Afscheid A. de Hoogt Afscheid W.J. Geertsema i»»ll»ll»n Hl Afscheid N. Zwanenburg Afscheid D.E. Karman Alkmaar - Op 31 augustus werden de heer N. Zwanenburg en zijn familie ontvangen op het verkoopkantoor ter gele genheid van zijn afscheid van de brouwerij. Deze voorma lige Heineken agent, beter bekend als Niek, was aanvanke lijk werkzaam als drankenhandelvertegenwoordiger en sinds 1980 als horecavertegenwoordiger. De eerste die de heer Zwanenburg toesprak, was de heer Colly. Hij prees de heer Zwanenburg vooral om zijn nooit aflatende inzet. Het was vervolgens de heer Teeuwen die namens alle collega's van de Noord-Hollandse vestiging een fiets aan mocht bie den. Chef expeditie, de heer Nijboer, kenschetste als laatste spreker tevens de humoristische kwaliteiten van de heer Zwanenburg. Nadat de heer Zwanenburg alle collega's van harte had bedankt voor alle cadeaus en de genoten collegia liteit in de afgelopen j arenwerd de receptie op geanimeerde wijze voortgezet. Rotterdam - Wegens gebruikmaking van de Overbruggings regeling nam de beheerder van het gedistilleerd, wijn en food-magazijn van Drankenhandel Andeweg-Renesse te Dordrecht, de heer A. de Hoogt, op 31 augustus afscheid. Daarom ontvingen de heren Redelé, Van Herpen, Dello, Van Driel en Mak de heer De Hoogt officieel op deze dag. De heer De hoogt werd daarbij vergezeld door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Aansluitend hieraan vond een receptie plaats. De heer Redelé hield als eerste een toe spraak. Daarin memoreerde hij de uitstekende staat van dienst van de heer De Hoogt. Vervolgens werd de schei dende toegesproken door de heer Van Driel, die enkele her inneringen uit het verleden opriep. Daarna overhandigde hij op ludieke wijze het personeelscadeau. Dit bestond uit twee terrasstoelen, diverse boeken en een grote puzzel. Voorts werd de heer De Hoogt geridderd in de Orde van de Koperen Afwasborstel, waarbij een pet met artikelen uit het food-magazijn en een schild in de Amstel kleuren hoorde. Tot slot bedankte de heer De Hoogt alle aanwezigen. Amsterdam - Op 31 augustus nam de heer Karman in het bij zijn van zijn naaste familieleden afscheid van Heineken. Na ruim 25 jaren op diverse afdelingen bij de brouwerij gewerkt te hebben, was nu de tijd aangebroken om als chef van de garage in de Quellijnstraat Heineken te verlaten. De reeds volgestroomde Kuiperij moest enige tijd op de heer Karman wachten daar hij tijdelijk gehandicapt was met een been in het gips. Nadat enkele van de vele telegrammen waren voor gelezen, werd de heer Karman in lovende woorden door de heren Regnault en De Vries toegesproken. Hierbij werd in het kort ingegaan op de goede relatie tussen de heer Karman en de garagemedewerkers. Vervolgens kreeg de heer Kar man een enveloppe met inhoud overhandigd. Als laatste spreker bedankte de heer Mantel zijn collega voor de afgelo pen werkperiode. Als blijk van waardering overhandigde hij namens zijn collega's een certificaat om zijn auto te laten voorzien van nieuwe banden. Nadat de heer Karman het cer tificaat had voorgelezen, bedankte hij zijn collega's en vrien den voor de getoonde belangstelling waarna eenieder van de heer Karman afscheid nam. Den Bosch - Op 3 september werd de heer Geertsema, ver gezeld van zijn echtgenote, officieel welkom geheten door de heer Scheltema, omdat de heer Geertsema de leeftijd van 65 jaar had bereikt en zodoende per 1 september van zijn welverdiend pensioen kon gaan genieten. In de Cambrinus- kelder opende de heerVeen zijn toespraak met de vaststel ling dat de scheidende een man is van weinig woorden en hard werken. Zijn loopbaan bij Heineken begon op 28 maart 1955 in Rotterdam als medewerker in de bottelarij en op 14 mei 1957 kwam hij als bewaker naar Den Bosch. Vijf jaar geleden stapte hij over van de beveiligingsdienst naar de bierwinkel. De heer Geertsema was een medewerker die serieus en goed zijn werk verrichtte en daarbij ook nog erg zuinig was, zowel voor zichzelf als voor het bedrijf. Dat hij nauwgezet de rondes liep, bleek toen hij over de dichtgevro ren Dieze naar de Veemarkthallen was gelopen waar toen tertijd de Heineken vrachtwagens werden gestald. Tot slot overhandigde de heer Veen een enveloppe met inhoud namens het gehele personeel en het boek "Leven met de jaren' en sprak de hoop uit dat dit zal helpen de vele vrije tijd nu en in de toekomst actief door te brengen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 21