H.N.B. EN C.O.R. GEVEN GROEN LICHT Werkoverleg kan van start 'Werkoverleg' is geen onbekend begrip. Vaak wordt gezegd 'wij houden werkoverleg' wanneer enkele medewerkers met elkaar en met hun chef over het werk praten. Toch is dat niet het werkoverleg zoals dat wordt bedoeld, wanneer het bijvoorbeeld ter sprake komt in het Sociaal Jaarverslag, in de Nota Sociaal Plan, in de Arbo-wet en in de Wet op de ondernemingsraden. Wat er precies onder moet worden verstaan, waarom en hoe het binnen Heineken Nederlands Beheer ingevoerd zou kunnen wor den, is door Personeelszaken Nederland vastgelegd in een notitie, die onlangs door de Centrale Ondernemingsraad is geaccordeerd. Werkoverleg staat al geruime diens chef(s) niet overeenkomen met geval moet iedereen de gelegenheid tijd binnen onze onderne- de mening van de medewerkers, dan krijgen aan het werkoverleg, dus bij ming ter discussie. Met moet duidelijk worden gemaakt toerbeurt, deel te nemen. Verder vindt name de Ondernemingsraden hebben waarom dit zo is. Of de beslissing nega- werkoverleg in principe plaats in werk- zich met dit onderwerp beziggehou- tief of positief is uitgevallen, de over- tijd en volgens een bepaald rooster, den. In de Wet op de ondernemingsra- leggroep hoort er altijd iets over terug. zodat er regelmaat ontstaat. Het is dui den is immers vastgelegd dat "de delijk dat werkoverleg niet kan slagen Ondernemingsraad voorts naar vermo- Waarom werkoverleg? als er weinig moeite voor wordt gen het werkoverleg bevordert, als- De meest voorkomende redenen om gedaan. Die inspanning moet niet mede het overdragen van bevoegdhe- werkoverleg te introduceren zijn: het alleen van de leiding komen, maar ook den in de onderneming, zodat de in de bevorderen van een betere communi- van de medewerkers zelf. Zij zullen de onderneming werkzame personen catie, betrokkenheid bij het werk, onderwerpen moeten aandragen en tij- zoveel mogelijk worden betrokken bij teamgeest in een afdeling en het beter dens het overleg op een actieve manier de regeling van de arbeid in het onder- benutten van de inzichten, capacitei- hun mening, ideeën en suggesties naar deel van de onderneming waarin zij ten en ervaringen van de medewer- voren moeten brengen. Daarvoor is werkzaam zijn". Dat wil zeggen dat het kers. Dit kan leiden tot meer plezier in ook een goede voorbereiding nodig, tot de taak van de Ondernemingsraad het werk voor alle betrokken medewer- behoort werkoverleg te bevorderen, kers en een beter draaiende organisa- Geleidelijke invoering De in 1979 herziene wet bepaalt voorts tie voor het bedrijf. De directie van Heineken Nederlands dat als een onderneming een besluit wil Beheer heeft zich uitgesproken voor nemen over een regeling op het gebied Waarover praten bi j werkoverleg? een procesmatige aanpak. Dat houdt van werkoverleg, hiervoor instemming In principe gaat het bij werkoverleg om in dat geleidelijk aan stap voor stap aan de Ondernemingsraad moet wor- de vraagstukken en problemen die werkoverleg zal worden ingevoerd bij den gevraagd. direct verband houden met het werk die afdelingen van de Bier-, Fris- en op een bepaalde afdeling. Dus niet om Gedistilleerd en Wijn-groepen die Spelregels algemene zaken, die voor de hele daaraan behoefte hebben. Natuurlijk Hoe er bij Heineken werkoverleg onderneming van belang zijn zoals wordt een afdeling die werkoverleg wil moet plaatsvinden, is nu vastgelegd in salaris en sociale voorzieningen. invoeren, niet zomaar 'in het diepe' de notitie van Heineken Nederlands Natuurlijk kan er overleg worden gegooid. De afdelingen Personeelsza- Beheer BV. en een 'Reglement werk- gevoerd over de werkindeling, -uitvoe- ken van de werkmaatschappijen zullen overleg', dat door de commissie ring, -omstandigheden en de sfeer op voor een intensieve begeleiding zor- Arbeidsomstandigheden van de een afdeling. Uiteraard kunnen ook gen, totdat blijkt dat een werkoverleg- C.O.R. is samengesteld. Deze zijn onderwerpen naar voren worden groep zelfstandig kan functioneren, opgesteld op basis van ervaringen bij gebracht, die niet direct met de werk- Heineken en andere bedrijven en lite- zaamheden op een afdeling te maken Actieve promotie ratuur over dit onderwerp. Ook is er hebben, maar waarbij wel de afdeling Nu aan de notitie van Heineken Neder- rekening gehouden met maatschappe- is betrokken als het gaat om bijvoor- lands Beheer en het reglement van de lijke ontwikkelingen op dit gebied, beeld een toekomstige verhuizing of C.O.R, het groene licht is gegeven, Een voorbeeld daarvan is een artikel wijziging in de organisatie van die afde- zullen de Centrale en de Plaatselijke (dat overigens nog van kracht moet ling. Ondernemingsraden actief bekend- worden) in de Arbo-wet. heid gaan geven aan de mogelijkheid Eigen inzet is belangrijk tot invoeren van werkoverleg op een Wat is eigenlijk werkoverleg? Bij werkoverleg gaat het niet om een afdeling. In het algemeen kan werkoverleg wor- onderonsje tussen een chef en één of den omschreven als een constructieve twee van zijn medewerkers en ook niet Belangstelling voor notitie? wijze van praten door de chef met zijn om een bespreking in groter verband Als u belangstelling heeft voor de noti- medewerkers, waarna hij een beslis- als de chef daar toevallig behoefte aan tie en het reglement omdat u van sing neemt, rekening houdend met de heeft. Het 'Reglement Werkoverleg' mening bent dat werkoverleg ook op mening en de argumenten van zijn van de C.O.R. geeft diverse variaties uw afdeling een goede zaak zou zijn, medewerkers. Van een gezamenlijke voor de samenstelling van een werk- dan kunt u deze opvragen bij het beslissing is dus geen sprake: de chef overleggroep. Minimaal moet deze bureau Ondernemingsraden, kamer blijft daarvoor verantwoordelijk, bestaan uit 5 personen, maximaal uit 2.494 in Zoeterwoude. Telefoonnum- Mocht de beslissing van de chef of een gehele afdeling. Ook in het eerste mer: (071-81)4995. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 10