INTERNE CURSUS DOOR WIJNHANDEL REUCHLIN: Commerciële medewerkers in de horecagebieden heb ben dagelijks contact met afnemers. Soms zijn dit afne mers die nog geen Reuchlin produkten in hun assorti ment hebben opgenomen, maar er wel belangstelling voor tonen. Om hen nu met voldoende kennis te woord te staan over wijn, is er voor de commerciële medewer kers een wijncursus opgesteld. Vérkoopcursus over wijn De wijncursus is samengesteld door Wijnhandel Reuchlin op initiatief van de afdeling Cen trale Training en Vorming. Het doel van deze cursus is de verkoopmede werkers die met wijn te maken heb ben, de basiskennis te geven die beno digd is voor het verkopen van wijn. Thuis studeren De cursus bestaat uit een studieboek dat door de cursisten zelf thuis bestu deerd dient te worden. Daarvoor heb ben zij circa een maand de tijd. In het studieboek worden als hoofdzaken 'Produktkennis' en 'Algemene Markt informatie' behandeld. Bij 'Produkt kennis' leert men onder meer: - wat is wijn - hoe wordt het gemaakt - hoe dient de verpakking er uit te zien - welke kwaliteitsnormen bestaan er - wat zijn de belangrijkste landen van herkomst - wat is de ideale manier om wijn op te slaan - hoe dient men wijn te proeven - hoe dienen de etiketten te worden gelezen - hoe moeten de Franse namen en begrippen correct worden uitgespro ken De cursus is daarbij met name toege spitst op het kernassortiment: de meest gangbare wijnen in de horecasector, In het hoofdstuk 'Algemene Marktin formatie' krijgt de cursist op cijferma tige wijze inzicht in de wijnmarkt. Tevens wordt duidelijk gemaakt hoe Reuchlin op die markt opereert. Toetsen van de kennis Het boek bevat na ieder hoofdstuk een aantal vragen, waardoor de cursist kan controleren of zij/hij de voorgaande lesstof goed heeft begrepen. Mocht men vragen hebben waarop het lesma teriaal niet direct antwoord geeft, dan is er de mogelijkheid hierover te pra ten op een gezamenlijke bijeenkomst. Deze bijeenkomst duurt een hele dag. Hier worden eveneens diapresentaties vertoond en proeverijen gehouden. Na deze dag krijgen de deelnemers als huiswerk een toetsboekje mee met 160 multiple-choice vragen. Of op deze vragen het goede antwoord is aange kruist, wordt op een gezamenlijke bij eenkomst behandeld. Aan deze cur sus, die qua niveau gelijk is aan de opleiding die wordt gegeven door de Stichting Vakonderwijs Horeca, is ook een examen verbonden. Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het volgen van de cursus is overigens evenmin verplicht, maar wordt wel zeer wenselijk geacht. Belangrijke rol wijnspecialisten De cursus is niet alleen samengesteld in eigen huis (door Wijnhandel Reuch lin en C.T.V.), maar wordt ook gege ven door eigen mensen. Als leraar op de cursusdagen in groepsverband tre den namelijk de wijnspecialisten van Reuchlin - de deskundigen op het gebied van wijn - op. Zij hebben daar voor onder leiding van C.T. V. een spe ciale 'Train-de-trainer cursus' gevolgd, om te leren hoe zij hun kennis zo goed mogelijk op anderen kunnen over brengen. Voorts worden aan het einde van iedere wijncursus door het Hoofd Verkoop uit het desbetreffende hore- cagebied concrete werk-afspraken gemaakt met de deelnemers aan de cursus, hoe het geleerde in de praktijk gebracht dient te worden. Optimisme De eerste cursussen zijn inmiddels al gegeven. De verkoopgroep speciale markten was de eerste groep die het spits heeft afgebeten. Zij hebben ter afsluiting ook examen gedaan op 18 mei met een zeer bevredigend resul taat. Momenteel volgen commerciële medewerkers uit de horecagebieden de cursus. Gezien de goede ervaring met de verkoopgroep speciale mark ten, kijkt Reuchlin met optimisme uit naar de positieve uitwerking die het volgen van de wijncursus ongetwijfeld zal hebben. De heer C. Bey (rechts) van de verkoopgroep speciale mark ten was een van de eersten die uit handen van de heer J. van der Zee, Directeur Gedistilleerd en Wijngroep Nederland, een wijnbrevet in ontvangst mocht nemen. In het midden de heer H. Koetsier, hoofd Ver koop van Wijnhandel Reuchlin 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 18