Ook in een bedrijf is er een onder scheid te maken tussen verschillende soorten informatie. Informatie die de directie aan de O.R. geeft is van een ander karakter dan de informatie waarin Vers van 't Vat voorziet. Maar beide soorten informatie zijn nodig om de 'Heineken huishouding' goed te laten draaien, om de mensen plezierig te laten samenwerken. En niet in de laatste plaats dient informatie natuur lijk om het werk goed te kunnen uit voeren. Al met al is de conclusie dat er een toe nemende behoefte aan en afhankelijk van informatie bestaat. Bovendien zijn daarvoor in toenemende mate de tech nische mogelijkheden aanwezig. Een grrot gedeelte van de informatievoor ziening is geautomatiseerd. Maar die informatie heeft ook z'n prijs. Snelle beschikbaarheid van de gegevens, de betrouwbaarheid ervan en het beveiligings-aspect (de informa tie mag niet verloren gaan, niet ieder een moet er bij kunnen) maakt infor matie kostbaar: het is een kapitaals- goed. Computers Informatieverwerking op grote schaal en van goede kwaliteit kan haast niet meer gerealiseerd worden zonder de hulp van computers. Wanneer gebruik van computers wordt gemaakt, onder scheiden zich de volgende onderdelen: 1. De invoer van gegevens. Bijvoor beeld het invullen van een formulier of het 'lezen' en registreren van informa tie zoals moderne kassa-apparatuur dat bij levensmiddelen doet. 2. De overdracht van gegevens. De vastgelegde gegevens worden via een kabel, telefoonlijn of andere speciale lijn dan wel door de externe of interne post overgebracht naar de verwer kingseenheid. 3. De gegevensverwerking. Het woord zegt het al, de doorgestuurde gegevens worden verwerkt in de verwerkings eenheid. Dat kan lokaal gebeuren, denk aan personal computers, of cen traal in een rekencentrum. Een derde mogelij kheid is de verwerking onder te brengen bij externe service-bureaus. 4. Opslag van gegevens. Vaak worden ze later opnieuw gebruikt. Een goede manier van bewaren is dan heel belangrijk. 5. Overdracht van gegevens. Tech nisch is dit hetzelfde proces als de invoer van gegevens. Maar omdat er inmiddels een verwerking heeft plaats gevonden, zijn deze gegevens meer waardevol. 6. De presentatie van de gegevens. Uiteindelijk is de informatie aangeko men op de bestemde plek. Daar kan deze zichtbaar worden gemaakt op bij voorbeeld bedrukte formulieren of beeldschermen. Gegevens moeten beschermd worden. Tegen verlies door onoordeelkundig gebruik, tegen gebruik door niet bevoegde personen, uit privacy-over- wegingen. Omdat er bij het gebruik van computers geen zichtbare, tradi tionele controles kunnen worden toe gepast, moeten er maatregelen geno men worden zodat de letterlijk en figuurlijk kostbare informatie steeds afdoende beschermd is. Kort gezegd moeten de volgende vier zaken zijn gewaarborgd: de beschikbaarheid van de gegevens, de volledigheid van de gegevens, de betrouwbaarheid en de vertrouwelijkheid ervan. Toekomst We leven nu al in wat wordt genoemd de 'informatiemaatschappij'. De invloeden daarvan ervaren we niet alleen in de werksfeer maar zeker ook thuis. Televisietoestellen met nieuwe mogelijkheden, huiscomputers, het is allemaal dichtbijDe techniek is er - en ontwikkelt zich snel - en het is betaal baar. Al deze ontwikkelingen gelden voor een bedrijf in gelijke mate. Hoe zit 't met informatie bij Heineken? Veranderende omstandigheden in de maatschappij als geheel en in speci fieke onderdelen daarvan gaan natuur lijk aan Heineken niet voorbij. In zijn markten moet Heineken snel ler, slagvaardiger en efficiënter opere- Informatie bij de hand in het Documenta tiecentrum in Zoeterwoude. Daarin speelt het beeld scherm een rol maar öök de kaartenbak.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 4