Heineken produkten in Moskou Werken aan eigen betrokkenheid bij het werk in Singapore Ma/ayan Without managers' support, the whole Programme ,s doomed. 'rnprove delay. Enkele malen per jaar kan op grote beurzen in de Sovjet-Unie een Heine ken bar worden aangetroffen. Dit was onlangs ook het geval bij een vakbeurs van landbouwmachines, die van 29 mei tot 7 juni werd gehouden in Moskou. In het enorme beursgebouw, dat vele malen groter is dan de Amsterdamse R.A.I., werd een gedeelte van de oppervlakte in beslag genomen door een Nederlands paviljoen. Naar goed gebruik was de nationaliteit van dit paviljoen aan de buitenzijde herken baar door tulpen en windmolens. Hier binnen had ook de Heineken bar een plaats gevonden en wel in de Peja- stand. Peja is een Nederlands bedrijf dat een aantal grote Nederlandse fir ma's in de Sovjet-Unie vertegenwoor digt, waaronder ons concern. Net als dat bij andere beurzen in binnen- en buitenland gebeurt, toonden ook in Moskou vele beursbezoekers en col lega-standhouders belangstelling voor onze bar. Zoals u op de foto ziet, was er niet alleen (fust)bier te verkrijgen, maar ook produkten uit het frisdran ken- en gedistilleerdassortiment. Singapore is in economisch opzicht in grote mate afhankelijk van zijn export- mogelij kheden. Het beleid van de overheid is er dan ook op gericht dat door Singapore kwaliteitsprodukten worden geleverd. Daartoe heeft men, in navolging van Japan dat economisch gezien als succesvol wordt beschouwd, een systeem geïntroduceerd waardoor produktiviteit en kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers kunnen worden verhoogd. Door de National Producti vity Board wordt dit systeem, de zoge noemde QC-circles, onder de aan dacht gebracht. Dit gebeurt door mid del van campagnes en congressen, ter wijl men tevens de rol van adviesbu reau vervult. De letters 'QC' staan voor Quality Commitment, 'circles' duidt op het groepsverband waarin het systeem ter hand wordt genomen. Met het oogmerk de produktiviteit en het kwaliteitsbewustzijn te verhogen, heeft Malayan Breweries Pte Ltd. eind vorig jaar ook QC-circles in de brou werij ingesteld. In elke produktie- afdeling is een QC-team gevorm van 6 tot 10 afdelingsmedewerkers. De afde lingschef en een wachtchef vervullen bij iedere groep de functie van respec tievelijk coördinator en projectleider. Zo zijn er bij Malayan Breweries nu in totaal 9 QC-teams aan een project werkzaam. Dit project hebben zij zelf gekozen, hetgeen eveneens geldt voor het tijdstip waarop de opdracht vol tooid moet zijn. Is een project afge rond, dan wordt een nieuw QC-team gekozen dat een ander onderwerp aan de orde stelt. Tijdens de duur van het hele QC-project wordt een speciale stuurgroep over de ontwikkelingen van de teams op de hoogte gehouden door de afdelingschefs. Aan het invoeren van QC-teams bij Malayan Breweries ging een uitge breid introductieprogramma vooraf. Brouwerijleiding en vakbondsverte- genwoordigers werden geïnformeerd, afdelingschefs en wachtchefs werden opgeleid tot coördinator en projectlei der. Ook de medewerkers zijn vanaf het begin op de hoogte gehouden. Door het vertonen van diaseries (in het Engels, Chinees, Maleis en Tamil) konden zij kennismaken met het hoe en waarom van QC-circles. Aangezien bij Malayan Breweries nog geen projecten zijn afgerond, is het nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken over de mate waarin de pro duktiviteit en het kwaliteitsbewustzijn worden verhoogd. Brewerymanager van M.B.L. in Singapore, de heer J. Cremer, is van mening dat de invoe ring van dit systeem inderdaad motive rend werkt en dat de QC-circles daar door aan hun doel zullen beantwoor den. Hieronder afgebeeld ziet u een pagina uit het blad 'Teamworker', dat aandacht schenkt aan het QC-systeem bij de bedrijven in Singapore.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 13