Noodzakelijk hulpje in de huishouding Sinds geruime tijd wordt binnen Heineken de toekomst van de automatisering en de informatievoorziening bekekenEr zij n plannen ter voorbereiding op een ingri j - pend proces van verandering en decentralisatie dat hier mee samenhangt. Omdat deze ontwikkelingen voor de hele Heineken organisatie van belang zijn, publiceren we onderstaand artikel, dat in de toekomst wordt gevolgd door meer verhalen over dit onderwerp. Iedereen schreeuwt om informatie. De burgers bij de overheid, de medewerkers bij hun chef, de lezers bij hun krant, de leden bij het bestuur van hun club. Geen onderwerp kan worden aange roerd zonder dat het woord 'informa tie' valt. We willen weten waar we het over hebben vóór we spreken en beslissen. En niet zomaar globaal, nee, het naadje van de kous en dan ook nog graag snel! Cijfers moeten er op tafel komen, gegevens in de vorm van rap porten of toelichtingen, vergelijkin gen, kranteknipsels, alle informatie die ter beschikking is, verdwijnt in onze hongerige kelen. Waarom willen we die informatie? Omdat het een soort mode is? Het antwoord is tweeledig en betrek kelijk simpel. Wij leven in een inge wikkelde samenleving. Procedures, regelingen en bepalingen, structuren en verhoudingen maken informatie noodzakelijk. Inzicht en begrip is ver eist om als individu en als organisatie een nuttige rol in het geheel te kunnen spelen. Informatie is daarbij een hulp middel. Dan zijn er de technische ontwikkelin gen. We willen informatie omdat-ie er is. Opzienbarende vooruitgang in de elektronica levert ons ongekende mogelijkheden. En als de mogelijkhe den beschikbaar zijn, worden ze ont dekt en benut. De wisselwerking tussen deze beide zaken en de ontwikkeling daarin heeft als gevolg dat de mensen meer gaan weten en zelfbewuster worden, kort om: emanciperen. Burgers willen méér van de overheid weten, personeel méér van hun direc tie. Daarom moeten die overheid en die directie op hun beurt óók beter geïnformeerd zijn. Bovendien: in de ingewikkelde samen leving waarin een organisatie veel part ners, tegenpartijen, medestanders en criticasters heeft, is veel goede en actuele informatie nodig. Daarover beschikken al die groepen immers ook! Informatie: twee begrippen Eigenlijk moeten we het woord 'infor matie' even onder de loep nemen. Hiervoor spraken we in algemene zin over 'informatie' maar er zijn duidelijk twee soorten informatie aan te geven. Er is informatie in de algemene zin van het woord. Die bereikt ons al dan niet gevraagd, houdt ons op de hoogte, zorgt dat we erbij horen, draagt bij aan ons functioneren in de samenleving. Dan is er de informatie in de zin van een recht. De overheid die informatie aan burgers geeft, een bestuur dat ver antwoording schuldig is aan zij n leden INFORMATIE

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 3