Tennisclub Zoeterwoude kijkt uit naar 1985 Op zaterdag 28 april was het dan zover. De reeds lang gekoesterde wens van bestuur en leden van de Heineken Tennisclub Zoe terwoude ging in vervulling met de ingebruikname van twee nieuwe gravelbanen. Evenals de andere banen zijn ook deze van verlichting voorzien. Om het geheel een officieel tintje te geven, werden de banen feestelijk geopend. De heer W.F.N. Malcorps, voorzitter van H.T.C.Z., betuigde in zijn openingstoe spraak zijn welgemeende dank voor de ondervonden medewerking en de behulp zaamheid aan PZ-Neder- land en Personeelsvereni ging-Zoeterwoude. Het bedrijf Zoeterwoude - ver tegenwoordigd in de per soon van bedrijfsleider ir. R.W. Welmers - werd bedankt voor de uitvoering van het project. Woorden van dank waren er voorts voor groundsman J. Visser, die voor zijn perfecte baanonderhoud een doos sigaren kreeg aangeboden. Hierna verrichtte de heer Welmers de opening door de clubvlag van H.T.C.Z. te hijsen en aansluitend een partijtje tennis tegen de heer Malcorps te spelen ter keuring van de banen. In deze 'best of five balls' bleef de strijd onbeslist. Ook leden en belangstellenden kregen de gelegenheid een balletje te slaan. Ter afslui ting van de dag was er 's avonds voor de leden een feestavond in het clubhuis, dat voor deze gelegenheid uitgebouwd was met een ruimte binnen een heus krattendorp, om aan de vele feestgangers een onderko men te bieden. Bestuur Pratend over H.T.C.Z., toen, nu en in de toekomst, belanden wij bij voorzitter Malcorps en wedstrijdleider D.J. von Zboray. Beiden vinden dat de successen op het organisatorische vlak van deze toch nog jonge vereniging te danken zijn aan de saamhorigheid van de leden en het bestuur in het bijzonder. De heren E. Hoekstra (penningmeester) F. van Amsterdam (secreta ris) en A. van Dijk (baan commissaris) zijn de overige bestuursleden. Historie Bij de oprichting van de club in 1975 door de heer F. J. van Offeren bedroeg het aantal leden 40. In die tijd werd gespeeld op 2 onverlichte gravelbanenDe vooruit gang binnen de club was echter per jaar merkbaar. Zo werden in het eerste stadium de banen verlicht en weer twee jaar later werd een oefenmuur aangelegd. Ook het ledenaantal steeg aanzienlijk. Momenteel telt de club 320 actieve leden. "We kunnen tot ongeveer 400 leden gaan en dan zitten we nog op de K.N.L.T.B.- norm. Dat is de door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond bepaalde norm die de verhouding aantal leden-aantal banen aangeeft", stelt de heer Malcorps. "Er kunnen dus nog Heineken mensen lid worden. Het uitgangspunt is dat iedere Heineken mede- werk(st)er, directe familie of levenspartner, lid kan wordenAspirani-leden kunnen contact opnemen met de secretaris, de heer F. van Amsterdam (toestel 4195)." Sfeer boven prestatie Het recreatieve element, sfeer en gezelligheid, staan voorop bij H.T.C.Z. Wed strijdleider Von Zboray vertelt dat te weinig leden echt geïnteresseerd zijn in deelname aan de landelijke competitie. Bovendien zou dit een groot financieel offer betekenen van alle leden voor een relatief klein groepje binnen de club: "Daarom houden wij ons maar bij de uitwisselingen met clubs in de regio, laddercompetities en de jaarlijkse clubkampioen schappen." "Het bestuur is niet angstig om uitgaven te doen, maar wil echter alleen geld uitgeven als het om het gezamenlijke belang gaat. De lichtinstallatie bij de nieuwe banen heeft onze clubkas f 20.000,- gekost. Dit is geld uit eigen gelede ren en niet van de perso neelsvereniging", meldt Malcorps niet zonder trots. Volgendjaar viert H.T.C.Z. haar tweede lustrum. Men hoopt vurig dat de werk groep binnen de Personeels vereniging Zoeterwoude, die belast is met het onder zoek naar de bouw van een clubhuis annex sporthal te Zoeterwoude, in 1985 tot een positieve beslissing is gekomen omdat de huidige accommodatie niet meer voldoet aan de gestelde eisen. Voor de vereniging zou dit een geweldige stimulans betekenen. Onder het motto 'in 10 jaar alles klaar' ziet men reikhal zend naar 1985 uit. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 19