met de Horeca Tap Service, is daar van een goed voorbeeld. Opleiden is eigenlijk het aanleren van vaardighe den, vorming is een breder begrip dat staat voor de ontwikkeling van een per soon." Zijn dat geen strijdige zaken, dat wat de onderneming nodig heeft en dat wat de individuele mensen belangrijk vinden in hun ontplooiing? "Dat hoeft niet maar het zijn wel twee krachtenvelden, enerzijds de eisen die de organisatie stelt en anderzijds de behoeften van het individu om zich te ontplooien. Het opleidingsbeleid pro beert op die beide eisen in te spelen, met een open oog voor de belangen van het individu." Kunt u een belangrijke ontwikkeling in uw vakgebied bij Heineken aangeven? "De hele ontwikkeling die wij aandui den met 'informatisering', het decen traliseren van het gebruik en beheer van informatievraagt veel extra oplei dingsactiviteiten. Die opleidingsfunc tie in dat gehele proces moet ontwik keld gaan worden. Onze dienst moet een ondersteunende rol gaan vervullen omdat alle aspecten van training, oplei ding en vorming aan de orde komen. Daarvoor is nu onlangs een nieuwe functie binnen onze afdeling in het leven geroepen. Een tweede belang rijke ontwikkeling heeft te maken met de filosofie van werken. Vanuit onze afdeling CTVbenadrukken we sterker dat het opleiden een taak van de lei dinggevende zélf is en niet van een 'er gens' gevestigd centraal bureau. Vooral omdat er, zoals ik zojuist al aan gaf, méér bij opleidingen komt kijken: het gaat ook om het functioneren van mensen, om de relaties in de werk sfeer. Daaraan kan de manager met zijn mensen beter werken dan een opleider van buitenIn dit verband kan ik de taak-relatietrainingen noemen die in veel onderdelen van ons bedrijf een belangrijke rol spelen. In die opzet worden de algemene opleidingsbe hoeften vanuit de leiding vertaald naar een breder kader: het individu jn de organisatie. Die aanpak vraagt om planmatig werken, per afdeling. En er rust de verplichting op dat er rende ment uitkomt. Dat wordt misschien wel eens te veel over het hoofd gezien opleidingen kosten enorm veel geld, het is dan van belang dat die bedragen uiteindelijk ook iets opleveren." Wat is daarin de rol van de individuele medewerker? "Die heeft een eigen verantwoordelijk heid om in zijn werkgebied bij te blij ven. De snelle veranderingen verplich ten de onderneming om dc ontwikke ling van dc mensen te volgen cn te sti muleren maar ook het individu moet dat zeifin dc gaten houden. Eigenlijk moet je jezelf voortdurend afvragen: ben ik nog wel bijkan ik nog goed meedraaien in mijn functie?" Centrale Training en Vorming is een betrekkelijk kleine afdeling. Hoe pakt u al dat opleiden aan? "We vinden het belangrijk dat de managers zelf weer, net als vroeger, de opleidingstaak ter hand nemen. Dan bestaat er natuurlijk binnen Heineken ook nog enorm veel deskundigheid op allerlei gebied. Onze aanpak is erop gericht om zoveel mogelijk die eigen Heineken deskundigheid te benutten. En we werken samen met bureaus van buitenaf dus u ziet: we hoeven al die opleidingen niet zelf te verzorgen. Voor onze ontwikkelende, begelei dende en organiserende taken kunnen we met een kleine staf mensen toeEn het streven is erop gericht om dat zo te houden," voegt Hofhuis er lachend aan toe. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 10