Nocal en Eka S.A.R.L. ANGOLA Op 15 juni is de heer A. Zwart uit Luanda met verlof in Nederland aangekomen. De heer G.J.A. Borggreve en mevrouw J.A.M. Hermelink zijn op 14 mei in het huwelijk getreden, waarna zij op 25 mei naar Luanda zijn teruggekeerd. De heeri. P. M. de Deyn heeft Dondo op 26 april definitief verlaten. Bralima S.A.R.L. S.B.B. Sobraband ZAÏRE De familie G.J.M. Konincks is op 21 juni weer naar Kisangani teruggekeerd, terwijl de familie M.M. C. Diels uit Mbandaka vanaf 15 juni met verlof in Nederland is. Op 26 juni zal de familie T. B. Heybroek Kinshasa definitief verlaten. Op 11 mei was de trouwdag van de heer J. A. Weijers en mevrouw S. C. Rehfeldt. De heer Weijers is op 27 mei naar Mbandaka vertrokken om daar de funktie van chef entretien op zich te nemen. Het gezin F.J. Snieders uit Boma is op 20 juni met verlof gekomen en de familie A.J.M.Blüm uit Kinshasa is op 3 juni voor verlof in Nederland aangekomen. De heer C.H. Bussmann is op 22 maart na genoten verlof naar Bukavu teruggekeerd. Zijn vrouw en zoontje zijn hem op 9 april gevolgd. Uit Kinshasa is op 1 juni de familie J.A.M. van Knippenberg met verlof gekomen terwijl de heer P. Kool op 31 mei met verlof in Nederland is aangekomen. Uit Bukavu zijn respectievelijk op 15 juni en op 1 mei met verlof aangekomen de families W.I.C.A. van Staveren en G. Wijnen. Brasserie de Brazzaville S.A. VOLKSREPUBLIEK KONGO Op 4 juni zijn de heer en mevrouw W. de Vries in Nederland gearriveerd voor verlof. Brasseries du Logone S.A. TSJAAD De heer W. Barlocher heeft zijn detacheringsperiode in Moundou op 7 mei beëindigd. Sierra Leone Brewery Ltd. SIERRA LEONE De heer P A. Stapleton is op 7 juni naar Freetown gereisd om daar als interim brewery manager te funktioneren. De heer en mevrouw C. L.A. Peterse zijn op 22 juni definitief uit Freetown teruggekeerd. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË Het gezin J.J. Commissaris uit Jakarta is op 9 juni met verlof aangekomen. Op 15 juni is de familie C.E. Langstraat uit Surabaya vertrokken, zij zullen hun verlof tijdens de terugweg opnemen. Heineken Oceanië Pte. Ltd. SINGAPORE Op 23 mei is de heer A. F. Kiljan van Heuven in Nederland gearriveerd, zijn vrouw was hem al op 3 mei vooruitgereisd. Op 25 juni is het echtpaar/. Th. Jonkers uit Singapore met verlof naar Nederland gereisd. South Pacific Brewery PAPUA-NIEUW GUINEA De heer B.A.A. Brandt is van 19 april t/m 16 mei met verlof in Nederland geweest. Heineken U.S.A. Inc. VERENIGDE STATEN De heer en mevrouw M. M.J. Valens zijn op 2 juni met verlof uit New York aangekomen. Refrigerantes Minas Gerais Ltda. BRAZILIË De familie L. Mengoli is op 8 juni uit Belo Horizonte met verlof gekomen. DANKBETUIGINGEN Onmogelijk lijkt het mij het groot aantal vrienden, collega's en medewerkers die bij mijn afscheid van de brouwerij aanwezig waren, persoonlijk te bedanken. Daarom langs deze weg, mede namens mijn vrouw, heel hartelijk dank voor de aangeboden attenties en leuke attracties. Het zal als een onvergetelijke herinnering in ons hart bewaard blijven. Wij willen daarom niet besluiten met een vaarwel maar met een welgemeend tot ziens. J.M. Hulleman Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik onze oprechte dank uitspreken aan directie en collega's voor cadeaus, bloe men, post en telegrammen, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van mij n 25-j arig j ubileum J. Mulder Langs deze weg willen wij alsnog heel hartelijk dankzeggen aan