MURPHY IN HET NIEUW In het eerste nummer van Heineken International Magazine heeft u kun nen lezen over de nieuwe fustenafvul- afdeling bij Murphy Brewery Ireland Ltd. in het Ierse Cork. Er zijn echter meer verbouwingen en vernieuwingen bij deze brouwerij dan alleen de bouw van de fustenafvulafdeling. Toen begin 1983 Murphy Brewery Ireland defini tief werd overgenomen door Heine ken, werd daar al enige jaren Heine ken bier in licentie gebrouwen. Daar voor was speciaal een klein brouwhuis ingericht. Uiteraard brouwde men ook het eigen bier, Murphy Stout. Dit gebeurde in een brouwhuis dat uit 1856 stamt. Om nu bier te produceren vol gens de kwaliteitseisen die ons concern hieraan stelt, was het een eerste ver eiste dat de brouwerij zou moeten wor den aangepast. Om de investering beperkt te houden, is een plan opge steld dat diverse fasen omvat. Begonnen is met de volgende, meest essentiële zaken: Toch is deze eerste fase zonder proble men gerealiseerd. Vervolgens is men begonnen met de tweede fase van de renovatie. Deze - Een waterbehandelingsinstallatie om het binnenkomend leidingwater biologisch te zuiveren; - Twee gistbewaartankjes met een gistdoseringsinstallatie om een goede gistkwaliteit zeker te stellen; - Een eenvoudige tankreinigingsin- stallatie; - Een complete nieuwe fustenvulin- stallatie met een capaciteit van circa 300 fusten per uur. Daarvoor is een geheel nieuw gebouw neergezet en werd een pijpenbrug geïnstalleerd. Dit was nodig om de oude fustenlij n, die nog met de hand werd bediend, te vervangen. De kwaliteit van het in fust afgevulde bier kan hiermee wor den gegarandeerd. Gezien de staat waarin de brouwerij verkeerde en het feit dat de produktie doorgang moest vindenis er onder vrij moeilijke omstandigheden gewerkt. De nieuwe pijpenbrug omvat onder meer het installeren van een 2-ketel ziederij met een brouwsel grootte van 330 hectoliter voor het brouwen van zowel Heineken bier als Murphy Stout. Deze installatie wordt opgesteld in het gebouw waar de oude fustenvulinstallatie heeft gestaan. Om dit te kunnen realiseren, moeten wel enige bouwkundige hoogstandjes wor den uitgevoerd. Onder het gebouw door stroomt namelijk de rivier Kiln, terwijl de overspanning over de rivier geen zware belasting kan verdragen. Verder omvat fase 2 ook nog een uit breiding met drie gist/lagertanks. Als deze fase in mei/juni van het vol gend j aar voltooid zal zijnwaarbij ook de overbodige oude gebouwen en hun installaties zullen worden gesloopt, is Murphy Ireland een brouwerij die circa 250.000 hectoliter per jaar kan produceren volgens de door Heineken gewenste kwaliteitsnormen. De capa citeit kan in de toekomst worden uitge breid tot maximaal 500.000 hectoliter per jaar. De werkzaamheden die reeds verricht zijn en die, die nog uitgevoerd moeten worden, vinden plaats onder begelei ding van Heineken Technisch Beheer.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 16