I.J.G. Ibelings J.P. vanVelzen A.P. Burik J. van der Schoot Zoeterwoude -Ter gelegenheid van het 25-jarig jubi leum van ing. A.P. Burik werd op 31 augustus een receptie gehouden in De Hooiberg. Vóór aanvang van deze receptie werd de heer Burik met zijn echtgenote en kinderen ontvangen door de heren Van Eerde en Ten Brug gen Cate. De heer Van Eerde overhandigde daarbij de jubi- leumspeld. Tijdens de receptie las de heer Bolk een groot aantal telexen voor, waarvan er vele uit het buitenland afkomstig waren. In zijn toespraak memoreerde de heerVan Eerde vervolgens enige opmerkelijke feiten uit de carrière van de heer Burik. Hij deed dit onder meer aan de hand van enkele oude brieven. Voorts karakteriseerde hij de jubile rende regional technical manager voor het Westelijk Half rond als een man die met plezier reist en als een overredende spreker die de voorkeur geeft aan mondeling boven schrifte lijk contact. Hierna sprak de heer Groot van de centrale kwaliteitsdienst, op welke afdeling de heer Burik geruime tijd werkzaam is geweest. Als personeelscadeau overhan digde hij een golfset .Ook kreeg de heer B urik nog een verre- kijker aangeboden. Tot slot sprak de heer Burik een dank woord. EiC! Amsterdam - Op 10 september was het precies 25 if i Jaar en drie dagen geleden dat de heer Ibelings in Isa IhP dienst trad bij de voormalige Amstel BrouwerijTer gelegenheid hiervan werd de heer Ibelings officieel ontvan gen door de heren Stolk, Beukers, Van der Steen en Aan stoot. Daarbij kreeg hij van de heer Stolk de speld overhan digd. Vervolgens vond een receptie plaats in de Raadskelder. De heer Ibelings, die in gezelschap was van zijn naaste fami lieleden, werd in het kort door de heerVan der Steen toege sproken. Deze zei in zijn toespraak ondermeer dat de werk zaamheden van de heer Ibelings als vorkheftruckchauffeur bij expeditiecentrum Bullewijk over het algemeen erg glad jes waren verlopen. Na deze loopbaanschets kreeg de heer Ibelings namens zijn collega's van de Bullewijk een aantal attributen voor zijn geliefde vissport aangeboden. Na het dankwoord van de heer Ibelings, sprak ook zijn moeder nog een woord van waardering voor deze dag. d Eü ^>e" B°sch Op 31 augustus werd de heer Van der ijr *1 Schoot met zijn familie ontvangen in Den Bosch ter kW gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. In de Cam- brinuskelder wachtte reeds een groot aantal mensen de heer Van der Schoot en zijn familie op. Daar sprak de heer Duijn- stee als eerste horecavertegenwoordiger Van der Schoot toe en onderscheidde hem met de gouden speld. De collega's presenteerden hierna een videoband waarop via komische opnames een beeld werd gegeven van het werk en de dagin deling van de jubilaris. Zijn dag begint 's ochtends om 4 uur. De poortcontrole kan er de klok op gelijk zetten als de heer Van der Schoot arriveert om zijn krant te lezen of wat bij te praten. Als cadeau ontving hij vervolgens een gouden horlo ge, dat hem werd overhandigd door de heer Olderaan. Daarna haalde de heer Zewald namens de oud-Amstel col lega's in een leuke act enige legendarische gebeurtenissen naar voren. Daarna overhandigde hij een pentekening. Als laatste sprak de heer Grunderbeek van de poortcontrole. Omdat zijn speech erop gebaseerd was dat de jubilaris op deze dag niet zo vroeg zou komen, maar dit wel had gedaan, was hij enigszins in verlegenheid gebracht. Namens zijn col lega's bood hij ook een cadeau aan. tff I™ Rotterdam - Op 21 september was het precies 25 jaar "l geleden dat de heer Van Velzen in dienst trad bij sta ft# Heineken. Daarom vond op deze dag een receptie plaats ter gelegenheid van dit jubileum. Voor aanvang van de receptie werden de heerVan Velzen en zijn familieleden eerst ontvangen door een groot gezelschap. Daarna ver plaatsten allen zich naar de Raadskelder, waar vele belang stellenden aanwezig warenDe heer Drayer decoreerde hier de jubilaris met de gouden speld. Tevens memoreerde hij onder meer de veranderingen die de export transport afde ling, waar de heer Van Velzen werkzaam is als medewerker vrachtkosten en calculaties, de laatste jaren heeft onder gaan. Daarna was het woord aan de heerVan der Pol, die namens planning control export te Amsterdam zijn dank uitsprak voor de prettige wijze waarop met de heer Van Velzen wordt samengewerkt. Uit de woorden van beide sprekers bleek dat de heer Van Velzen er altijd is en je altijd op hem kunt rekenen. Daarna mocht de heerVan Velzen een aantal cadeaus in ontvangst nemen, waaronder twee tuinstoelen, een tegoedbon voor een bijpassende tafel en een schoudertas. Na het dankwoord van de jubilaris werd deze receptie op zeer geanimeerde wijze voortgezet. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 25