Oud Bruin: lekkere dorstlesser in de zomer Buren zien brouwerij van binnen mensen maakten van de uitnodiging gebruik. Zij werden allereerst welkom geheten door de Amster damse bedrijfsleider, ir. C. Bremer. Daarna volgde de vertoning van de Heine- ken film en een rondleiding door de brouwerij. Tot slot konden allen met de gasthe ren C. Bremer, H.J. te Winkel en M.S. Lindhout en gastvrouwe S. van Kooten napraten over deze 'kennismaking'. Vele geanimeerde gesprekken werden gevoerd met de overburen van de brouwerij Daarbij waren de bewoners van de Quellijnstraat met name geïnteresseerd in de muurschilderingen die eind juni zouden worden aange bracht op de blinde brouwe rijmuur in de Quellijnstraat. (Hierop komen we in het volgende nummer terug). Bedrijfsleider Bremer is van mening dat na deze twee ontvangsten de banden met de omwonenden zeker zijn versterkt. Bedrijfsleider Bremer in gesprek met enkele bewoonsters uit de buurt Enige tijd geleden had een Amsterdamse krant een artikel opgenomen, waarin uitvoerig werd beschreven hoe dagelijks vele buiten landse bezoekers op de brouwerij aan de Van der Helststraat worden ontvan gen en rondgeleid. Naar aanleiding van dat artikel ontving de Amsterdamse bedrijfsleiding een brief van een bewoner uit de directe omgeving van de brouwerij Hij stelde de vraag of de buurtbewoners ook eens de brouwerij mochten bezoe ken. Uiteraard was het antwoord hierop positief. Voor bewoners van enige straten, die als het ware de brouwerij begrenzen, werd daarom op 15 en 16 mei een brouwerij bezoek georgani seerd. Om iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen de uitnodiging te kunnen aannemen, vonden de ontvangsten plaats in de avonduren. Circa 115 Hoewel Nederland een Pilsland bij uitstek is, 99 van de 100 glazen bier zijn van het goudgele pilsener type, laat menig bierdrinker zich ook graag eens meenemen langs de reeks van andere biersoorten. Een van de specialiteiten in het najaar is bijvoorbeeld het bokbier. Een ander speciaal bier van eigen bodem is het gehele jaar verkrijgbaar: Oud Bruin. Oud Bruin kent een trouwe groep drinkers. Voor degenen die het nog niet of minder goed kennen is het aan te bevelen dit produkt in de komende zomermaanden eens te proberen. Bijvoorbeeld na een pittige lichamelijke inspanning of op een warm terras is deze dorstlesser op z'n plaats. Het speciale karakter van Oud Bruin appelleert vooral ook aan de smaak van mensen die doorgaans geen bier drin ken. Dit biertype kenmerkt zich door een zoet aroma (er is suiker aan toegevoegd) en een zachte smaak die minder bitter is dan pilsener en een duidelijk moutkarak- SS iiHiiimwW ter draagt. Oud Bruin wordt gebrouwen uit lichte en donkere moutsoorten, maïs en hop. De suiker wordt na de vergisting toegevoegd. Oud Bruin heeft een aan merkelijk lager percentage alcohol dan andere biersoor ten, namelijk 2,5%. In het zuiden kent men al jaren een bijzondere biervariant met Oud Bruin: 'Schuss'. Een glas wordt voor driekwart volgetapt met pils en 'afge maakt' met Oud Bruin. 'Schuss' is een veelgehoorde bestelling in de Zuid-Lim burgse huiskamers en café's. Maar in het hele land zijn er, zeker in de zomer, altijd gelegenheden genoeg te vinden om van het traditio nele Oud Bruin te genieten.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 10