Rol van de computer Nadat alle orders verzameld zijn, wor den deze in de computer ingebracht. Voor de chef of groepsleider expeditie rolt daar dan een totale laadlijst uit. Daarin zijn ook de bestellingen opge nomen van de afnemers die, afwijkend van hun geplande besteldag, zelf heb ben gebeld om een order door te geven. Eveneens draait de computer voorlopige ritlijsten uit. waarbij voor elke wagen de route is aangegeven en de bestellingen per te beleveren afne mer. Deze voorlopige ritlijsten worden door de chef expeditie aangepast. Want ook 's avonds nog, tot 9 uur, kunnen afnemers telefonisch een order op de band inspreken. Voorts wordt in geval van overbelading een aantal bestellin gen naar een andere wagen overge plaatst. Dit gebeurt ook bij onderbela ding, want de laadcapaciteit van iedere wagen moet ten volle worden benut. Uiteindelijk gaan de voorlopige ritlij sten met de correcties van de chef expe ditie terug om de aangepaste gegevens opnieuw in de computer in te brengen. Dit levert dan een definitieve routclijst op- Zo worden bijvoorbeeld de op maan dag geplaatste bestellingen op dinsdag door de orderverzamelaars klaargezet aan de hand van de totale laadlijsten. Zoals al gezegd, wordt daarbij nauw keurig gelet op het hanteren van het first in-first out systeem. Wanneer de chauffeurs van een ronde terugkomen in de drankenhandel, wordt de retou remballage gelost en worden de bestel lingen voor de volgende ronde erin gezet. Dit laatste doen de chauffeurs zelf, omdat zij precies weten bij welke afnemer zij het eerst komen en aan welke kant van de straat zijn zaak is gevestigd. Ondertussen verwerken de terminalisten de door de chauffeur ingeleverde bonnen met opgave van retouremballage, waarna facturen voor de afnemers kunnen worden gemaakt. Zo gaat het de hele week door. Efficiëntie Voor alle werkzaamheden geldt dat deze zo efficiënt mogelijk moeten wor den verricht. Dat houdt onder meer in dat de routeplanning optimaal dient te zijn. Zo dient de keuze van het type wagen goed te zijn, zodat de laadcapa citeit van de wagens zo goed mogelijk wordt benut. Van belang is ook dat de kortst mogelijke route wordt uitgeko zen, terwijl de chauffeurs een strikt tijd schema moeten volgen. Het is ook hun verantwoordelijkheid de wagens in snel tempo te beladen, zodat zij weer snel kunnen vertrekken voor een vol gende rit, en de klaargezette bestellin gen op juistheid te controleren. Natuur lijk speelt bij de efficiëntie ook dat de wagens de hele week door worden benut. Controle Van elke drankenhandel is maandelijks een rapport beschikbaar op het ver koopkantoor. Op de computeruit draaien is onder meer aangegeven hoe veel colli de wagens hebben vervoerd en wat hun beladings- en benuttings- graad was. Aan de hand hiervan kan het horecagebieds-management beoor delen of iedere drankenhandel wel zo efficiënt mogelijk heeft gewerkt en aan de afgesproken normen voldoet. Hindernissen Uiteraard gaat het niet altijd even gemakkelijk om bestellingen bij de afnemers af te leveren. Opgebroken straten, verkeersomleidingen, pech aan een vrachtwagen of ziekte van een chauffeur zouden al snel spelbreker kunnen worden in een vlotte beleve- ring. Toch moeten de werkzaamheden doorgang vinden, zonder dat de afne mer al te veel bemerkt van eventuele problemen. Improvisatietalent speelt dan ook een grote rol binnen de dran kenhandels. Vertrouwen Vergeleken met vroeger is er veel ver anderd in de drankenhandels. De arbeidstijden zijn aanmerkelijk korter geworden en mede door de mechanisa tie zijn de arbeidsomstandigheden ver beterd. Een beroep dat zwaar blijft, is dat van de chauffeurs. Hoewel er proe ven worden genomen met low-loaders (wagens met een lage laadbak) en wagens met een laadklep, dienen de fusten veelal toch bij de afnemers de trap op of af te worden gedragenNaast kracht speelt handigheid daarbij een rol. Maar de chauffeurs zijn meer dan sterke, handige mannen die bestellin gen op tijd moeten afleveren: zij zijn als het ware een visitekaartje van het bedrijf bij hun veelvuldige persoonlijke contact met de afnemers. Daarom dra gen zij ook een uniform, moeten ze er netjes uitzien en worden ze geacht zich altijd correct te gedragen. Veelal genie ten zij een vertrouwenspositie. Zo leve ren zij bijvoorbeeld vaak produkten af in een zaak, terwijl de eigenaar niet zelf aanwezig is. Dikwijls ook wordt de chauffeur door de afnemer in vertrou wen genomen over tal van zaken. Hoort hij dat er problemen zijn, dan geeft hij die door aan de chef expeditie en magazijnen. Wanneer dat nodig is, neemt deze op zijn beurt direct contact op met verkoop. Het is duidelijk dat deze eiegn dranken handels, als belangrijke schakels in de commerciële organisatie, een wezen lijke bijdrage leveren om de relatie tus sen Heineken Nederland B.V. en haar afnemers zo goed mogelijk te doen zijn. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 13