F.G.A.M. Roolaart: Mijn deur staat altijd open. De naam 'Eén uit 6-duizend' is des tijds voor deze rubriek gekozen, omdat hierin iedere keer een van de circa zesduizend Nederlandse medewerk(st)ers aan woord komt. Voor de komende acht nummers is het thema van deze rubriek 'Eén van de 8'. Het cijfer 8 staat daarbij voor de acht correspondenten die hun medewer king aan de totstandkoming van Vers van 't Vat leveren. Hun namen ziet u op pagina 2 staan. Wie er achter die naam schuilt en wat hij voor werk zaamheden verricht, is wellicht minder bekend. Daarom stellen wij onze cor respondenten in de komende nummers nader aan u voor. We beginnen de reeks met de heer F.G. A.M. Roolaart. De heer Roolaart houdt kantoor in Zoetermeer; in kamer 308 op de derde verdieping van het kantoorgebouw, om precies te zijn. Hij is dan ook de correspondent die de bijdragen vanuit de Zoetermeerse ves tiging van de Gedistilleerd en Wijn- groep Nederland levert. Dat is uiteraard niet zijn officiële func tie bij de G.W.N. De heer Roolaart is namelijk hoofd Verkoop Binnendienst van de G.W.N.een afdeling die acht personen in totaal telt. "De verkoop binnendienst ondersteunt de verkoop leiding. Wij werken nauw samen met de verkoopleiding, account managers, product managers, administratie, plan ning control en physieke distribu tie", legt de heer Roolaart in grote lij nen de functie van de verkoop binnen dienst uit. Vraagbaak "Wij zijn een vraagbaak, een soort zenuwcentrum, voor alle mensen die vragen hebben, maar niet precies weten aan wie ze die moeten stellen. De meest uiteenlopende vragen wor den gesteld." Ook tijdens het gesprek met de heer Roolaart gaat de telefoon enige malen. Een afnemer stelt een vraag over de verpakking van Zwarte Kip advokaat, een ander wil informatie over de Bokma-actie met haringprik kers. Ook interne afdelingen weten het tele foonnummer en de kamer van de heer Roolaart te vinden. "Ik heb bijvoor beeld ook de debiteurenbewaking onder mij. Als mij door de afdeling telefonische verkoop vragen worden gesteld over het leveren van orders, kan ik alle gegevens over de afnemers direct opzoeken in de computerstaten die ik heb. Het komt ook voor dat ik telefonisch contact opneem met de afnemers als zij een achterstand in betaling hebben. Dat vind ik niet zo vervelend, ik praat erover alsof het over mijn eigen geld gaat." Proeven en schrijven De heer Roolaart vervult nog andere taken binnen de G.W.N. Zo is hij lid van het gedistilleerd-proefpanel, dat minimaal eenmaal per week bijeen komt om - vaak ook in driehoekstests - gedistilleerd produkten te proeven. De heer Roolaart is hierbij betrokken als oud-distillateur van Hulstkamp. "Ik loop al 34 jaar mee. Ik ben bij Hulst kamp begonnen, was later werkzaam bij Coebergh en sinds 1972 bij Heine- ken. Zonder te solliciteren heb ik bij drie bazen gewerkt! De aanleg om te proeven, smaak en aroma te onder scheiden, heb je. Dat houd je dan ook. Naarmate je het langer doet, ontwik kelt dat vermogen zich alleen maar." Een andere functie oefent de heer Roolaart bij de ondernemingsraad uit, waarvan hij ambtelijk secretaris is. Daarover: "De werkzaamheden die daar uit voortvloeien verricht ik meestal in de avonduren. Er zit veel werk aan vast: notulen maken, brieven schrijven, adviesaanvragen verzorgen. Het is heel nuttig als een O.R. goed functioneert. Toch, als ik moet kiezen tussen het O.R.-werk en mijn eigen werk, komen mijn eigen werkzaamhe den op de eerste plaats." Vers van't Vat Sinds 1975 is de heer Roolaart' corres pondent voor Vers van 't Vat. Aanvan kelijk was hij dat voor Rotterdam Maaskade en Schiedam, later voor Zoetermeer. Drukke werkzaamheden weerhouden hem er echter van actief binnen het bedrijf op jacht te gaan naar nieuws. "Eigenlijk zou je van tijd tot tijd over de afdelingen moeten lopen om te horen wat er speelt. Door tijdge brek kom ik daar niet toe. Het is denk ik ook een drempel voor de mensen dat ik hier op de derde etage in een kamer zit. Dan stappen ze niet zo gemakkelijk binnen om te vertellen dat ze een leuke hobby hebben of dat hun vereniging aan een toernooi gaat deelnemen. Wat dat betreft, ben ik van mening dat het correspondentschap misschien beter door een 'centraler' figuur kan worden vervuld. Bijvoorbeeld door een mede- werk(st)er van de personeeldienst. Daar lopen de mensen eerder binnen, de drempel is niet zo hoog. Ook is het volgens mij goed als af en toe iemand met frisse ideeën - ik doe het al bijna tien jaar - dit werk overneemt. Tot het moment dat dat echter gebeurt is iedereen in Zoetermeer met berich ten en nieuwtj es bij mij welkomIk zou een correspondent willen omschrijven als een vergaarbak: men kan alles op mijn bureau neerleggen. Mijn kamer deur staat altijd open!" 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 22