Personeelsblad van Heineken HET LEZEN WAARD 2 Inhoud en colofon 3 Warmtekrachtcentrale 4 Goede resultaten na 5 jaar energiebesparen 8 Het produkt en z'n verhaal: Pepsi-Cola 12 Officiële opening mouterij Albert; Heineken stand in Moskou; Aandacht voor kwaliteitsbewaking in 14 Dagtochten van de oud medewerkers van Den Bosch en Amsterdam 20 Ook vroeger was Zoeterwoude een gewild plekje aan de Oude Rijn 21 A.J. van Delft heeft een woelige hobby: wildwatervaren 23 Ideeënbus 24 Jubileum en afscheid 25 Luchtfoto Den Bosch een vooraan staande plaats in neemt in de Nederlandse fris drankensector. Wat er met dit produkt gebeurd is sinds een Amerikaanse drogist deze cola in 1898 'bij toe val'ontdekte, kunt u lezen in Het produkt en z'n verhaal op pag. Tegenwoordig kent iedereen Pepsi-Cola. Mede dank zij de introductie van de 'Doe de Pepsi Proef campagne is de omzet ervan de laatste jaren zeer gestegen. Er is echter veel pionierswerk aan voorafge gaan om te bereiken dat deze frisdrank 35e jaargang nr. 6 Augustus 1984 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Redactie: Eric Bouwmeester hoofdredacteur Yvonne van Stek-Sanders Anneke van de Wijngaart Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogen bosch C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst bereikte hoogste punt 6 Bedrijfsnieuws met o.m.: Nederlandse les voor anderstaligen in Amsterdam; Warme maaltijden in Zoeterwoude; Amsterdams personeelsmagazij n uitgebreid 10 Vervolg bedrijfsnieuws met o.m.: Buren A/Hel op brouwerij ontvangen; Gezamenlijke overlegvergadering;C.B.K.- voorzitter H. Wiegel bezocht brouwerij Singapore 16 De nieuwe Heineken paarden 18 Verenigingsactiviteiten met voetbal, tennis, toerfietsen en personeelsfeesten 22 Eén uit 6-duizend: J.N.A. Groenendijk 26 Kroniek 28 Proost 30 Vatvaria Bij de voorpagina: Sinds kort staan er nieuwe paarden voor de Heineken en Amstel wagens: grote, zwarte Shires, die uit Engeland afkomstg zijn. Wat de komst van deze machtige paarden met zich meebracht, kunt u lezen op de pagina's 16 en 17. Bij de achterpagina: Het materieel waarmee de bedrijfsbrandweer van de mouterij in Wijnegem in de dertiger jaren was uitgerust. Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 8/84 dienen uiterlijk 17 augustus en voor 9/8421 september a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 2