Veel animo voor reanimatiecursus Journalistieke aandacht voor nieuwe haring en oude Bokma SB Hinmimm Honderd reanima- tiecertificaten wer den in de afgelo pen maanden op de Bossche vesti ging uitgereikt. Het 100e exem plaar was voor de heerP.C.A. Visser, die het certificaat uit handen van het hoofd B.Z.B., de heer E.D. Veen (rechts), onh'ing Wat is hartreanimatie eigenlijk? De heer G. Verhaar, hoofd van de bedrijfs-E.H.B.O. te Den Bosch omschrijft het als volgt: "Eenvoudig gezegd zijn dat de handelingen die verricht dienen te worden als er bij iemand hartstil stand of ademhalingsstil stand optreedt. Doet men niets, dan zal het slachtoffer zeker overlijden. Bij een hartstilstand circulatiestil stand) wordt er geen bloed meer door het lichaam gepompt. Bij een ademha lingsstilstand krijgen de longen geen lucht meer. Beide moeten worden voorkomen om in leven te blijven. Dit betekent dat bij hartreanimatie uitwendige hartmassage en beademing moet worden toegepast. De verschijnselen die zich bij circulatiestilstand voordoen zijn: het ontbreken van een voelbare slagader (bijvoor beeld in de hals), een diepe bewusteloosheid en een bleke kleur. Meestal ont breekt bij het slachtoffer ook de ademhaling. Bij ademhalingsstilstand zijn de verschijnselen: na een paar minuten geen voelbare slagader, een bewusteloosheid die steeds dieper wordt, geen "voelba re" ademhaling. U begrijpt, dat hartreanima tie levensreddend kan zijn want in zo'n geval telt elke seconde. Deze cursus is dus ook voor u van harte aanbe volen!" Tussen maart en juli werden door de bedrijfs-E.H.B.O. van de vestiging Den Bosch diverse hartreanimatie-cur- sussen georganiseerd. De Nederlandse hartpatiënten vereniging verzorgde daarbij de instructie. Na afloop konden er welgeteld 100 diploma's worden uitgereikt, een unicum in het bedrijfsle ven. Op 14 en 15 juni heeft een delegatie journalisten uit de Duitse Bondsrepubliek, die dagbladen en tijdschriften op het gebied van onder meer dranken, horeca en hotel-management verte genwoordigen, een bezoek gebracht aan Bokma in Leeuwarden. Zij kwamen te zamen met enkele verte genwoordigers van de Duitse Bokma-importeur, de Fa. Charles Hosie te Hamburg. Als gastheer trad mr. P.C. Bokma op, die verantwoordelijk is voor de export van ons gedistilleerd naar de Duitse Bondsrepu bliek. Het bezoek stond in het teken van de nieuwe haring, in Duitsland "matjes" genoemd, waarbij het bezoek aan Bokma duidelijk maakte dat deze twee produkten voortreffe lijk bij elkaar passen. Vóór dat de distilleerderij werd bezocht, heeft de burge meester van Leeuwarden, mr. G.J. te Loo, het gezel schap gastvrij op het stad huis ontvangen en onthaald op nieuwe haring en ijs koude oude Bokma. De foto toont het gezelschap met in het midden de heerTe Loo en links naast hem de heer Bokma.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 14