T.T. Baars Een man met vele petten Ill 11IIIII III, De Amsterdamse correspondent voor Vers van't Vat houdt kan toor op de derde etage van het kantoor aan de Van der Helststraat. Vaak echter is hij op andere plaatsen dan in zijn kamer te vinden. Met name de produktie-medewerkers in Amster dam zullen hem wel kennen. Want of je nu een las-opleiding wilt volgen, een onveilige situatie op je afdeling wilt bespreken, een idee wilt indienen, over energiebesparende maatregelen wilt praten of vragen hebt over een sta geplaats in het bedrijf, in bijna alle gevallen kom je bij de heer Baars terecht. Een man met vele verschil lende petten dus. Nieuwe functies Tot april 1981 was de heer Baars pro jectleider. In die functie ontwierp en begeleidde hij de bouw of verbou wingen) in het bedrijf. Sindsdien is hij belast met opleidingen op niet-admini- stratief of commercieel gebied. Daar naast vervult hij vanaf oktober 1983 voor de produktie een adviserende functie in de rol van veiligheidsfunctio naris. Met name die laatste functie heeft ook privé zijn uitwerking op hem gehad. "Vroeger, als projectleider dacht je natuurlijk ook wel aan veilig heid, maar technische aspecten over heersten. Nu is het zo dat ik ook buiten werktijd let op veilige of onveilige omstandigheden. In een warenhuis kijk ik bijvoorbeeld of er wel nooduit gangen zijn en als ik thuis aan het slij pen of hakken ben, zet ik een veilig- heidsbril op. Dat heb ik vroeger nooit gedaan." Het belang van veiligheid Binnen het bedrijf is er op veiligheids gebied het een en ander gewijzigd na de invoering van de Arbo-wet. 'Tot begin van dit jaar was er een veilig heidscommissie. Nu wordt er in het kader van de Arbo-wet meer de nadruk gelegd op de verantwoorde lijkheden die een afdeling heeft ten aanzien van de veiligheid. Heeft men een probleem, dan kan men mij om advies vragen. Dat betekent voor mij dat ik niet als politie-agent door de brouwerij hoef te lopen." Om eenie der zoveel mogelijk attent te maken op het gevaar van onveilige werksituaties, is er een diapresentatie ontwikkeld die aan allen is vertoond. "Die presentatie is door iedereen goed ontvangen", zegt Baars. "De mensen waarderen het ook als er maatregelen worden genomen naar aanleiding van signalen van hen. Toch komt het nog vaak voor dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. Dit komt veelal door onachtzaamheid of door routinematige handelingen van de mensen. Omdat ze bijvoor beeld niet iets verder willen lopen of omdat het tijd spaart als ze een bepaalde handeling overslaan. Daar wijs ik hen dan nog eens op, want het leeft echt wel in het bedrijf dat het beter is veilig te werken dan onveilig." Opleidingen Via een andere functie heeft de heer Baars ook veel contact met de produk- tiemedewerkers. Hij organiseert en adviseert namelijk over interne en externe brouwtechnische cursussen. Voornamelijk zijn dit coördinerende werkzaamheden, maar soms begeleidt hij cursussen ook zelf. Dit terrein is hem niet geheel onbekend, want in het verleden heeft hij een acte gehaald voor leraar werktuigbouw aan een L.T.S. "Ik heb nooit voor de klas gestaan, want ik was toen al werkzaam bij de brouwerijDaarom heb ik kort geleden een tweejarige cursus Prak tij kbegeleiding gevolgd. Bij Opleidin gen heb je te maken met de meest uit eenlopende cursussen van de meest uiteenlopende instituten. Het komt vooral aan op het verzamelen van informatie over de cursus en het oplei dingsinstituut. Ik zoek uit hoe de lei ding van het instituut is en wat het niveau van de cursus en van de meeste deelnemers is. Die informatie leg ik dan aan de afdeling voor die in zo'n opleiding geïnteresseerd is. Daarbij is het het meest van belang dat er een relatie tussen de studie en de functie is te leggen." Bedrijfsblindheid Naast de twee bovengenoemde func ties is de heer Baars ook secretaris van de Amsterdamse ideeënbus, coördina tor voor de Commissie Energiebespa ring in de Werksfeer te Amsterdam en coördinator voor stagiairs en buiten landse trainees in de brouwerij. Tevens is hij lid van het bierproefpanel èn correspondent voor Vers van 't Vat sinds eind 1982. "Ik ben bang dat de vorige correspondent het veel beter deed dan ik", zegt hij met enige valse bescheidenheid daarover. "Als je zolang met een grote verscheidenheid aan werkzaamheden te maken hebt, worden ze op een gegeven moment 'gewoon'. Ze horen bij je werk en bij de brouwerij en zij n voor mij niet zulke opzienbarende nieuwtjes als ze mis schien voor een ander zouden zijn. Ik denk dat het een vorm van bedrijfs blindheid is. Het is beslist geen opzet dat ik bij sommige zaken niet aan ons personeelsblad denk." Tips zijn welkom Mocht u dan ook suggesties hebben over zaken die zich op uw of een andere afdeling afspelen, over hobby's of over activiteiten van de Heineken verenigingen, dan houdt de heer Baars zich hier graag voor aanbevolen. "Als we er allemaal eens over nadenken, verwacht ik dat er veel onderwerpen in Amsterdam zijn, waarover kan wor den geschreven."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 22