ren om de goed opgebouwde positie te kunnen handhaven. Sneller en slagvaardiger werken vraagt om korte communicatielijnen. Daartoe voert Heineken een beleid van decentralisa tie. De informatievoorziening zal daar in mee moeten. Decentraliseren bete kent het verleggen van beslissingen naar een ander niveau, bevoegdheden worden lager in de organisatie gelegd. Dat betekent enerzijds een stimulans om sneller en beter informatie ter beschikking te stellen, anderzijds bete kent het een snellere verwerking en verspreiding van gegevens. In deze situatie past geen centrale organisatie die zich met informatieverspreiding, verwerking en opslag bezighoudt. Ook die verantwoordelijkheden moeten worden gedecentraliseerd. Nieuwe informatiestromen ontstaan, de effec tiviteit neemt toe. En als we dan 'infor matie' definiëren als 'alles dat bij draagt aan het kennisbeeld van de mens', dan is het duidelijk dat het decentraliseren van informatie veel ingrijpende gevolgen heeft in econo misch, organisatorisch en sociaal opzicht. Maar het uiteindelijke doel is zeer nastrevenswaard: een organisatie die met de hulp van informatie, verzorgd door een combinatie van programma's en hoogwaardige apparatuur, haar 'huishouding' goed kan regelen en zodoende mede de continuïteit kan verzekeren. Conclusies voor de Heineken organi satie Het zoeken van een weg in een veran derende wereld levert spanningen op. Maar de veranderingen zijn noodzake lijk en Heineken gaat de uitdagingen aan. Centraal staat de gedachte om de organisatie te decentraliseren. Méér verantwoordelijkheden op lagere niveaus en bij de zelfstandige werk maatschappijen. Ook de informatie stromen moeten aan deze veranderin gen worden aangepast. Dat heeft gevolgen in de sfeer van geld: meer apparatentraining en scholing voor de mensen. Het heeft ook gevolgen voor de organisatie: er ontstaan andere ver- antwoordelijkheidslijnen, er is een nieuwe stijl van leidinggeven tussen nieuwe samenwerkingsvormen nodig. En tenslotte de gevolgen die het kan hebben voor de mensen individueel: veranderd werk in ander werkomstan digheden. De aanpak Sinds enige tijd wordt er gewerkt aan plannen voor de decentralisatie van de informatie. Er is een Stuurgroep in het leven geroepen die onder voorzitter schap staat van drsGvan Schaikpre sident directeur Heineken Nederlands Beheer B.V. Samen met een Kern groep, onder leiding van ir. R.D. Poe- lijoe, manager H.A.G., wordt onder zocht hoe in de toekomst de informa tiestromen en de daarbij behorende automatisering moeten functioneren. De werkmaatschappijen Bier, Fris en Gedistilleerd en Wijn krijgen daarin hun eigen taak. Dat geldt ook voor de groepen Export en H.T.B. Binnen de verschillende werkmaatschappijen zullen deze functies worden onderge bracht. Hoe en in welke mate is nu onderwerp van studie. Het thema is 'vrijheid in gebondenheid'. Dat wil zeggen dat alle groepen (werkmaat schappijen) zelfstandig kunnen en moeten opereren maar wel binnen het Heineken geheel moeten blijven pas sen. Voor het gehele proces dat ook een opsplitsing van verantwoordelijkhe den en capaciteiten (mensen en midde len) inhoudt, is drie jaar uitgetrokken. In die periode worden alle aspecten van dit decentralisatieproject bestu deerd, uitgevoerd en begeleid. Dat varieert van het ontwikkelen van (technische) concepten voor het com putergebruik door de verschillende groepen tot en met de begeleiding van personele aangelegenheden in dit pro ces van verandering. Het gehele pro ces valt onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep. Het vraagt heel wat van ons allemaal maar we moeten ons in dit proces bege ven met steeds voor ogen dat noodza kelijke, functionele informatie een aanwinst is, een hulpmiddel en als zodanig geen doel op zich. Brouwen met behulp van moderne tech nieken. De brouwer krijgt informatie over de stand van zaken in het brouwpro- ces (in kleur) op een beeld scherm (links). 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 5