Problemen en risico's Niet alles zal probleemloos verlopen en er zijn zekere risico's. Een personal computer is niet een soort veredelde rekenmachine. Men zal af moeten van het idee, dat wat via een computer wordt gemaakt 'dus foutloos' zal zijn. Een gezonde dosis wantrouwen is op zijn plaats, want hoe meer computers gebruikt worden en hoe meer mensen - vaak met onvoldoende kennis - zelf met informatieverwerking bezig zijn. hoe groter de kansen op onvolledige of te late informatie of op fouten in pro gramma's. Er kan van alles misgaan! Wie goed wil automatiseren moet aller eerst ervoor zorgen dat de te verwer ken informatie goed en duidelijk gede finieerd is. Er moet een verantwoorde keuze gemaakt worden uit beschikbare apparatuur en programma's. Verder is een degelijke opleiding en een ruime inwerkperiode noodzakelijk. Een probleemgebied waar de compu terindustrie nog helemaal niet uit is, is de standaardisatie. Hierdoor zijn de mogelijkheden om apparatuur aan elkaar te koppelen en met elkaar te communiceren nog sterk beperkt. Ten slotte is er nog de zorg voor de continuï teit van het gebruik, die in gevaar kan komen bij overplaatsing en opvolging van degene die het apparaat bedient en programma's maakt. men. te stellen. Aan de laatste worden andere en veel hogere eisen gesteld aan capaciteit en kwaliteit. Vandaar ook de grote verschillen in kosten van apparatuur en programmatuur. De personal computer in de werkom geving bestaat uit: een beeldscherm, toetsenbord, geheugeneenheid, een gekoppelde printer (afdrukeenheid), programma's en instructieboeken. Men kan zelf programma's schrijven of standaardprogramma's gebruiken. Zo zijn er programma's voor het bijhou den van informatie - vroeger opgesla gen in kaartenbakken - en het maken van overzichten daaruit. Ook voor het uitvoeren van regelmatig terugke rende berekeningen, rapporten en planningen, het maken van grafieken en het bewerken van teksten zijn stan daardprogramma's aanwezig. De tech niek zal het mogelijk maken om de per sonal computers te gaan koppelen aan de grote computersystemen en aan Ondersteuning bij keuze en opleiding Het gebruik van computerapparatuur op de werkplek is een element in het beleid van decentralisatie van de ver antwoordelijkheden voor automatise ring. De personal computer is geschikt voor vele vormen van verwerking en presentatie van gegevens en maakt deel uit van de hulpmiddelen, die belangrijk bijdragen in een grotere effectiviteit en efficiency. In het kader van de geleidelijke invoering past het dat de Automatiseringsgroep onder steuning verleent bij apparatuurkeuze en opleiding. Een computer blijft, ondanks alle mooie verhalen over de gebruikersvriendelijkheid, een tame lijk gecompliceerd geval, waar men mee moet leren omgaan. Met een goede ondersteuning gaat dat heel wat sneller en gemakkelijker, dan wanneer men op eigen houtje aan de slag gaat. elkaar. De bereikbaarheid van infor matie wordt groter en de snelheid om met elkaar te communiceren zal toene- 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 11