Zoek de 7 verschillen Voor de kinderen Vraag en Aanbod Oplossingen W P Dure eed O CD »-3 CD CD CO O CD Wie kan mij helpen aan Vers van 't Vat- jaargangen van voor 1971, het liefst compleet. Telefonisch ben ik te berei ken op toestel 551 in Den Bosch of lie ver nog privé: 073-416079. D.T.C. van Roosmalen De drie struisvogels Deze drie struisvogels zijn met hun lange halzen in elkaar verward geraakt. Kun jij de struisvogels uit elkaar halen? ■pjsajqjuo sjip3.i rasunp uba [apjoSdnajq :suEi}fU3iU30[q 3J3q -uop U33 l]33l| supsr J3SUBQ ISJipSi uea sarasuBp apisp uba toojpjooq do U3§UU3ISJ3A 3pU3>(3jq}UO 'S 'S3J0S -UBp 3tS[3pptUI J3jqOB SJtpSJ ofqOJS UBB sfjsijoq pgsOASSsoX 'p ISSJSSUBp 3JS -ppptui toojpjooq do dps 3jjiA\ opuoq -3jqiU() :3sm SI S3J3SUBP 3JS[3ppiUI UBA S5JUIJ U33Q tSsM SI S>[UI] UBA J3S -UBp 3pj3p iOOA piBBpUB}SUOOJ<)J3|IM •U3|||l|.rSJ3A U3A3Z 3Q •pSoASirujs joqui[ np uba si doq J3jq33i sp us pSoASinjjs jsjqosj 3p UBA SI do>[ 3JS[3ppiUI 3p t pSoASIOIJS SJSpppiUI 3p UEA SI doq J3>[Ul[ 3Q Er werd in het verleden veel geknoeid in de hierhandel. Daar maakte de overheid zich druk om. Niet om de burgers te beschermenmaar om de eigen beurs. Hoe meer greep op de han del, hoe groter de kans om de impost, de belasting dus, binnen te halen. Er waren, al in de zes tiende eeuw, twee soorten gros siers, te weten de bierbeschooiers en de bierstekers. De beschooiers vertegenwoordigden één of meer brouwerijen. Ze verkochten het bier aan tappers en particulieren in hele of halve tonnen, in vieren- deelen (kinnetjes) of achtendee- len. Ze mochten zelf geen bier tappen en gelagen zetten Ook verkoop van dun, oftewel schar rebier, was verboden. Daar zat geen impost op! Dezelfde verbo den golden voor de bierstekers. Dat waren ook groothandelaren, maar meer van de losse soort. De stekers kochten en verkochten zonder contract, waar en aan wie ze maar wilden. De stekers maak ten er een potje van en de overheid greep in. Er werd een keur uit gevaardigd, waarbij de bierste kers een eed af moesten leggen en zeshonderd Karolus guldens als zekerheidsstelling moesten neer tellen. Zo werd hen afgedwongen om bijvoorbeeld Delfts bier alleen in Delftse vaten te verko pen en bier uit Bremen in Bremer vaten. Ook mochten zij zelf geen bierschuiten hebben. Voorts was het hen, evenals de schippers en bierdragers, verboden uit de opslag of de vracht een biertje te tappen. Een minstens zo dure eed werd twee eeuwen later ook geëist van de bierbeschooiers en de tap pers: Ik beloove en zweere, dat ik geen Dunnebieren, Schijn-, Kuit- Scharre- of andere bieren, geen Impostsubject, in myn Huis, Kel der, Schuur of Pakhuisen zal inslaan, veel minder verkoopen of gedoogen dat zidks geschied en voorts dat ik den Impost op de Bieren niet zal frauderen, doen of laaten frauderen of gedoogen dat zulks geschied met mijne kennis- se, alles directelyk of indirectelyk, zeggende, zoo waarlyk helpe my. 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 31