Theoretische en praktische bij Al jaren onderhouden vele afdelingen binnen Heineken contact met het onderwijs in de vorm van spreekbeurten, brouwerij bezoeken en stage-periodes omdat binnen de Heineken organisatie het belang van goede relaties met het vakonderwijs terdege wordt onderkend. Om tot een structurering van deze activiteiten te komen, is begin vorig j aar de afdeling onderwij scontacten in het leven geroepen bij de stafdienst public relations Nederland. Nederland Arnhem (P.B.N. A.) en een aantal andere horeca-opleidingsinsti- tutcn zijn erbij betrokken. De heer Grevink: "Wij vroegen hen waarmee wij hun leerprogramma het best konden ondersteunen. De groot ste wens van de scholen en de andere horeca onderwijsinstellingen was: het corrigeren van hun lesstof, goede en duidelijke uitleg over het produktie- proces van bier, frisdrank en gedistil- leerdprodukten, de mogelijkheid dit proces 'met eigen ogen' te kunnen aan schouwen èn het onderwerp automati sering. Bovendien was er dringend behoefte aan visuele hulpmiddelen." Middelen Met deze wensen is de afdeling onder- wijscontacten aan de slag gegaan. Inmiddels wordt er al enige tijd gewerkt met een uitgebreid informatie pakket. "Alle scholen uit onze doel groep en de onderwijscentra van de S.V.H. ontvingen van ons twee kof fers. De ene koffer bevat een aantal flesjes met grondstoffen en halffabri katen en een uitgebreide beschrijving van het brouwproces. Aan de hand hiervan en met behulp van een door ons gemaakte dia-serie is de docent in staat op duidelijke wijze uitlegte geven over het brouwproces. De tweede kof fer bevat een boekje getiteld 'Bier, de behandeling in het horecabedrijf' en een aantal losse onderdelen van een standaard-tapinstallatie. Deze attribu ten dienen om het belangrijke onder werp 'bierbehandeling' aanschouwe lijk te kunnen voorstellen. Dit is voor ons een zeer belangrijk onderdeel, want het is voor Heineken als brouwer een vereiste dat het door vakmensen gebrouwen bier ook door vakmensen wordt behandeld nadat het de brouwe rij heeft verlaten!" Ook voor fris werd in samenwerking met Vrumona een diaserie gemaakt, eveneens voorzien van een tekstboekje. De fabricage van frisdranken wordt hierin volledig ver klaard op het niveau van het onder wijs. Voor gedistilleerd en wijn zijn soortgelijke hulpmiddelen als voor bier en fris in ontwikkeling. Het is gebleken dat het beschikbaar gestelde materiaal goede diensten bewijst. De "Wij hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de scholen in Nederland en daaruit bleek dat er boven het basis onderwijs bijna vijfduizend scholen zijn met in totaal l3/4 miljoen leerlin gen," vertelt de heer J.G. Grevink van de afdeling onderwijscontacten. "Er werd besloten dat Heineken in eerste instantie haar activiteiten zou richten op het onderwijs in haar eigen bran che. Dat zijn de horeca- en detailhan delsopleidingen. Het contact met het onderwijs dat op onze branche is gericht, is belangrijk omdat hierdoor een eerste contact mogelijk is met de toekomstige ondernemers, horeca- en winkelpersoneel. Als eerste doelgroep is het horeca-onderwijs gekozen met het plan in een later stadium stapsge wijs onze activiteiten uit te breiden." Wensen en plannen Tot de eerste doelgroep behoorden de hogere- en middelbare hotelscholen, de streekscholen voor middelbaar beroepsonderwijs en scholen voor kort middelbaar onderwijs. Van deze laat ste twee richtingen zijn er meer scho len dan door Heineken werden gese lecteerd, maar zij hebben geen horeca- opleiding in het studiepakket. Ook het Onderwijscentrum van de bedrijfstak Horeca, kortweg S.V.H.is vanzelf sprekend betrokken bij onze activitei ten. De S.V.H. werkt met de streek scholen samen in het zogenaamde leer lingenstelsel. Bovendien verzorgt de S.V.H. vanuit ongeveer zestig centra de Horeca-ondernemers-opleidingen Ook de Leidse Onderwijs Instellingen (L.O.I.), het Polytechnisch Bureau En zó wordt een goed glas bier getapt!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 8