Personeelsblad van Heineken 2 Inhoud en colofon 3 Dagtocht oud- medewerkers Rotterdam/ Zoeterwoude/Zoetermeer 4 Binnenkort is het weer tijd voor Bokbier. Waar een aantal bokkige verhalen vandaan komt, leest u op deze pagina's 6 Bedrijfsnieuws met o.m. Nieuwe reclame-uiting op Leidseplein; Bedrijfsbrand- weertest wagen voor Athene; Grote wijzigingen in Bossche bottelarij 8 Op vele manieren bestaat er contact tussen Heineken en onderwijsinstellingen. Daarin neemt het branche-onderwijs een belangrijke plaats in. 10 Werkoverleg binnen Heineken 11 Bedrijfsnieuws: 12 De werkzaamheden bij een drankenhandel 14 Bedrijfsnieuws: Sourcy slaat vleugels uit; Journalisten keuren oude Bokma en nieuwe haring; Reanimatie- cursus in Den BoschBetrok kenheid bij Amsterdamse kandidaatstelling Olympische Spelen 16 Heineken Amarans 17 Nieuws uit het buitenland 18 Verenigingsactiviteiten 21 J.H.J. Butter uit Bunnik heeft aquaria als hobby 23 Ideeënbus 24 Jubileum en afscheid 25 G.W.N.-wagens nieuw beschilderd 26 Kroniek 28 Proost 30 Vatvaria AFSCHEID A.H. POLS Omdat zijn werkzaamheden zich onlangs hebben verplaatst naar de regio buiten de stad Rotterdam, heeft de heer A.H. Pols het correspondent schap voor de Rotterdamse vestiging neergelegd. Voor zijn bijdragen, die hij vanaf begin 1980 tot nu aan ons perso neelsblad heeft geleverd willen wij de heer Pols graag bedanken. Redactie en redactiecommissie Heineken International Magazine: een nieuw personeelsblad; 2e prijs voor Vrumona van PepsiCo trekken aandacht in Frankrijk met biljarten, wandelen en voetbal 20 Kunst in De Pijp 22 Eén uit 6-duizend: J.A. Schiphorst uit Zoeterwoude 35e jaargang nr. 7 Redactie-adres: September 1984 Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Verschijnt 10 x per jaar Tel.: 071-814870/ 814288 Bij de voorpagina: Aan de Zuidfranse kust vormen sinds kort twee Amarans met Heineken zeilen een opvallende verschijning. Lees meer over dit nieuwe type boot op pagina 16. Bij de achterpagina: Een van de oude bokbier- advertenties. Zie ook de pagina's 4 en 5. Redactie: Eric Bouwmeester hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Anneke van de Wijngaart Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concemstafdietist Public Relations Postbus 28, 1000AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 9/84 dienen uiterlijk 21 september en voor 10/8419 oktober a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 2