A. A. Vellekoop H.L. van den Muggenheuvel L.L.M. Engelbert P.J. van Heugten ifl jf® Amsterdam - Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubi- gr "I leum werd op 1 mei de heer Vellekoop, vergezeld Ihh lui van zijn echtgenote en kinderen, in de Kuiperij ont vangen door de heren Van Schaik, Pels Rijcken, Van Ros malen en mevrouw De Leeuw. Omdat de jubilaris geen toe spraken wenste, had de afdeling een alternatieve jubileum viering georganiseerd. Onder leiding van de heer De Lange werd een illustratie gegeven van de werkzaamheden van de heer Vellekoop. In een goed gespeeld marktonderzoek werd een nieuw biermerk onder de 'diverse consumenten' uitgetest. Uit dit onderzoek kwam het 'Vellebier' als beste naar voren. Daarna werd de heer Vellekoop een aantal dozen met zijn Vellebier en de daarbijbehorende glazen aangeboden. Natuurlijk was er ook een bijpassende reclame promotie, die door een uitstekende disco-groep op muziek van het Vellebierlied werd uitgevoerd. Ter afslui ting van deze promotie zongen alle aanwezigen, met een Vellebierglas gevuld met het nieuwe Vellebier in de hand, het Vellebierlied mee. In zijn dankwoord sprak de heer Vel lekoop zijn waardering uit voor de leuke omlijsting van zijn jubileumviering. Onder sfeervolle muzikale begeleiding, mede door zijn zoon, werd het samenzijn voortgezet. rti™ Den Bosch - Op 16 mei werd herdacht dat de heer Van den Muggenheuvel op 20 april 1959 bij Heine- Sta laP ken in dienst trad. Nadat de heer Scheltema hem in aanwezigheid van zijn echtgenote het goud had opgespeld, werd in de Cambrinuskelder het woord gevoerd door de heer Römgens. Hij memoreerde hoe de jubilaris is begon nen bij de afdeling Verpakken als opgooier of stouwer. Al na enige maanden had de heer Van den Muggenheuvel genoeg van dat werk en speelde hij met de gedachte ontslag te nemen. De afdelingschef zorgde er toen voor dat hij een opleiding voor inpakker kreeg. Daarna heeft hij de diverse machines in de oude en nieuwe bottelarij leren kennen. Tenslotte staat hij vandaag de dag nog aan een vuiler. Naast zijn werk heeft de jubilaris één grote hobby: het boerenbe drijf. Zoals dat bij de echte agrariër hoort, is hij ook een zui nig mens. Zo heeft hij circa 15 jaar in een oude Volkswagen rondgereden. Zijn snipperdagen waren hem ook heilig, want hij nam deze alleen op om te hooien of koeien te hel pen bij het kalven. Tot slot verklaarde de heer Römgens dat de heer Van den Muggenheuvel zich heeft doen kennen als een fijne collega, waarna hem de enveloppen met perso- neelsbijdragen werden overhandigd. tffj§F* Den Bosch - Op 21 mei werd het 25-jarig jubileum gF gj van de heer Engelbert gevierd. De heer Visseren Isa lal hield in de Cambrinuskelder een toespraak, waarin hij alle bijzondere gebeurtenissen rond de heer Engelbert in de afgelopen 25 jaar bij Heineken op een rij had gezet. Zo vermeldde hij dat de jubilaris werkzaam is geweest in de bot telarij in de tapkelder, bij intern transport en sinds 1 mei 1983 als kelderbierchauffeur werkt bij physieke distributie. De heer Engelbert heeft zich doen kennen als een klein maar dapper man en een goed collega, die een grote loyali teit bezit ten opzichte van zijn werk. Dag en nacht is hij hier voor bereikbaar. Naast zijn werk is hij ook al 20 jaar lid van de E.H.B.O.-afdeling van de B.Z.B. in Den Bosch. De heer Visseren dankte hem tenslotte voor zijn inzet en over handigde hem namens het personeel een tuinstoel. Hierna sprak de heer Van Gog de jubilaris toe als collega tot colle ga. Namens het jubileumfonds van de afdeling werd een kruimeldief geschonken voor het schoonmaken van zijn vrachtwagen. Een dankwoord van de jubilaris zelf besloot het officiële gedeelte van de receptie. At! ^en B°sch Op 1 mei was het 25 jaar geleden dat de heer P.J. van Heugten als Assistent op de afde- Ssa laP ling Bedrijfsadministratie Den Bosch, bij Heineken in dienst trad. Ter gelegenheid hiervan vond een receptie plaats, waar de heer Baars een toespraak hield. Hij liet de loopbaan van de jubilaris, thans Hoofd Interne Accoun tantsdienst van Heineken Nederland B.V., de revue passe ren. Tevens bracht hij naar voren dat de heer Van Heugten, vanwege de datum tot 'Rooie Piet' benoemd', een hart stochtelijk bridger is en tot de pioniers van de Bridgeclub Heineken Den Bosch behoort. Ook is hijzoals het een goed Brabander betaamt, een verwoed carnavalsvierder. De heer Baars kenschetste de jubilaris verder als een beschei den man, die op het juiste moment zijn zegje weet te zeggen en noemde hem collegiaal, vasthoudend en consciëntieus, iemand die zijn vak en de brouwerij kent. Tot slot dankte hij de heer Van Heugten voor alles wat hij voor Heineken heeft gedaan, waarna hij hem het goud opspeldde en de daarbij behorende enveloppe overhandigde. Na dit ritueel ver scheen op een podium een I.A.D.-forum. Zij beantwoord den op dezelfde wijze als het Farceforum, typische vragen vanuit het publiek over de heer Van Heugten. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 25