GASVERBRUIK (cumulatief) KANTOOR ZOETERWOUDE 1000 ceerd. De verwachting is ook dat het invoeren van een vier-ploegendienst in Zoeterwoude in het kader van de arbeidstijdverkorting, een gunstig effect zal hebben op de daling van het energieverbruik. Naast het rationalise ren van de produktie is er ook veel aan dacht voor een effici├źnter gebruik van de produktiemiddelen. Op basis van opgedane ervaring dat bijvoorbeeld de ene colonne meer energie verbruikt dan de andere, zal in de toekomst zui niger apparatuur worden aangeschaft. Ook de verbetering van het colonne rendement heeft een gunstig effect gehad op het verbruik van energie. Gasverbruik gedaald Hoeveel is er nu precies bij Heineken aan aardgas bespaard? Van 1979 tot nu is het gasverbruik per hectoliter gepro duceerd bier bij de brouwerijvestigin gen met 24% omlaag gegaan. Die 24% staat voor circa 15 miljoen kubieke meter aardgas per jaar. 5 a 6 miljoen daarvan is toe te schrijven aan de geno men energiebesparende maatregelen. De daling van het aardgasverbruik heeft er ook toe geleid dat de gaskos ten per hectoliter bier na 1982 omlaag zijn gegaan, ondanks het feit dat de gasprijs toen nog steeds steeg. Weet u dat sinds 1973 deze gasprijs verzesvou digd is? Energiebesparen is dus inder daad een harde noodzaak. Elektriciteitsverbruik gelijk gebleven Het elektriciteitsverbruik in de brou werijsector is niet of nauwelijks gedaald. Toename van de mechanise ring, industrialisering en gasbesparing in de warmtesfeer zou zelfs een stijging in het verbruik met zich hebben mee gebracht, als er niet tevens elektrici- teitsbesparende maatregelen waren genomen. "Warmte-winning waar door gasbesparing optreedt, kost veelal mechanische energie", verdui delijkt de heer Van Leeuwen. "Het is op zich niets bijzonders dat de brouwe rijvestigingen een tendens vertonen die wijst op een stijgend elektriciteits verbruik. Dit is kenbaar bij vrijwel alle bedrijven in Nederland." Kosten laag houden Aangezien het moeilijk is de elektrici teitsbehoefte omlaag te brengen, is het gewenst de elektriciteitskosten zo laag mogelijk te houden. Dit is mogelijk door elektriciteitsopwekking via een eigen warmtekrachtinstallatie (waar over u meer op pagina 3 kunt lezen). Een dergelijke installatie biedt het voordeel dat van de afvalwarmte van 3 kubieke meter aardgas die in de open bare elektriciteitscentrales nodig zijn voorde produktie van 1 hectoliter bier, een groot gedeelte gebruikt kan wor den voor proceswarmte. Bij een open bare centrale wordt van die 3 m3 slechts 1 m3 nuttig gebruikt voor omzetting in elektriciteit, terwijl de rest als afvalwarmte verloren gaat. maanden J F M 1981:991.000 m3 A M J J A 1982:830.000 m3 S 0 N D 1983:755.000 m3 Van simpele plannen tot grote projec ten Als de heer Van Leeuwen terugblikt op vijfjaar energiebeheer, vindt hij dat er wel een mijlpaal is bereikt. "Het energiekosten-aandeel van alle kosten die nodig zijn voor de produktie van bier, laat - na een stijging vanaf 1973 - nu weer een dalende lijn zien. Dank zij de medewerking op alle bedrijven heb ben we een opzienbarende besparing bereikt. In het begin gaat het snel: alle kleine maatregelen leveren direct een resultaat op. Dat noem ik 'de krenten uit de pudding halen'. Geleidelijk kom je dan van plannen die geen of geringe investering behoefden, tot plannen die zeer veel aanpassing vragen, zoals het 'beter beheersen van het wortkoken'. Wat het aardgasverbruik betreft, vol doet de huidige daling geheel aan de verwachtingen van vijf jaar geleden. Ik hoop dat we over zo'n vijf jaar een daling van 30% hebben bereikt." Tevreden Ir. Van Leeuwen is ook tevreden over het energiebewustzijn na vijf jaar. "We hebben nu de eerste fase achter de rug. De acties om de medewerkers te motiveren hebben resultaat gehad: men is meer energiebewust dan voor heen. Dat is toch wel een succes. Het energiebeheer is in het bedrijfsmatige denken opgenomen. Het management stelt energiebesparende maatregelen voortdurend aan de orde. Dat is iets dat we in die vijf jaar echt hebben bereikt en waarmee ik heel blij ben." 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 5