zijn gezin uit Kaduna naar Nederland gekomen om hier zijn verlof op te nemen, terwijl de heer/. Verwey uit Kaduna vanaf 2 mei met verlof is. Zijn vrouw en zoontje waren al op 21 april in Nederland gearriveerd. De heer en mevrouw H. de Sitter en de familie van der Wel uit Ibadan zijn met verlof in Nederland respectievelijk vanaf 5 mei en vanaf 2 juni. De heer J. van der Wel zal voor nog ca. 6 maanden terugkeren naar Ibadan; zijn gezin zal tijdens deze periode in Neder land blijven. Nocal en Eka S.A.R.L. ANGOLA Half mei zijn de heer en mevrouw C. Egberts vertrokken naar Luanda, alwaar de heer Egberts de functie zal vervullen van assistent chef bouteillerie. De heer K. van der Brug zal dan eind mei definitief uit Luanda terugkeren. Bralima S.A.R.L. S.B.B. Sobraband ZAÏRE Op 4 mei is de familie G.J. M. Konincks met verlof uit Kisangani gekomen. De heer Ch. Tavernon is nagenoten verlof op 20 april weer naar Kisangani teruggekeerd. Brasseries du Maroc S. A. MAROKKO De heer G.J. Oost in Fez heeft op 1 mei zijn 12'/2 jarig jubileum gevierd. Heineken Japan JAPAN Ook de heer J.W.C. Loeff hoopt op 1 juni in Tokyo zijn I2'/2 jarig jubileum te vieren. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË De familie G. C. M. Meijer is na genoten verlof op 15 mei naar Medan vertrokken, waar de heer Meijer de functie vervult van chief engineer. Jordan Brewery Co. Ltd. JORDANIË Op 16 maart kreeg de familie W. Kroonen er een zoontje bij: Arne-Willem. Mevrouw Kroonen is met haar kinderen op 17 april naar Amman vertrokken, waar de heer J.W. Kroonen al vanaf 20 maart verblijft. Amstel Brewery Canada Ltd. CANADA Op 31 maart is de heer H.M.A.M. de Vette van zijn detachering in Hamilton terugge keerd en is nu weer in Zoeterwoude werk zaam. Heineken U.S.A. Inc. VERENIGDE STATEN De heer W. W.F. de Ranitz is definitief teruggekeerd uit New York en is vanaf 1 april weer werkzaam op de afdeling Export Algemeen in Amsterdam als Project manager soft drinks Africa. National Brewing Company Ltd. TRINIDAD Op 27 mei zal de heer A. N. Ninck Blok met zij n gezin met verlof komen uit Port of Spain DANKBETUIGINGEN Bij deze wil ik u, ook namens mijn echtgenote, allen heel hartelijk danken voor de vele blijken van belangstelling die wij ter gelegen heid van mijn afscheid op 29 februari j.l. mochten ondervinden. C. den Uyl Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik ieder, die de dag van mijn afscheid tot een zo bijzondere dag heeft gemaakt, onze hartelijke dank betuigen. Fam. P. Weistra Mede namens mijn vrouw wil ik allen hartelijk dankzeggen die mijn afscheid van Heineken tot een onvergetelijke gebeurtenis hebben gemaakt. De aanwezigheid van zovele patiënten, de prachtige cadeaus, de vele brieven, telegram men, bloemen. Al deze hartverwarmende blijken van waardering en vriendschap hebben mij diep getroffen. Met weemoed, maar bovenal met dankbaarheid, denk ik terug aan de onvergetelijke afscheidsreceptie als afsluiting van 34 jaren waarin men mij zoveel vertrouwen heeft geschonken. C. N.J. de Vey Mestdagh Mede namens mijn vrouw wil ik de directie en collega's hartelijk bedanken voor de bijzonder prettige dag die wij gehad hebben ter gelegen heid van mijn pensionering. C.A. Cieremans Hartelijk dank ook namens mijn vrouw aan de directie, voor het prachtige bloemstuk dat ik ontvangen heb bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. A. van Gulik Bij de viering van ons 60-jarig huwelijksfeest