Bunnikse E.H.BO-leden oefenen in ziekenhuis Hart voor een ander In totaal namen drie groepen van gemiddeld 7 personen aan deze oefeningen deel. De meeste deelnemers hadden aanvankelijk wat wat onwennig tegen de situatie aangekeken. Maar, zo bleek vooral tijdens de middagoefening, ze hadden veel bijgeleerd. Het optre den 's middags ging sneller en soepeler: men raakte duidelijk op elkaar inge speeld. Unaniem waren de E.H.B.O.'ers uit Bunnik het er over eens dat derge lijke oefeningen in een zo unieke omgeving als het Academisch Ziekenhuis beslist voor herhaling vatbaar zijn. Bij E.H.B.O.-wedstrijden wordt bijna altijd gewerkt in groepjes van drie personen. De leiding van Bedrijfs Zelf Bescherming (B.Z.B.) heeft voor de E.H.B.O.'ers van Vrumona gezocht naar een mogelijkheid in een grotere groep te kunnen oefenen. Daarbij zou men meer ervaring kunnen opdoen om als team te werken. Daarvoor is samen met de afdelingen B.Z.B. van het Academisch Zieken huis te Utrecht en het Energiebedrijf van de gemeente Utrecht een programma opgesteld voor de E.H.B.O.-leden van Vrumona. Daarbij was rekening gehouden met de problemen die men in een werksituatie kan tegenko men. Het programma speelde zich geheel af in het Academisch Ziekenhuis. De dag begon met een oefening met 'patiënten' van de Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slacht offers. Hierna volgde een diaserie. Aan de hand van 36 dia's moesten de deelnemers een diagnose stellen een tevens aangeven welke maatregelen men zou treffen. Een discussie over het tot dan toe meege maakte en de gelegenheid hierover vragen te stellen, besloot de ochtend, 's Middags werden de groepen nogmaals gecon fronteerd met een situatie waarbij de Lotus-patiënten op zeer realistische wijze de deelnemers op hun kunnen en kennen toetsten. Ook hierna was er uitgebreid gelegenheid vragen te stellen. Geheel op vrijwillige basis hebben vorige maand 21 Zoeterwoudse medewer kers onder leiding van een arts een cursus reanimatie gevolgd. Ook legden zij hiervoor een praktisch en theoretisch examen af. Gelukkig slaagden allen. Eigenlijk heette de cursus niet reanimatie maar 'resus- citatie'. Dit betekent dat de levensfuncties weer op gang worden gebracht (dus niet tot leven gewekt zoals reanimatie betekent) in de overgangsfase tussen kli nisch dood en biologisch dood. Het was voor het eerst dat binnen onze onderne ming deze cursus is gevolgd, georganiseerd door het Oranje Kruis. De cursus van het Oranje Kruis, waaraan alleen houders van een E.H.B.O.-diploma kunnen deelnemen, is ook de enige in ons land met een erkend en geregistreerd diploma. Om de geldigheidsduur van dit diploma te continueren, is het vereist ieder half jaar een oefenmiddag of -avond bij te wonen. Net als de cursusavonden zullen deze oefenbijeenkomsten wor den gehouden in de houten keet bij de bottelarijOp de foto ziet u het toepassen van de resuscitatie op een speciale pop.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 14