Bowlingavondl V Film en bingo bij Bokma Bossche fietsers actief in Twello Het onderstaande, enigszim ingekorte, verslag over de bowlingavond van de personeelsvereniging Heine ken Arnhem is van de hand van oud-correspondent Lec J. van Rhijn: "Er heerste op vrijdag 30 maart al vóór het vastge stelde aanvangstijdstip van 20.00 uur een bijzonder gezellige stemming in het Bowlingcentrum Deventer. Alvorens groepsgewijs met bowlen kon worden begon nen, moest de eveneens uitgestelde jaarvergadering worden gehouden. Ten slotte zijn er reglementen om te worden nagekomen! Ofschoon er best wel enkel; belangrijke agendapunten behandeld dienden te worden (bestuursverkie zing), wist het zittende bestuur, bij monde van voorzitter Wim Stolte, met een ongelofelijke snelheid deze vergadering 'te nemen'. Voordat men eigenlijk goed besefte dat d( vergadering was begonnen, was die ook alweer afgelo pen! Hierna brak de ballen smijterij in alle hevigheid los, nadat Kees Schipper, bestuurslid, de techniek vai het bowlen glashelder had Op zaterdag 21 april hield de zaalvoetbalclub van Heine ken Den Bosch ter gelegen heid van haar 5-jarig bestaan een voetbaltoernooi in de sporthal De Schutskamp. Er namen in totaal 8 teams aan deel, die verdeeld waren over twee poules. Naast het le en 2e team van de zaal voetbalclub waren er nog twee Heineken afvaardigin gen: de 'Paga boys' (van de plaatselijke administratie in Den Bosch) en een team van drankenhandel Van Dorst- Liebrand-Olderaan. Het team van Van Dorst-Lie- brand-Olderaan schreef het beste resultaat op zijn naam door winnaar te worden in zijn poule. De beide Heine ken teams behaalden elk een derde plaats en de Paga Boys moesten genoegen nemen met een vierde plaats. De prijzen hiervoor werden uitgereikt door voorzitter Nijholt van de zaalvoetbalvereniging. Een speciale prijs, de sportivi teitsprijs, ging naar de ploeg van Heineken II. Als u een actieve speler bent en interesse heeft om lid te wordenkunt u zich opgeven bij het bestuur van de zaal voetbalclub. Het team van Heineken II, waaraan de sportiviteitsprijs werd toegekend De ploeg van 'Alweerweg' uit Den Bosch in de straten van Twello Op zaterdag 28 april, een zonnige dag met een ideale fietstemperatuur, is voor de derde maal de Veluwe Heuvelen-tocht verreden. Deze was georganiseerd door de 'Eerste Twellose Toerclub' van drankenhan del De Vries-Lemmo. De belangstelling was enorm: er deden 576 deelnemers aan mee. Onder hen waren ook weer toerliefhebbers van de vestigingen in Amsterdam en Zoeterwoude en uit Den Bosch was de wielerploeg van 'Alweerweg' aanwezig met 14 personen. Deze ploeg kreeg dan ook de groepsprijs voor de grootste ingeschreven groep. Ook op 7 juli a.s. zijn wielerliefheb- bers uit ons concern van harte welkom bij de Mid- Veluwetocht. Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij de heer H. Ketting, tel. 05712 - 3324. zeer gewaardeerd, vooral door de dames, die nu eens een kijkje achter de scher men kregen van zowel brouwen als distilleren. Vervolgens werd er weer met veel enthousiasme een bingo gespeeld. Deze werd uitstekend geleid door de heren Piet Peul en Johan van Asperen. Op vrijdag 13 april hield de actieve personeelsvereni ging van de G.W.N.-vesti ging in Leeuwarden alweer de laatste avond van het seizoen. Het programma bestond uit het vertonen van drie films: 'De Wereld van Heineken de nieuwe film van de G.W.N. 'Van Korrel tot Borrel' en een Jagermeis- terfilm. De films werden

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 6