Minister Braks wist te vertellen dat het bierverbrnik in zijn geboorteprovincie Brabant boven het landelijk gemiddelde ligt. "Ook ik ben niet ongevoelig voor dit edele vocht", merkte de minister op en toostte met directeur Schop voor Nederland geschikte brouwgerst- rassen van harte toejuich." De minis ter sprak zijn waardering uit voor de initiatieven die door het bedrijfsleven in die richting worden genomen. Ook legde de minister in zijn speech nog eens de nadruk op het belang van de brouwsector voor de economie. "Met een sectoromzet van 2 a f 2,5 miljard gulden, een werknemersbestand van ruim 9.000 mensen en een export, die dit jaar wel eens de 1 miljard gulden kan bereiken is die bijdrage niet gering. Ik zal mij er dan ook voor blij ven inspannen om die voorwaarden te scheppen die recht doen aan deze bij zondere prestatie," beloofde minister Braks. Tenslotte feliciteerde hij de Heineken Fanfare, die speciaal voor deze gele genheid uit Den Bosch was gekomen, met haar 25-jarig jubileum. Daarna was het moment aangebroken om het eerste vat aan te slaan. Door de aanwe zigen werd geklonken op een geslaagde introductie van de BOK VAN DE TAP. gebrouwen, groeide op Nederlandse akkers. Zodoende kan deze traditio nele seizoendrank beschouwd worden als een Nederlands agrarisch produkt. Nieuwe oogst "Het bokbier is de aanloop tot de win ter," aldus de heer Schop. "In de land bouw worden de oogsten verwerkt, in de horeca begint een nieuw culinair sei zoen. De Hollandse winterpotten staan in hernieuwde belangstelling en bokbier hoort daarbij. Want zoals de traditie dat wil is bokbier een seizoen drank. De robijnrode kleur is de kleur van de mout die wat langer en wat heter gedroogd wordt, dus eigenlijk geroosterd is. Dan ontstaat de zoge naamde caramelmout die het de brou wer mogelijk maakt een sterker brouw sel te krijgen met een wat hoger alco holgehalte. Vroeger was dit voor de brouwer de methode om te zien wat voor gerst de nieuwe oogst hem had gebracht; hoe die nieuwe grondstof reageerde in zijn kuipen." Hij vertelde dat uit zo n 2000 tappunten in Neder land dit seizoen bokbier zal stromen. Er is zelfs nog een extra serie vaten afgevuld om te zorgen dat deze taps niet voortijdig "droog zouden komen te staan". "Zoals het eerste kievitsei het teken is van de naderende zomer, zo is het bokbier de aankondiging dat de winter in aantocht is," besloot de heer Schop zijn speech. Daarop over handigde hij aan minister Braks het vaatje bokbier. Drie maal feest op deze foto. Een jubilerende Heineken Fanfare musiceert ter ere van de introductie van het bokbier op fust op het Haagse Buitenhof dat tijdens de afgelopen maanden geheel gerenoveerd is Nederlandse gerst In zijn weerwoord hield de minister een pleidooi voor het gebruik van Nederlandse brouwgerst. "Ik betreur het in hoge mate," zo zei de minister, "dat de verbouw van gerst als grond stof voor de bierbereiding in ons land geen duidelijke ontwikkeling door maakt. Wij blijven daardoor afhanke lijk van de invoer. Het is dan ook duide lijk, dat ik het onderzoek naar nieuwe De Fanfare is paraat en de rode loper ligt klaar om de minister te onthalen Staatssecretaris P.H. van Zeil van Economische Zaken aait de bok voorzichtig over de hoorns. De staatssecretaris verrichtte eerder dit jaar de officiële opening van hotel Coro na. Nu wederom te gast om er een bokbiertje van het fust te proeven. (V.l.n.r. De heer P.C. Schop, directeur Commercie Bier, de heer J. Knuiman, bokkeleider van de Heine ken Fanfare, minister G. Braks van Landbouw en Visserij, staatssecretaris P.H. van Zeil van Economische Zaken en de heer R. G.H. Elfrink, hoofd Public Relations) 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 9