Weer Pepsi prijs voor Vrumona Maak kennis met uw collega's in Heineken International Magazine Opnieuw heeft Vrumona een prijs ontvangen van Pep siCo International voor de goede prestatie met Pepsi- Cola. In 1983 nam het Pepsi- Cola volume in Nederland met 10% toe ten opzichte van 1982. Daarmee neemt Vrumona nu een eervolle tweede plaats in tussen de Europese bottelaars van Pepsi-Cola. Voor deze pres tatie werd aan Vrumona de Donald M. Kendall Award toegekend. Deze prijs, die vernoemd is naar de huidige president-directeur van Pep siCo International, werd op het Europese hoofdkantoor van PepsiCo in Londen uit gereikt aan de heren ir. L.A.Ch. Rottier, algemeen directeur, en R. Overgaauw, commercieel manager van Vrumona. De eerste prijs vobr de grootste volume groei ging naar de Engelse bottelaar van Pepsi-Cola. Zowel in Nederland als in Engeland zijn de resultaten met Pepsi-Cola vooral te danken aan de Pepsi Proef Campagne. Ook in 1983 viel Vrumona bij PepsiCo in de prijzen. Toen ontving zij de Pepsi Quality Award voor haar prestaties op het gebied van opslag, verpakking, fabrieksfaciliteiten, kwali teitscontrole en hygiëne. Daarom is het goed te weten wat zich in andere landen afspeelt en hoe dat gebeurt. Nu kan het een enkele keer voorkomen dat u in dit blad een onderwerp aantreft, dat ook al in Vers van 't Vat is behandeld, of andersom. Het streven van redacteur M.Ch.J. Eyck van de con cernstafdienst public rela tions te Amsterdam is er ech ter op gericht de onderwer pen uiteen ander oogpunt te benaderen. Naast melding van belangrijke nieuwtjes, zal hij vooral de 'menselijke aspecten' centraal stellen in Heineken International Magazine. Mocht u er niet zoveel voor voelen twee maal een artikel te lezen over hetzelfde onderwerp, dan staan er in dit nieuwe personeelsblad nog genoeg andere wetenswaardighe den over uw collega's uit andere landen, die uw aan dacht waard zijn. De heer Eyck van de concernstafdienst public relations te Amsterdam zal de redactie voeren van het nieuwe personeels blad. In zijn handen heeft hij een exemplaar dat uitsluitend als voorbeeld diende omdat het verzonnen personen en geheime nissen behandelt Over enkele weken zult u een nieuw personeelsblad onder ogen krijgen: Heine ken International Magazi ne. Heineken International Magazine zal vier maal per jaar verschijnen en zal in de talen Nederlands, Italiaans, Frans en Engels worden gedrukt. Het blad is name lijk in eerste instantie bestemd voor de Heineken medewerk(st)ers die werk zaam zijn in Frankrijk, Ita lië, Ierland, Engeland, Bel gië èn Nederland. Voorlopig is gekozen voor een uitgave in de vorm van een krant met veel foto's, zodat een gemakkelijk leesbaar blad ontstaat. Ieder nummer zal 8 pagina's tellen en is geheel in kleur uitgevoerd. Zijn definitieve vorm zal het waarschijnlijk in de loop van het volgend jaar krijgen. Door Heineken Internatio nal Magazine kunt u kennis maken met uw collega's uit een aantal andere landen: wie ze zijn, waar en hoe ze werken. 'We zijn met z'n allen één team dat voor het zelfde doel werkt' is de strek king van het voorwoord door de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer A.H. Heineken, in het eer ste nummer van Heineken International Magazine.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 11