Biermedewerkers nu ook wijnkenners Arnhem uitgelegd. Tijdens het bowlen was er volop gele genheid 'een-natje-en-een- droogje' weg te werken. Alles was zondermeer prima geregeld. Hier en daar werden heel wat 'strikes' genoteerd, zodat het score-verloop daardoor uiteraard danig werd beïn vloed. Tegen kwart voor elf werd met bowlen opgehou den en werden de punten geteld. Aan degene die per groep het hoogste aantal punten op de eerste rij van het bowlingformulier bij elkaar had weten te bowlen, werd de eerste prijs toege kend. Vervolgens werden de overige prijswinnaars op bingo-achtige wijze aange wezen. Het ging daarbij soms vrij gecompliceerd toe, maar te langen leste wisten Wim Stolte en Kees Schipper er een happy end aan te maken, daarbij geholpen door een water- vlugge Nan Riemslag, ook bestuurslid. Hierna kon men nog naar hartelust vrij bowlen. Van deze gelegen heid werd druk gebruik gemaakt en in feite was het middernacht vóór men er erg in had." Weliswaar niet in braille zoals zijn syllabus, maar toch een diploma voor Theo Janssen Een gezellige avond in De Hooiberg vormde op 11 mei het slot van de wijncursus, die door de personeelsver eniging van Zoeterwoude was georganiseerd in navol ging van haar zustervereni ging te Zoetermeer. Net als in Zoetermeer het geval was geweest, was er ook in Zoeterwoude een grote belangstelling voor deze cursus. Zozeer zelfs dat het aantal deelnemers in twee groepen gesplitst diende te worden, waarbij elke groep het respectabele aantal van 45 cursisten telde. Opval lend waren de verschillen in Lachen om de toespraak van Voogel. In het midden de heer Zellenrath, rechts van hem twee leden van de examencom missie, de heren Zey en Hilbrink Spanning op de gezichten bij de diploma-uitreiking motivatie om de wijncursus te volgen. Sommigen hadden nog geen enkele kennis van wijn en wilden er door deze cursus iets meer van te weten komen, ande ren hadden zich al jarenlang verdiept in het onderwerp 'wijn' en beschouwden de wijncursus als een mogelijk heid om de door hen zelf opgedane kennis aan te vullen en te onderbouwen met degelijke theoretische kennis. Voor wijnexpert Jan Zellenrath van de Gedistil leerd en Wijngroep Neder land maakte het weinig verschil met wie hij te maken had. Op een meer dan enthousiaste en bezie lende wijze trachtte hij allen, voor zover dat nog nodig was, liefde bij te brengen voor dit edele produkt. Dat daarbij ook enige kennis van wijn, landen van herkomst, druivesoorten, klimatologi sche omstandigheden, kwaliteitsnormen, etikette ringsvoorschriften en E.G.-bepalingen onont beerlijk is, werd de deelne mers al snel duidelijk gemaakt. Met name voor de 'beginnelingen op wijnge bied' was de wijncursus dan ook behoorlijk pittig. Met alle mogelijke vragen kon men echter bij de heer Zellenrath terecht, die hierop gretig inhakend uitgebreide achtergrondin formatie gaf over het desbe treffende onderwerp. "Dat is nou leuk dat u dat vraagt...", was dan ook een van zijn gevleugelde uitspra ken. Uiteraard werd er tijdens de acht lessen, die elk drie uur duurden, niet alleen geluisterd: er werd ook geproefd. Van in het laboratorium bereide watertjes met een smaakje tot de meest dure en exclu sieve wijnen. Gewapend met al deze kennis togen tenslotte op 10 april 55 deelnemers naar ontvangstgebouw De Hooiberg om onder het toeziend oog van Rijksge committeerde Hilbrink het theoretische examen af te leggen. De slotavond was er tenslotte voor iedereen ongeacht of men aan het examen had deelgenomen en ongeacht het resultaat ervan. Uiteraard vormde de uitreiking van de 'wijntesti- monia' een wezenlijk onderdeel van de avond. Een voor een werden de veertig geslaagde wijn-cur sisten naar voren geroepen om van de heer Hilbrink het zo begeerde perkament in ontvangst te nemen. Applaus was er daarbij voor Annemiek Louwers van de afdeling Public Relations die op het examen als eerste al na twintig minuten zeker van haar zaak de examenop gave had ingeleverd. Bijval ook voor Theo Janssen van de Mechanische Werkplaats die de cursus in braille had geleerd. Hierop nam Jan Voogel als voorzitter van de personeelsvereniging het woord. In zijn toespraak, die was samengesteld uit gezegden die betrekking hadden op wijn, bedankte hij allen uitvoerig die hun medewerking aan de tot standkoming van de cursus en het examen hadden verleend. Een aantal wijnen in geschenkverpakking onderstreepte de dank van de personeelsvereniging. Cursussamensteller en docent Zellenrath kreeg in het bijzonder lof en dank toegezwaaid en kreeg als blijk van waardering een aantal cadeaus. Al met al is het initiatief van de personeelsvereniging om deze wijncursus te organise ren zeer geslaagd te noe men. Er hebben zich al zoveel gegadigden aange meld, dat volgend jaar zo een nieuwe cursus kan worden georganiseerd. Of dit gerealiseerd zal worden, wordt op dit moment door het bestuur van de perso neelsvereniging onderzocht. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 7