BELANGRIJK ONDERDEEL IN HORECA-VERKOOPORGANISATIE: Heineken hecht veel waarde aan een goede relatie met de afnemers van de produkten. Om die relatie niet onpersoonlijk te laten worden, is enige jaren geleden de commerciële organisatie van Heineken Nederland B.V. gedecentraliseerd. Door het instellen van de horecagebieden kon Heineken als drankenleverancier 'dichter bij de klant' komen. Ieder horecagebied heeft zijn eigen verkoopkantoor, zijn eigen commerciële- en servicediensten zoals de Commercieel Technische Dienst en de Horeca Tap Service. Een van de schakels in die commerciële organisatie is de eigen drankenhandel. De drankenhandel Verspreid over het land zijn er in totaal zo'n 160 agenten en groothandels die onze produkten distribueren, waarvan twintig eigen drankenhandels. Van de stad Groningen tot het Limburgse Nuth, van het Overijsselse Almelo tot het Zuidhollandse Leiderdorp. Tot de grootste behoren Van den Akker- Haring te Den Haag en Van Dorst-Lie- brand-Olderaan uit Den Bosch. In totaal zijn er bij de eigen drankenhan dels een kleine 600 medewerk(st)ers werkzaam. "Aan de namen van een aantal drankenhandels is nog te zien dat zij zijn ontstaan door samenvoe ging van een aantal kleinere dranken handels", zegt hoofd horeca Neder land, mr. Y.H.M.N. Folmer. "Zowel Heineken als Amstel hebben in het ver leden, nog vóór de fusie, agentschap pen overgenomen. Gezien het belang van een goede landelijke distributie van ons fustbier, zijn deze drankenhan dels later waar nodig vergroot of samengevoegd om mede daardoor een goed op elkaar afgestemd landelijk dis- triebutienet te verkrijgen. Tegenwoor dig zijn onze drankenhandels uitge groeid tot volwassen groothandels, die de horeca een compleet drankenpak ket kunnen leveren." Niet alleen concernprodukten Wie in de magazijnen van de dranken handels rondkijkt, ziet vele kleurige krattenwanden naast dc fustenmuren staan. Onmiddellijk valt op dat het niet alleen om het Heineken en Vrumona geel of Amstel-rood gaat. De kleuren van de kratten geven aan dat een dran kenhandel ook produkten van collega producenten in het assortiment voert. In vele gevallen hebben ook koffie en koffiemelk een plaatsje in dat maga zijn. Hetzelfde is waar te nemen in het gedistilleerd- en wijnmagazijn. Hoewel het grootste percentage van deze dran ken concernprodukten zijn, staan er ook andere gedistilleerdmerken, afhankelijk van de streek of plaats waar de drankenhandel is gevestigd. Het kan namelijk best voorkomen dat een afne mer wel Heineken bier op fust en de G.W.N. produkten afneemt, maar de voorkeur geeft aan frisdranken van een collega-producent. Ook in dat geval kan hij bij onze drankenhandels terecht. In de magazijnen moet dc voorraad- controle optimaal zijn. 'First in-first out' is een belangrijk uitgangspunt: de produkten die het eerst in de magazij nen werden aangeleverd, moeten ook het eerst aan de afnemers worden gele verd. Tevens moet ook rekening wor den gehouden met een plotselinge grote vraag, al wil men de voorraad gereed produkt bij voorkeur zo klein mogelijk houden. De chefs expeditie en magazijnen moeten dan ook goed de kalender in de gaten houden voor wat betreft grote evenementen als car naval of kermissen. Order-entry In grote lijnen hebben de werkzaamhe den die bij onze twintig drankenhan dels worden verricht, overal hetzelfde karakter. Op elke drankenhandel gonst het de hele dag van de activiteiten. 'Gis teren gebeld, morgen besteld' is het motto. Om dit te kunnen realiseren, wordt volgens het 'order-entry'-sys- teem gewerkt. Daartoe belt de afdeling verkooptelefonie op een van tevoren afgesproken dag en tijdstip naar een groot aantal afnemers om hun bestel ling te kunnen noteren. Er zijn echter ook afnemers die van dit systeem afwij ken en zelf contact opnemen wanneer hun dat schikt, hetgeen soms minder efficiënt werkt. Tijdens het contact met de klanten, maken dc verkooptclefo- nisten de afnemers tevens attent op aanbiedingen uit de prijscourant. En voor zover dat nog niet bij de afnemers bekend is, vestigen zij ook de aandacht op het feit dat Vrumona Sourcy in het assortiment voert, als ze bijvoorbeeld om een ander merk bronwater vragen. Gezien deze contacten is de afdeling verkooptelefonie een belangrijke scha kel tussen Heineken en de afnemers. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 12