DE GEDISTILLEERD EN WIJNGROEP! onderwerp van film en diaseries Vele tienduizenden gasten worden jaarlijks op onze brouwerij vestigingen ontvangen. In het vorige nummer heeft u kunnen lezen dat voor hen een nieuwe diapresen tatie -een filmdia- was ontwikkeld. Maar ook naar de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland B.V. in Zoeter meer weten velen de weg te vinden. Zij komen op uitno diging van de G. W.N. of van Wijnhandel Reuchlin kennis maken met de moderne vestiging in Zoetermeer en de produkten die daarvandaan komen. Ook voor die bezoekers zijn er speciale presentaties. De voorlichting in Zoetermeer aan commerciële relaties, vakonder wijsgroepen en andere belang stellenden is in twee groepen te verde len: informatie over de historie en de produkten van de gedistilleerdtak èn informatie over de geschiedenis en de produkten van Wijnhandel Reuchlin. Dit wordt gedaan om het aparte karak ter dat de wijnhandel heeft, te bena drukken. Van korrel tot borrel Tot voor kort werd aan de bezoekers. die geïnteresseerd waren in de gedistil- leerdprodukten, de 'Bouwfilm' ver toond. Deze film behandelt dc periode 1978/1979 en heeft de bouw van de ves tiging in Zoetermeer als onderwerp. Hierin komt het produktieproces niet aan de orde. Na het maken van de bouwfilm ontstond dan ook al snel het plan een bedrijfsfilm te maken met een educatief karakter, die de kijkers uitleg zou geven over het produktieproces voordat zij een rondleiding door de vestiging zouden krijgen. Deze film nu heeft enige tijd geleden zijn definitieve gestalte gekregen en is voor het eerst in februari en maart aan het G.W.N.-per soneel vertoond. Onder het motto'Van korrel tot borrel' worden de kijkers de diverse fasen van het produktiepro ces op duidelijke wijze uitgelegd, zodat zij een idee krijgen van alle processen die nodig zijn voordat de bekende G. W.N.-produkten in flessen het pand verlaten. Vaderlands gedistilleerd 'De helden van het vaderlands gedistil leerd' is de titel van de diapresentatie die aansluitend aan de film voor bepaalde doelgroepen als commerciële relaties en vakonderwijsinstellingen wordt vertoond. In deze presentatie maakt de bezoeker kennis met de tot standkoming van de G.W.N. en de his torie van de bedrijven die deel uit gin gen maken van de G.W.N. Voorts wordt ingegaan op de G.W.N. filosofie met betrekking tot commercie, marke ting en reclame. In de circa twintig minuten durende diapresentatie, die vele fraaie nostalgische plaatjes bevat, zijn ook diverse medewerkers van de G.W.N.-vestiging in een 'rol' te bewonderen. Door het zien van de film 'Van korrel tot borrel' en de diapresentatie 'De hel den van het vaderlands gedistilleerd' krijgen de gasten een duidelijk beeld van het ontstaan, de historie en de pro dukten van de G.W.N. Uit de historie van Reuchlin 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 20