Gezamenlijke vergadering in Amsterdam C.B.K.-voorzitter Wiegel bezoekt Zoeterwoude Op 25 mei vond in het Koelschip te Amsterdam een gezamenlijke Overleg vergadering plaats, waarbij alle voorzitters en onderne mingsraadleden aanwezig waren In verband met afwezigheid van de presi dent-directeur van Heine- ken Nederlands Beheer, de heer G. van Schaik, zat ditmaal de heer P.P. Snoep, algemeen directeur Heine- ken Nederland B.V., de vergadering voor. Namens de Raad van Commissaris sen woonde mevrouw M.J. 't Hooft-Welvaars deze vergadering bijIn het gedeelte voor de lunch gaven de directeuren van de diverse werkmaatschappijen een uitgebreide toelichting op de jaarcijfers van 1983. Directeur Personeelszaken, de heerJ. Siertsema, lichtte daarbij het Sociaal Jaarver slag nader toe. Na de lunch verzorgde de heer W.F. van Rossum, hoofd Marketing Onderzoek, een lezing over het door de Centrale Onder nemingsraad voorgedragen onderwerp: 'Alcohol en maatschappij'. Sinds januari dit jaar is de heer H. Wiegel (Commissa ris van de Koningin in de Provincie Friesland) voorzit ter van het Centraal Brou werij Kantoor. Om een goed beeld te krijgen van de Nederlandse brouwindustrie is de heer Wiegel recentelijk begonnen met het afleggen van bezoeken aan alle Nederlandse brouwerijen. In het kader hiervan bezocht hij ook Heineken Nederland te Zoeterwoude. Op 4 juni werd hij daar ontvangen door de heer A.H. Heine ken en Algemeen Directeur van Heineken Nederland P.P. Snoep. Nadat de heer Snoep een uitleg had gege ven over dc activiteiten van Heineken 'wereldwijd' en de positie van Heineken in de Nederlandse markt, volgde een uitgebreide rondleiding door de produk- tie-afdelingen. Alhoewel de C.B.K.-voorzitter zich nog maar kort in de brouwerij industrie heeft verdiept, bleek tijdens dit bezoek dat hij zich bijzonder snel heeft ingewerkt in de vaak com plexe materie van deze industrie. Tijdens gesprek ken met Heineken mede werkers die nauw met het C.B.K.-werk zijn betrokken werd ook hier duidelijk dat de nieuwe voorzitter zich al een duidelijk beeld heeft gevormd van de zaken waarmee het Centraal Brouwerij Kantoor zich bezighoudt. Op de foto ziet u de heren tijdens de rondleiding. V.l.n.r.: Ir. B.A. Horstman (directeur produktie bier), H. Wiegel, A.H. Heineken en Drs. P.P. Snoep. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 11