m Afscheid M. Drop Afscheid mw J. Verschueren-Hofman Afscheid J. Kolsteeg M.A. van der Steen Rotterdam- Op 6 juli werden de heer Drop en zijn familie ontvangen te Rotterdam ter gelegenheid van zijn afscheid van de brouwerij. Aanvankelijk was de heer Drop, beter bekend als Chiel, werkzaam als buitenmonteur C.T.D. in Rotterdam. Laatstelijk vervulde hij de functie van monteur/ beheerder C.T.D. magazijn Schiedam voor de horecagebie- den Den Haag en Rotterdam. Als eerste werd de heer Drop toegesproken door de heer Van Herpen. Daarna bedankte de heer Brouwer als chef C.T.D. Chiel voor zijn inzet en samenwerking. Aan de heer Molenaar werd de eer gegund het fantastische cadeau aan te bieden namens alle interne en externe relaties en bekenden van het horecagebied Rotter dam. Buiten ieders verwachting kwam er een video-recor der op tafel; de verbazing was het grootst bij de heer Drop en zijn vrouw. Na deze gebeurtenis bedankte de heer Schiet de heer Drop namens de C.C.T.D. voor zijn inzet in de totaal 36 lange jaren. Vervolgens stelde de heer De Roode hem als voorbeeld vooral wat betreft zijn vakkennis, inzet en motivatie, waarna de heer Molijn als oud-collega de verdien sten van de heer Drop memoreerde als collega en vakman. Nuth- Op 29 juli werd mevrouw Verschueren samen met haar echtgenoot en moeder ontvangen te Nuth ter gelegen heid van haar afscheid. Mevrouw Verschueren was werk zaam in Nuth als administratief medewerkster debiteuren op het verkoopkantoor van het horecagebied Limburg. Aanvankelijk was zij werkzaam geweest bij de drankenhan dels Boesten en Van Wersch. Nadat in een klein gezelschap de heer Janssen mevrouw Verschueren bedankt had voor haar inzet in al die jaren, die zij bij Heineken heeft gewerkt, vertrok het gezelschap naar het alom bekende Zoalke. Na een korte maar leuke speech van haar directe chef, de heer Dorren, werd het woord tot haar gericht door de heer Van Hilten, die enige aardige feiten en gebeurtenissen uit het ver leden memoreerdeAls cadeau van het gehele horecagebied Limburg ontving zij een mooie klok en een schemerlamp, waarmee zij uitermate blij was. Zoals gebruikelijk werd het daarna een uiterst gezellige bijeenkomst, waarbij de gehele Nuthse gemeenschap aanwezig was. Amsterdam- In aanwezigheid van zijn echtgenote nam op 26 juli de heer Kolsteeg afscheid van de brouwerij. Als eerste spreker constateerde de heer Bremer dat er iets ontbrakHij loste dit op door Jan zijn vertrouwde pet te overhandigen en er zelf ook een op te zetten. Tijdens de beloofde korte toe spraak memoreerde de heer Bremer op welke afdelingen de heer Kolsteeg sinds 1961 werkzaam is geweest, voordat zijn werk zich laatstelijk binnen de energiedienst rond de machi nekamer concentreerde. "Ik mag toch wel een geintje uitha len" noemde de heer Bremer een kenmerkende uitspraak voor deze markante en opmerkelijke persoon met zijn uit stekende humeur, inzet en collegialiteit. Namens allen bedankte hij hem hiervoor en overhandigde hem een boek als cadeau. Vervolgens vulde de heer Vlietstra aan wat men nog meer zou missen. Buiten zijn werk waren bijvoorbeeld de ijskast, de haringen de kat altijd uitstekend verzorgd. Jan zette dit ter plekke recht: het was een poes. Als dank voor de verzorging van de poes kreeg hij 3 wittekat batterijen en voorts een vergroting van 'Jan en Evelien', een pakket van reclame service en een enveloppe met inhoud overhandigd. gfj jf® Den Bosch- Op 28 juni j.l. vierde de heer M.A. van jr Bh| der Steen zijn 25-jarig jubileum. Na de officiële ont- iffiaiaP vangst door de heer Scheltema werd hij met zijn echtgenote verwelkomd in een goed bezette Cambrinuskel- der. Daar richtte de heerVeen het woord tot hem, omdat de jubilaris al bijna 2 jaar als medewerker van de interne dienst in het H.O.C. werkzaam is. Deze taak voert hij met veel ijver en enthousiasme uit. Voor die tijd heeft hij als schou wer, tapper en H.B.K.-operator in de bottelarij gewerkt en tijdens die 23 jaar kwamen in de beoordelingen steeds de woorden 'is een goede kracht' voor. Ook in zijn vrije tijd zat de jubilaris niet stil, want hij behaalde vele diploma's. Tevens is hij een druk bezet man door zijn werkzaamheden voor Carnavalsvereniging De Dorstvlegels en de wandelsport. De heerVeen sprak tenslotte zijn grote waardering uit voor zijn inzet bij Heineken. Na de overhandiging van het perso- neelscadeau onder couvert, hield de heerTimmers namens de RV. Heineken Den Bosch een korte toespraak. Na een dankwoord van de jubilaris werd de receptie even later muzikaal opgevrolijkt door de Carnavalsband van De Dorstvlegels. jjj iHitliiiiittff

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 24