Afscheid P. van Heese Afscheid A.D. Lange Afscheid C. Stuivenberg Afscheid D. de Jong gj HHilHUHIH Zoeterwoude - Op 16 mei nam de heer A.D. Lange afscheid van de brouwerijDe heer De Jongh ging tijdens de receptie vooral in op de persoon Lange. De heer De Jongh zei dat Toon erg bekend was binnen het bedrijf. 'Als je met een probleem zit, ga je maar naar Toon'was volgens de spreker een veelgehoorde uitspraak. De heer De Jongh zei ook dat die bekendheid van waarde was in het werk dat de heer Lange de laatste drie jaar had uitgeoefend. Als 'vrijmaker', vroeger 'havenloper' geheten, van de afdeling centrale inkoop transport en declaraties had de scheidende een goede naam in de Rotterdamse haven, mede door zijn rus tige karakter. Na hem bedankt te hebben voor zijn inspan ningen, overhandigde hij als cadeau een viskoffer. Tweede spreker was de heer Voogel, die de heer Lange bedankte voor zij n 35-j arig actief zij n in het bestuur van de personeels vereniging. Hij zei dat Toon zich door negatieve opmerkin gen gelukkig niet had laten weerhouden van dit werk, dat vaak als vanzelfsprekend wordt ervaren, en voor velen een goede leermeester is geweest. 2 Stoelen en een tafel werden als dank overhandigd voor zijn vele werkzaamheden. Amsterdam - Op 13 april nam de heer P. van Heese, na 12 jaar bij ons concern gewerkt te hebben, afscheid door gebruik te maken van de Overbruggingsregeling. In een overvolle Kuiperij werd de heer Van Heese, die bij de brou werij begon als medewerker op de postkamer en daarna portier aan het Weteringplantsoen was, samen met zijn echtgenote en kinderen ontvangen door de heren Pels Rijc- ken, Regnault, De Vries en mevrouw De Leeuw. De heer Regnault sprak onder andere zijn waardering uit over de wijze waarop de heer Van Heese zijn functie uitoefende. De spreker vond dat werd opgetreden als gastheer voor de vele bezoekers aan het hoofdkantoor. Ter herinnering kreeg de heer Van Heese een muzikaal afscheidscadeau aangeboden in de vorm van geluidsapparatuur. Tweede spreker was de heer Kappelle die eveneens de heer Van Heese complimen teerde met zijn wijze van 'portier zijn' waarbij hij zijn P.R.- functie, als eerste contactpersoon met bezoekers, op onna volgbare wijze heeft vervuld. Als laatste spreker wenste de heer De Vries de scheidende veel plezier toe met zijn hobby tuinieren en speciaal met het kweken van rupsen om de bloemkolen zuiver te houden. Hierna bedankte de heer Van Heese alle sprekers en aanwezigen voor de belangstelling. Amsterdam- In aanwezigheid van zijn familie nam op 14 mei de heer Stuivenberg afscheid van de brouwerij. Tijdens de receptie in de Kuiperij sprak de heer Plat als eerste de schei dende wachtchef produktie toe. Hij schetste de vele functies die de heer Stuivenberg op vele plaatsen in het land had uit geoefend, waaronder Amsterdam, Helmond, Rotterdam, Bunnik en nogmaals Amsterdam. De heer Plat bracht ook in herinnering dat de heer Stuivenberg zich veel heeft bezig gehouden met de afbouw van de brouwerij aan de Maurits- kade. Tot slot overhandigde hij als cadeau een boek. Tweede spreker was de heer Herblot, die met enkele woor den het cadeau overhandigde: enveloppen met inhoud, ver pakt in een stereotoren, als bijdrage voor deze muzikale aanschaf. Namens zijn oud-collega's, die nu in Zoeter woude werkzaam zijn, overhandigde de heer Zijlstra hierop ook een bijdrage voor een stereo-installatie. Tot slot droeg de jongste dochter van de heer Stuivenberg een prachtig gedicht op over haar vader. Op zijn eigen humoristische wijze bedankte de heer Stuivenberg allen voor hun bijdra gen, die hij zeer had gewaardeerd. Den Bosch - Op 27 april werden de heer en mevrouw De Jong ontvangen door de heer De Goederen i.v.m. de ver vroegde uittreding van de heer De Jong. In de Cambrinus- kelder sprak de heer Stolzenbach, wachtchef interne dienst. Hij stelde dat Prins Bernhard (door wie de heer De Jong in 1953 was onderscheiden) geen tijd had en de heer Veen met vakantie was, zodat Dirk nu eens naar hèm moest luisteren zonder iets terug te zeggen. Hij memoreerde voorts hoe de heer De Jong 21 jaar geleden in de bottelarij is begonnen en in 1970 op 48-jarige leeftijd het Vapro-dipoma behaalde met een 10 voor rekenen. In 1979 werd de heer De Jong Auto- matenverzorger bij de interne dienst. Hij verrichtte zijn nieuwe werkzaamheden op uitstekende wijze. Ging je ech ter met hem een gesprek over zijn werk aan, dan zat je al snel met Korporaal De Jong in de Koreaanse oorlog. Hij is namelijk 188 dagen aan het front geweest. Vermeldens waard was ook dat de heer De Jong nooit te laat op zijn werk is verschenen en nooit ziek is geweest. Hierna kreeg de scheidende van de heer Simon de enveloppe met perso- neelsbijdragen overhandigd, waarna de heer Stolzenbach hem bedankte voor zijn inzet en hem en zijn vrouw nog vele gelukkige en gezonde jaren toewenste.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 24