Op deze foto is te zien hoe groot de pane len in werkelijkheid zijn. Aan de brouwe rijmuur hangt v.l.n.r. werk van Marije Romme, Har Sanders en Kees Smits. Een van de kunstemars, Marijke Rom me, bezig met het invullen van haar paneel in een oud bank-pand dat door de gemeente beschikbaar was gesteld Kunst in De Pijp Sinds 29 juni sieren zes verschil lende panelen de 'blinde' muur van onze Amsterdamse brouwe rij in de Quellijnstraat. Het initiatief hiertoe is genomen door de gemeente lijke werkgroep Kunst in Mokum, die zich bezighoudt met het aanbrengen van kunst in de hoofdstad. Vorig jaar viel de keuze op De Pijp, de buurt waarin ook de Heineken brouwerij staat. Aangezien de brouwerijmuur in de Quellijnstraat lang is en over een aantal nissen beschikt waarin de pane len bevestigd konden worden, leende deze zich goed voor het door de KiM beoogde project. Oorspronkelijk was het de bedoeling drie muurschilderin gen te laten vervaardigen. Dank zij de financiële bijdrage van Heineken zijn het er echter zes geworden. Deze zijn door zes kunstenaars, geselecteerd door de KiM-werkgroep, vervaardigd op panelen met een formaat van 6,50 x 4,80 meter. De kunstenaars die de opdracht hebben gekregen zijn Bob Bonies, Daan van Golden, Ger Latas ter, Marije Romme, Har Sanders en Kees Smits. Omdat bewust kunste naars zijn gekozen die zeer van elkaar verschillen in stijl, laat de brouwerij muur nu een representatieve door snede zien van de hedendaagse kunst stromingen. De officiële opening van deze 'openluchtgalerij' werd op 29 juni verricht door de bekende kunstkenner Pierre Janssen en de wethouder voor kunstzaken in Amsterdam, mevrouw M. Luimstra-Albeda. Beiden zeiden verheugd te zijn met dit initiatief om kunst in de stad aan te brengen. Een aardig aspect daarbij is dat deze schil derijen-galerij van hedendaagse schil ders een plaats heeft gevonden in het stadsdeel dat vernoemd is naar zeer beroemde schilders uit vroeger jaren. De heer Janssen stond ook even stil bij de begrippen 'kunst' en 'mooi'. "Als iets net zo geschilderd zou worden, als het er in het echt uitziet, zou dat toch veel minder aardig zijn?"Tevens zei hij verheugd te zijn dat de vervaardigde panelen een goed beeld geven van de stijl van de kunstenaars: het is een getrouwe weergave van hun werk, alleen op een groter formaat dan anders. Na haar toespraak verrichtte mevrouw Luimstra tenslotte de daad werkelijke opening door het doek weg te trekken van een bord, dat op de tot podium getransformeerde Heineken wagen was bevestigd. Hierdoor wer den de woorden 'Kunst in De Pijp' zichtbaar. Zoals zij ook eerder op de middag de onthulling hadden ingeleid, besloten de leden van Fanfare Sint Jut- temis de openingsceremonie op muzi kale wijze. Hierna togen de gasten, onder wie de kunstenaars, buurtbewo ners en andere belangstellenden, en gastheren naar ontvangstruimte De Kuiperij om op informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen over deze Kunst in De Pijp. V.l.n.r. werk van Daan van Golden, Ger Lataster en Bob Bonies Kunstkenner Pierre Janssen (links) praat met mevrouw Luimstra en KJ. Strop van de afdeling public relations Neder land na over dit kunstproject 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 20