directie en alle medewerkers voor het grandioze afscheid en prachtige bloemstukken, alsmede onze hartelijk dank voor de inhoud van de enveloppe, door de collega's opgehaald. D. de Jong Mede namens mijn kinderen wil ik eenieder hartelijk dankzeggen voor het medeleven, ondervonden bij het overlijden van mijn man Jan van Vugt. Ria van Vugt-Kok Voor uw blijk van belangstelling, na het overlijden van mijn man Cees D. Nap, betuigen wij u onze welgemeende dank. Uit aller naam: Mw. E.W. Nap-V.d. Nieuwenhuijsen OVERLEDEN Op 27 maart overleed de heer H.A. DE BRUIN (74). De heer De Bruin trad op 8 april 1931 in dienst van de brouwerij in Rotterdam en heeft daar diverse functies bekleed. Zo was hij werkzaam in de mou terij in de borsteldrogerij en bij de poort controle. Op 1 februari 1974 werd de heer De Bruin opgenomen in de Heineken Invaliditeitsregeling en op 1 juni van het zelfde jaar werd hij gepensioneerd. Op 15 april overleed de heer B. GEVERS (65). De heer Gevers trad op 1 april 1948 in dienst van Heineken. Hij was achtereen volgens werkzaam als vertegenwoordiger, districtsverkoopleider, Hoofd Verkoop Horeca en bij Onroerend Goed. In februari 1983 werd hij in de Invaliditeitsre geling opgenomen. 1 april 1984 werd hij gepensioneerd. In memoriam R. DE GROOT Zeer overwachts is de beer Rein de Groot op 5 mei jl. door een hartaan val op 57-jarige leeftijd gestorven. Rein de Groot was sinds 1971 werk zaam bij Heineken. Hij was mede- eigenaar van de drankenhandel De Groot en Van Kol, die in 1970 samen is gegaan met drankenhandel Havenstad. Tot 1980 was hij admini strateur van de drankenhandel Andeweg-Renesse te Dordrecht en per 1 januari 1980 chef de bureau van het horecagebied Rotterdam. Rein beschikte over een ruime ervaring en kennis op het gebied van de groot handel in dranken. De laatste jaren zijn zwaar voor hem geweest. De overgang van Andeweg-Renesse naar de functie in Rotterdam heeft veel aanpassing gevergd. Hij heeft door grote vasthoudendheid de vol doening geproefd zijn nieuwe werk zaamheden te beheersen. Anderhalf jaar geleden begon de verpleging van zijn vrouw Bep, die veertien dagen voor hem na een lang ziekbed is overleden. We prijzen ons geluk kig dat Rein in die moeilijke tijd een prettige afleiding heeft gevonden in zijn werk. Met grote dankbaarheid 'en respect zullen we hem blijven gedenken. Op 20 april is overleden de heer L. Mie- dema (64). De heer Miedema is op 18 juni 1937 in dienst getreden bij Heineken Rot terdam, waar hij werkzaam was in de lig- kelders. 1 januari 1975 is de heer Miedema opgenomen in de Heineken Invaliditeitsre geling. Op 28 april is de heer K.H. van Minnen (72) overleden. De heer Van Minnen trad op 14 oktober 1934 in dienst bij Heineken Amsterdam als assistent verkoop bij de boekhouding. Van maart 1963 tot aan zijn pensionering op 1 december 1976 was hij werkzaam bij interne controle. De heer P.H. MIGGELS (82) is overleden op 30 april. Sinds zijn indiensttreding op 3 januari 1916 tot aan zijn pensionering was de heer Miggels werkzaam bij Hulstkamp als administratief medewerker op de expe ditie. Op 14 mei is overleden de heer N. EPS- KAMP (63). De heer Epskamp trad op 19 december 1949 in dienst bij Heineken te Rotterdam. Hij was vervolgens op diverse afdelingen in de brouwerij werkzaam. Vóór dat hij werd opgenomen in de Invali diteitsregeling op 1 september 1979, werkte de heer Epskamp bij de postkamer in Zoeterwoude. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 27