Voorzichtigheid overheerst in te JAARCIJFERS 1983 Een stijging van de bierverkopen vooral in Nederland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Indonesië en Grieken land heeft 1983 een gunstig jaar voor het Heineken concern gemaakt. De omzet steeg met 12% tot 4,7 mil jard gulden (in 1982 was dat ruim 4,2 miljard gulden) en de winst steeg met 29,5 procent van 153,2 miljoen gulden in 1982 tot 198,4 miljoen gulden in het afgelopen jaar. EUROPA In de toelichting op de jaarcijfers aan de Nederlandse pers op 11 april jongst leden gaf de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer A.H. Heineken, aan dat voor onze activiteiten in Frank rijk een nieuwe fase aanbreekt. Hij doelde daarmee op de overeenkomst die was bereikt tussen Heineken Fran ce,Union de Brasseries en Pelforth tot het samengaan van deze ondernemin gen in de nieuwe firma Sogebra. Bovendien werden investeringen om de kwaliteit van het produktieapparaat in Frankrijk verder te verbeteren aan gekondigd. In Griekenland heeft de Athenian Brewery, waar Heineken en Amstel worden gebrouwen, in het afgelopen jaar zijn afzet aanzienlijk vergroot. Inmiddels bedraagt daar het marktaandeel van Heineken in de totale biermarkt meer dan 50%In Ita lië vertoonde de bierafzet slechts een bescheiden groei. Binnen het interna tionale marktsegment steeg de ver koop van Heineken bier terwijl ook het door de brouwerijgroep Peroni in licentie gebrouwen Amstel bier een bevredigende ontwikkeling door maakte. In Ierland is na de overname van de Murphy brouwerij een begin gemaakt met een omvangrijk investe ringsprogramma. Tijdens de perscon ferentie werden vragen gesteld over Heineken's plannen om zich op de Duitse markt te begeven. Vice-voor- zitter van de Raad van Bestuur, de heer G. van Schaik, verklaarde dat Heineken voorlopig de discussies rond het Reinheitsgebot wil afwachten voordat er een definitieve beslissing wordt genomen. Deze terughoudend heid levert tevens de tijd op om de lan delijke distributie van Heineken bier voor te bereiden, verklaarde de heer Van Schaik. In 1983 ontwikkelde de Nederlandse biermarkt zich onder invloed van de mooie zomer gunstig. Het jaarverslag maakt melding van de voortdurende concurrentie die wordt ondervonden van de goedkope mer ken in het thuisverbruiksegment. In de frisdrankenmarkt liep het aandeel van Vrumona door de hevige prijsconcur rentie iets terug. De zich in 1983 licht herstellende gedistilleerd markt dreigt beïnvloed te worden door de forse accijnsverhoging per 1 februari 1984. Het jaarverslag spreekt over 'misleiding voor het kwa liteitsimage' van het Nederlands pro- dukt in verband met het op de markt komen van jeneverachtige dranken met een lager alcoholpercentage dan wettelijk is voorgeschreven. WESTELIJK HALFROND Het gunstige resultaat in 1983 is opnieuw voor een belangrijk deel te danken aan onze goede positie in Noord Amerika. In de Verenigde Sta ten nam de afzet van Heineken, ondanks de toegenomen concurrentie in het import-segment, weer toe, ter wijl de afzet van het laag-calorische Amstel Light bier zich bijna verdub belde. In zijn toelichting stelde de heer Heineken dat in het afgelopen jaar ver der is gestreefd naar de verbreding van Heineken's positie in de Verenigde

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 4