oekomstverwachtingen y Staten. In dat licht moet ook de intro ductie worden gezien van het merk Grizzly dat in onze Canadese brouwe rij wordt gebrouwen en van daaruit wordt geëxporteerd naar de Verenigde Staten. In 1983 werd op het Westelijk Halfrond een verdere stap gezet naar de internationalisering van het con cern. Er werd een samenwerking aan gegaan met enkele ondernemingen in Brazilië die zich tot dusver bezighou den met dc produktie van frisdranken. AFRIKA In 1983 nam de export van bier vanuit Nederland naar Afrika af als gevolg van de importbeperkende maatrege len, ingegeven door de recessie. De lokale produktie nam echter toe. De heer Heineken noemde de minder heidsdeelneming in Nigerian Brewe ries van grote importantie in een groeiende en rendabele markt. De heer H.F.M. Coebergh, lid van de Raad van Bestuur en onder andere verantwoordelijk voor Afrika, lichtte tijdens de persconferentie toe dat Hei neken in Nigeria ook betrokken is bij de hulp aan landbouwprojecten. Zo wordt een project van maïsbouw ondersteund en werd in het afgelopen jaar in het noorden van Nigeria de eer ste oogst binnengehaald van een pro ject om gerst te verbouwen. In Burun di, waar Heineken al enige jaren mee helpt aan een groot gerstproject van 500 hectare, is nu ook onze hulp inge roepen voor een experiment op vee teelt-gebied met Friese koeien. VERRE OOSTEN Vooral de activiteiten in Japan spron gen het afgelopen jaar in het oog. Hei neken ging een licentie-overeenkomst aan met Kirin, Japan's grootste brou werijgroep. De heer Heineken om schreef de eerste uitlevering van lokaal gebrouwen Heineken bier op 2 april jongstleden als een belangrijke gebeurtenis die zal leiden tot een groeiend aandeel van Heineken in de Japanse markt voor internationale bie ren. TOEKOMSTVERWACHTINGEN Over de toekomst sprak de Raad van Bestuur zich voorzichtig en met de nodige terughoudendheid uit. Onver wachte ontwikkelingen buiten de onderneming zoals accijnsverhogin gen en andere overheidsmaatregelen, valutaschommelingen en deviezen- schaarste, kunnen de resultaten sterk beïnvloeden. Daarom werden geen concrete uitspraken gedaan over de verwachtingen voor het lopende jaar. "Wij zijn echter wel ten aanzien van de toekomst van onze gehele onderne ming positief gestemd", aldus de heer Heineken. Verkopen van onder toezicht van Heineken gebrouwen bier (in miljoenen hectoliters) J' MCRPHY 0 m w i -- Ierland IJ Nigeria Opbrengst verkopen (in miljoenen guldens) Bier 1979 1980 1981 1982 1983

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 5