Colonnes 6 en7 in Den Bosch ingrijpend gewijzigd De inpakmachine voor trays met hoge zijkanten De krattenbuffer in colonne 6 Ongeveer een jaar geleden ging in Den Bosch een grote operatie van start: de ombouw van de colonnes 6 en 7. De voornaamste reden hiervoor was dat de twee bestaande lijnen ten behoeve van exportverpak kingen moesten worden uitgebreid met nieuwe mogelijkheden voor (toe komstige) verpakkingsvor- men. Omdat de lijnen voor een aantal verpakkingen, zoals clusters, tot dan toe slechts op halve snelheid konden draaien, wilde men bovendien het snelheidsni veau verhogen. Tevens was het van belang de kwaliteit van het etiketteren te verbeteren. In de oude opstelling werden de etiket ten op de reeds geëtiket teerde flessen soms bescha digd, omdat de etiketten onvoldoende tijd kregen om te drogen. Dit vereiste derhalve een langere baan tussen de etiketteermachine en de inpakmachine. De noodzakelijke aanpassingen aan de twee exportlijnen werden aangegrepen om ook de gehele lay-out van beide colonnes te wijzigen. Deze zijn nu gestrekt: waren eerst veel flessebanen 'dwars' in de bottelarij geplaatst, nu zijn deze zoveel mogelijk in de lengte opgesteld. Daarbij zijn beide colonnes met 40 meter verlengd. Dit was mogelijk door een gedeelte van de magazijnruimte aan dit doel op te offeren. Daarvoor moest er wel eerst een betonnen vloer en een plafond met verlichting in de -nu voormalige- magazijn ruimte worden aangebracht. Door de nieuwe opstelling hebben de medewerkers aan deze colonnes meer ruimte gekregen en is alles Overzicht van een deel van de inpakstraten van colonne 6 en 7 en de dozen- en krattenafvoerbanen beter bereikbaar geworden. Dit heeft tot gevolg dat er voor de medewerkers veel prettiger arbeidsomstandig heden zijn ontstaan. Colonne 6 en 7 zijn beide ingericht voor binnenland en exportproduktie. Op de binnenlandlijnen zijn in het afgelopen jaar een "ultra- sonore" krattenwasmachine en een krattenbuffer inge bouwd. Over die krattenwas- sers schreven we al in nummer 1/1984 van Vers van 't Vat: het zijn machines waarin de kratten met behulp van hoog frequente trillingen grondig worden ontdaan van aanhangende vuildeeltjes. De krattenbuf- fers zijn speciaal ontwikkeld door Heineken Den Bosch en de leverancier, Conveyor Systems. Ze zijn 1 meter breed, 16 meter lang en reiken tot aan het plafond. Zo kan op een minimum aan vloeroppervlakte een maximum aan kratten worden opgeslagen. Daar naast is één spoelmachine, afkomstig van colonne 7, in colonne 6 ingebouwd. Eerstgenoemde colonne beschikte namelijk over twee spoelmachines, terwijl de laatste er geen had in de oude situatie. Beide colon nes hebben een automati sche besturing gekregen door toepassing van P.L.C.'s (Programmable Logic Controllers). Deze wijzigin gen hebben er onder andere toe geleid dat voor diverse verpakkingen, die voorheen slechts op halve snelheid konden worden gedraaid, nu de nominale snelheid is verkregen. 'Paternoster'liften zorgen ervoor dat de kisten en dozen omhoog worden gebracht naar de transport banen hoog in de bottelarij voor het vervoer van het gereed zijnde produkt van de inpakmachines naar de palletizers. Uiteraard is aandacht geschonken aan voorkoming van geluidshin der. Dit is niet gezocht in geluidwerende middelen maar in aanpassing "aan de bron", zodat de diverse machines aanzienlij k minder geluid produceren dan voorheen. De twee colonnes zijn in de nieuwe opzet inmiddels al enige maanden in gebruik. Dit was mogelijk dank zij een grote inzet van de leveranciers en alle medewerkersdie vaak in de weekeinden en 's avonds hebben doorgewerkt om de produktie tijdens deze verbouwingswerkzaamhe den doorgang te kunnen laten vinden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 7