treintjes is een 'vrije' baan gemaakt. Deze loopt van de palletizers door de produktiehal naar buiten waar de afstand naar de nieuwe loods wordt overbrugd. Het treintje stopt automatisch op het laadpunt bij de palletizers en wordt daar op de normale manier door een vorkheftruck beladen. De chauffeur van de heftruck kan met een zendertje de trein in beweging zetten en vervol gens volbrengt deze zijn opdracht zon der tussenkomst van mensenhanden tot aan de opslaghal waar het treintje op het eindpunt automatisch stopt. Ook daar wordt het met de heftruck gelost en terug gezonden. Het 'route schema' kan naar believen veranderd worden, start- en stopplaats worden tevoren geprogrammeerd. Uiteraard komt het treintje onderweg obstakels tegen zoals bijvoorbeeld een dichte deur of een kruising op het buitenter rein. Ook die worden moeiteloos genomen. Bij het naderen van de deur zorgt opnieuw een zendertje ervoor dat de deur automatisch opengaat, het treintje wacht geduldig tot de weg vrij is. Kruisingen zijn beveiligd met stop lichten die voor het overige verkeer op rood springen als het transport nadert. De trekker is zelf beveiligd met een groot geel zwaailicht. Bemerkt de trek ker een obstakel in zij n baandan stopt hij automatisch. Kortom, aan alle veiligheidsaspecten is gedacht. De heer Keereweer daar over: "We hebben de baan van het treintje bovendien gemarkeerd met gele strepen zodat voor iedereen zicht baar is waar het transport loopt. De ervaringen tot nu toe leren overigens dat de mensen in het bedrijf er snel aan wennen en dat zich geen gevaarlijke situaties voordoen." Experimenteren Zo'n nieuwe vorm van transport vraagt natuurlijk om gewenning en aanpassing van de mensen. "Het nieuwe systeem is enthousiast ontvan gen door de mensen die er mee moeten werken. We hebben op een zaterdag een soort instructie belegd en toen kon iedereen experimenteren met het treintje. Onder begeleiding van de fabrikant hebben we alle knoppen en mogelijkheden uitgeprobeerd. Niet alleen het systeem als zodanig werd positief door onze mensen beoor deeld, maar ook het feit dat het hier om een onbemand transport ging vond bijval. Er vond in feite een belangrijke verbetering van arbeid plaats door het pendeltransport te automatiseren. En verder brengt deze vorm van transport een zekere rust in het werk omdat het volle goed veel regelmatiger wordt afgevoerd, waardoor een constante verwerking ontsaat", betoogt de heer Keereweer. Toekomst Bij Vrumona voorziet men dat in de toekomst de nodige uitbreidingen aan dit systeem van intern transport kun nen worden gegeven. Zo kan het trein tje geprogrammeerd worden op meer laad- en losplaatsen tegelijk. Momen teel worden de palletizers al aangepast aan de hoogte van de laadvloer van het treintje zodat de pallets straks recht streeks zonder tussenkomst van de vorkheftruck opgeladen kunnen wor den. "Gelukkig waren wij juist bezig met een vervangingsproject van onze palletizers. Deze ontwikkelingen kun nen daarin mooi worden meegeno men", aldus bedrijfsleider Keereweer die, terwijl wij staan te praten, tot zijn genoegen het treintje keurig zijn route ziet voltooien. Vrumona B.V. Bunnik, trajekt Tele-Track 1 opslag 2 produktie o verkeerslicht o knipperlicht beladen -o ontladen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 9