DE PERSONAL COMPUTER RUKT OP De belangstelling voor kleine computers neemt hand over hand toe. Home-computers en videospelcomputers staan in alle soorten, maten en prijzen te koop en tijd schriften staan vol met advertenties en verhalen over 'Personal Computers'. Is het een modeverschijnsel, een rage van voorbijgaande aard? Waarschijnlijk niet. Het begint natuurlijk wel als iets nieuws, maar een vergelij king met koelkasten, stereo-apparatuur en rekenmachi nes ligt voor de hand. De groep mensen die al dagelijks met kleine computers omgaat, neemt toe. Een home-compu ter kan een nieuwe hobby zijn, waar veel tijd en geld in gaat zitten. Een hobby die veel plezier, maar ook grote teleurstellingen kan geven. Op scholen wordt over en met computers les gege ven en ook op kantoren worden steeds meer kleine computers gebruikt. Bij Heineken zijn momenteel in Neder land enkele honderden beeldschermen in gebruik voor het zogenaamde 'per soonlijke computergebruik' en voor 'tekstverwerking'. Onder degenen, die er nog geen gebruik van maken zijn veel nieuwsgierigen: wat kan ermee gedaan worden, hoe werken ze, zijn ze efficiënt, enzovoorts. Ook is er een groep die afwachtend is. De onbekend heid met de apparatuur, een zekere angst voor het nieuwe of onvrede over de mogelijke gevolgen, spelen hierbij een rol. Wat dat betreft kunnen demon straties en gesprekken over de appara tuur erg verhelderend werken. Dit artikel is bedoeld om wat dieper in te gaan op de noodzaak van het gebruik van computerschermen op kantoren. Verder wordt aandacht besteed aan het tempo waarin dit gebeurt, de risico's en de problemen die aan het 'persoonlijk gebruik' van computers zijn verbonden en de kennis die in het concern aanwezig is om bij de installatie te helpen. De noodzaak van het gebruik De belangrijkste redenen om voor meer activiteiten in kantoren compu terhulpmiddelen te gaan gebruiken lig gen in de noodzaak om sneller te com municeren, eerder over gegevens te kunnen beschikken en dus slagvaardi ger te werken. Het zijn middelen om deel te nemen aan het proces van infor matisering. Aan dit laatste onderwerp werd een artikel gewijd in Vers van 't Vat nr. 5/84. Een en ander betekent, dat steeds meer activiteiten zullen wor den ondersteund door middel van com puters. Dit is een proces waarbij men steeds afhankelijker wordt van - onder andere - personal computers. Het gebruik van computers blijft niet beperkt, nee, bijna iedereen zal er uit eindelijk gebruik van maken. Het tempo Al jarenlang worden beeldschermen gebruikt waarmee men, gekoppeld aan de grote computersystemen, infor matie kan opslaan in het geheugen en deze informatie op een aantal manie ren naar eigen inzicht kan bewerken. Sinds 1978 worden op secretariaten en typekamers computers volop gebruikt voor de verwerking van teksten. Pas in de afgelopen jaren zijn de eerste 'per sonal computers' in gebruik genomen. Doordat de mogelijkheden van de pro gramma's meer en beter worden en de prijzen van de apparatuur in verhou ding gunstiger, kan dit soort hulpmid delen meer en meer op een verant woorde wijze worden gebruikt. Dit zal geleidelijk gebeuren, zoals elk gewen ningsproces geleidelijk gebeurt. De eerste gebruikers zijn gemotiveerd door grote nieuwsgierigheid of hebben in hun vooropleiding geleerd om zelf computers te gebruiken. Langzamer hand zullen meer vooropleidingen informatica in het lespakket opnemen. Als het bedieningsgemak van de appa ratuur groter wordt, zullen meer men sen zich de bediening moeiteloos eigen maken; de drempel wordt lager en de acceptatie neemt toe. Het zal echter zeker tot in de negentiger jaren duren, voordat de helft van de medewerkers een beeldscherm gebruikt. Mogelijkheden van personal compu ters Het zou te ver gaan om de vele interes sante mogelijkheden van videospel- en home-computers te bespreken. In boekwinkels zijn verschillende boek werkjes te vinden met basiskennis over 'de microcomputer' en zijn gebruiks mogelijkheden. Het is wel nuttig om een belangrijk ver schil tussen home-computers en perso nal computers op kantoren aan de orde 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 10