Bralirwa S.A.R.L. RWANDA De heer W. Bcirlocher is op 16 juli naar Gisenyi vertrokken om de heer E. Lemaire te vervangen tijdens diens verlof. Brasserie de Brazzaville S.A. CONGO BRAZZAVILLE De heer W. de Vries en zijn vrouw keerden op 29 juli terug. Bralima S.A.R.L ZAÏRE Op 3 juli is de heer A. J. M. Bliim met gezin weer teruggekeerd naar hun standplaats. In tegengestelde richting reisde de familie H. F. M. van Grinsven af op 4 j uli om gedeeltelijk in Nederland en Spanje hun verlof door te brengen. Verder is de heer/A.M. van Knippenberg met zijn familie op 19 juli aangekomen in Kinshasa en de heer P. Kool is ook teruggegaan na zijn genoten verlof op 3 juli. Het gezin van de heer W. Meijer is 22 juni naar Nederland gereisd en hij zeifis gearriveerd op 6 juli. In België is de familie H. Rodenburg op 18 juli aangekomen voor ongeveer 2 maanden verlof en de familie P. L. Vandewalle arriveerde aldaar op 9 juli. Daar hun verlof ten einde liep, zijn de heer W.I.C.A. van Slaveren en zijn gezin naar hun standplaats in Bukavu teruggekeerd op 27 juli. Reeds op 6 juli was dit het geval voor de familie G. Wynen. S.B.B. Sobraband ZAÏRE De heer B.C. Vink is op 3 juli naar Bandundu vertrokken om de functie van de heer J.H.J. van derZandedie tesamen met zijn gezin op 14 juli in Nederland arriveerde, waar te nemen tijdens desbe treffende verlofperiode. Windward and Leeward Brewery Ltd. ST. LUCIA Na 2 jaar en 8 maanden in St. Lucia gefungeerd te hebben als Chief Engineer, is de heer K. van Dalen met zijn familie definitief teruggekomen. National Brewing Company Ltd. TRINIDAD Na 6 weken verlof is de familie A. N. Ninck Blok weer vertrokken naar hun standplaats op 14 juli 1984. De heerG.y. Vuyk is op 11 juli naar Port of Spain afgereisd om de functie Marketing Consultant bij National Brewing Company en Windward Leeward Brewery Ltd. op zich te nemen.Zoals gepland, kwam hij op 28 juli in Nederland weer aan en zal hij t.z.t. tesamen met zijn gezin voor ongeveer 1 jaar wederom terugkeren. Surinaamse Brouwerij N.V. SURINAME De heer H. W. Heilbron en zijn echtgenote zijn in Nederland gearriveerd op 13 juli om hun verlof hier door te brengen. Amstel Brewery Canada Ltd. CANADA Op 1 juli 1984 was de heer H. Gerritsen 25 jaar in dienst van Heineken Nederlands Beheer B.V. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË Na genoten verlof in Europa is de heer J.J. Commissaris afgereisd naar Jakarta op 19 juli; zijn gezin zal zich later bij hem voegen. Malayan Breweries Pte. Ltd SINGAPORE Het gezin Cremer is in Nederland op 5 juli aangekomen en de heer J. Cremer zelf arriveerde op 25 juli. Op 23 juli zijn de heer en mevrouw J. Th. Jonkers teruggevlogen naar Singapore. Heineken Oceania Pte. Ltd. SINGAPORE Het echtpaar AF. Kiljan van Heuven is weer naar hun standplaats teruggereisd. Heineken Japan K.K. JAPAN Voor het opnemen van verlof is de heer J. W. C. Loeff met gezin naar Nederland gekomen op 26 juli. Öp 12 juni 1984 is Pepijn Nicholas Paul geborenzoon van de heer K. B. Meyboom DANKBETUIGINGEN Mijn echtgenote, de kinderen en ik hebben fijne herinneringen overgehouden aan de receptie en verdere entourage ter gelegen heid van mijn 25-jarig jublileum. Onze welgemeende dank aan allemaal voor de woorden, liedjes, bloemen, cadeaus, brieven en vooral de belangstelling. P.J. van Heugten Mijn vrouw en ik waren zeer onder de indruk van de grote belangstelling rond mijn pensionering. Hiervoor, maar ook voor de vele goede wensen en cadeaus, willen wij u van harte bedanken. Het ga u allen goed. C. G. van Meel Hartelijk dank aan allen die door hun aanwezigheid of schriftelijke gelukwensen blijk hebben gegeven van belangstelling bij mijn 25-jarig jubileum. A.A. Vellekoop Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik iedereen bedanken voor de cadeaus en de gezellige uurtjes tijdens mijn afscheid. A.D. Lange OVERLEDEN Op 27 april is de heer D. DIJKSTRA (61) overleden. De heer Dijkstra kwam op 15 juni 1959 in dienst bij Bokma, waar hij werkzaam was als produktiemedewerker. Op 1 januari 1984 nam hij afscheid van Bokma, gebruikmakend van de Wacht geldregeling. De heer J.W. VERSCHOOR (81) is over leden op 8 mei. De heer Verschoor trad op 16 juni 1920 in dienst bij Heineken te Rot terdam, waar hij werkzaam is geweest op de afdeling expeditie. Gebruikmakend van de Wachtgeldregeling nam hij op 1 oktober 1965 afscheid van de brouwerij. Drie jaar later bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd. Op 24 mei is overleden de heer A.KOOL- WIJK (64) De heer Koolwijk is van 4 mei 1937 tot 1 januari 1983, toen hij gebruik makend van de Wachtgeldregeling afscheid nam van de brouwerij, in dienst geweest. In die tijd was hij werkzaam bij de Amstel brouwerij in Amsterdam bij de interne dienst. In memoriam H. MIEDEMA Op 19 juni jl. is toch nog onver wachts de heer Henk Miedema op 61-jarige leeftijd overleden. De heer Miedema is op 1 juli 1947 in dienst getreden bij de brouwerij in Rotterdam en is daar werkzaam geweest in de bottelarij en de moute rij. Hij is vervolgens tot 1972 chauf feur geweest en daarna aangenomen op de afdeling documentatie en plaatselijke archiefdienst. De laatste jaren was de heer Miedema wederom chauffeur op de Heineken postauto. Naast zijn werkzaamhe den op de brouwerij, heeft de heer Miedema grote verdiensten gehad voor het Rode Kruis. Hij heeft gedu rende lengten van jaren als broeder van het Rode Kruis gefunctioneerd op onder meer bootreizen, die door de Nederlandse Vereniging van Reumabestrijding voor grote aantal len patiënten zijn georganiseerd. Met dit werk heeft de heer Miedema zeer velen een grote dienst bewezen. Wij zullen hem met respect geden ken. In memoriam MW. C. VAN ZUID AM Het maakte op ons een diepe indruk dat wij op 21 juni j.l. het bericht ont vingen dat geheel onverwacht op 27- jarige leeftijd onze collega Carine van Zuidam was overleden. Gedu rende de ruim vier jaren dat zij op de Centrale Reprografie in Zoeter- woude werk zaam was hebben wij haar leren kennen als een waardevol medewerkster. Wij zullen haar mis sen. Onze gedachten en gevoelens van warm medeleven gaan uit naar haar ouders, broers en zusters die wij de kracht toewensen het verlies van Carine te kunnen verwerken. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 27