op 7 februari jl. en het bereiken van mijn 85e verjaardag hebben wij zo veel bewijzen van medeleven en goede gaven mogen ontvangen dat wij samen onze grote dank hiervoor willen betuigen en voor directie en personeel van de Heineken Brouwerij het allerbeste in de toekomst wensen. L.J. van Olst, echtgenote en familie Op 1 maart jl. vierden wij ons gouden huwelijksfeest en werden des middags verrast met een bezoek en de felicitaties namens Heineken door mevrouw S. van Kooten en mijn oud-collega, de heer C. Ham van de brouwerij Amsterdam. Voor het begeleidende cadeau in de vorm van een enveloppe en een fraaie fruitmand, alsmede een prachtig bloemstuk, het bier en de frisdranken, willen wij de directie langs deze weg onze hartelijke dank betuigen. N. Burgers Langs deze weg wil ik de directie van Heineken Den Bosch, alsmede alle medewerkers en collega's, dankzeggen voor de hartelijke deelneming bij het overlijden van mijn man A. J. de Veer. Mw. De Veer-v.d. Bogaard en kinderen Uw belangstelling tijdens zijn ziekte en het medeleven ondervonden na het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa Adrianus Petrus Vendrig zij n ons tot steun en troost geweest. Voor uw condolean ces, in velerlei vorm ontvangen, zeggen wij u hartelijk dank. Namens allen: A.M.C. Vendrig-Huyg OVERLEDEN In memoriam M.A. VAN VENROOY Op 15 maart is plotseling overleden op 51-jarige leeftijd de heer M.A. van Venrooy. De ontsteltenis bij allen die hem hebben gekend, was groot bij het vernemen van dit bericht. Tiny van Venrooy had er een dienstverband van bijna 28 jaar in de Bossche brouwerij op zitten als vorkheftruckchauffeur. Direct na zijn zilveren jubileum onder ging hij een ernstige operatie waarvan hij geheel herstelde. Des te triester is het daarom dat nu een hartaanval een einde maakte aan dit leven. De brou werijgemeenschap kende de heer Van V enrooy als een man van weinig woor den en weinig pretenties, die met ple zier zijn werk deed en klaar stond voor anderen. Wij leven mee met zijn vrouw en familie en stellen vast dat de grote belangstelling bij zijn begrafenis, meer dan woorden kunnen doen, heeft onderstreept dat de brouwerijgemeen schap een fijne vriend en collega heeft verloren. Hij ruste in vrede. In memoriam J.A.G. VAN VUGT Groot was de verslagenheid toen het droeve bericht bekend werd dat op 17 april 1984, op 41-jarige leeftijd, de heer J.A.G. van Vugt was overleden. De heer Van Vugt trad op 23 februari 1976 in dienst als produktiemedewerker in de Verpakkingsafdeling van de vesti ging Den Bosch. Wij verliezen in hem een goede collega die met inzet zijn werkzaamheden verrichtte. Onze gevoelens van deelneming gaan uit naar zijn echtgenote en kinderen, die naar wij wensen de kracht zullen vin den dit tragische verlies te dragen. Moge hij rusten in vrede. De heer W.H. VAN DEN HOEK (76) is overleden op 23 maart. De heer Van den Hoek trad op 21 maart 1960 in dienst bij Seven-Up. In latere jaren was hij werkzaam bij de Verenigde Drankenhandel in Amster dam tot hij op30juni 1972 met pensioen ging. De heer W. JUMELET (73) is overleden op 28 maart. De heer Jumelet kwam op 8 mei 1944 in dienst van de Amstel brouwerij. Daar heeft hij achtereenvolgens functies bekleed als expeditie-medewerker, controleur, voor werker, vorkheftruckchauffeur en medewer ker in het biermagazijn. 1 november 1975 ging de heer Jumelet met pensioen. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 27