In diverse vormingsinstituten in heel Nedeland worden meerdaagse bijeenkomsten georganiseerd met de titel 'Pensioen in Zicht' voor werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen. Ook ons concern stelt haar medewerkers, van 60 jaar en ouder, in de gelegenheid deel te nemen aan 'Pensioen in Zicht'. Waarom het zo nuttig is deze 'cursus' bij te wonen, leest u onder meer in het verslag op pagina 15, dat een recent gepensioneerde Heineken medewerker schreef. Pensioen in zicht? Tot welke groep u ook behoort, er wij zigt veel in uw leven, heel veel. En als we van de doorsnee situatie uitgaan dat de man werkt en de vrouw het huishou den verzorgt, verandert het leven van uw vrouw ook ingrijpend. Tot nu toe had iedere werkdag een vast patroon: 's ochtends gaat u naar uw werk om pas 's avonds weer terug te keren in huis. Als we de mensen buiten beschouwing laten die na hun pensio nering een camper aanschaffen om de wereld door te trekken, bent u na uw afscheid van uw arbeidzaam leven ineens de hele dag thuis. Een situatie waarover u wel degelijk tevoren goed moet nadenken, erover moet praten met uw echtgenote en zonodig met anderen. Irritaties Misschien zou uw vrouw het juist pret tig vinden als u meehelpt in de huishou ding en mee gaat met boodschappen doen, terwijl u nu al van plan bent dan alle dagen te gaan vissen, biljarten of lezen. Het kan echter ook zijn dat ze het als bemoeienis beschouwt met haar zaken, die zij al jarenlang zo goed alleen heeft weten te klaren, als u zich ineens met het reilen en zeilen in huis bezig gaat houden. Met andere woorden: uw pensionering betekent ook voor haar een grote stap. dan u heeft. Daardoor komt u mis schien weer op nieuwe ideeën. In hetzelfde schuitje Bewust zijn de deelnemers aan Pen sioen in Zicht afkomstig uit verschil lende bedrijven en functies. Dat biedt het voordeel met mensen te kunnen praten die andere ervaringen, opleidin gen en woonomstandigheden hebben dan u. Eén ding hebben echter allen gemeen: na de pensionering is het arbeidzame leven beëindigd. Ook u Zoals in de C.A.O. en de Algemene Arbeidsvoorwaarden voor functie groep 16 en hoger staat vermeld, stelt ons concern ook u in de gelegenheid aan Pensioen in Zicht deel te nemen. Dit is mogelij k voor allen die 60 j aar en ouder zijn en door gebruikmaking van de wachtgeld- of overbruggingsrege ling of door het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd afscheid Pensioen in Zicht is geen cursus in de zin dat aankomende gepensio neerden op een schoolse wijze zaken moeten 'leren'. Toch wordt er tijdens de bijeenkomsten tal van belangrijke informatie verstrekt aan de deelnemers over verandering van de financiële situatie, verzekering, gezondheid, cursussen, vrijwilligers werk, de verandering in het dagelijkse patroon ook voor de partner. Kortom: wat vindt er plaats in uw leven en dat van uw partner na uw (vervroegde) pensionering? Het kan zijn dat u reikhalzend uitkijkt naar de dag dat u niet meer hoeft te werken, dat u zich geheel aan uw hob by's kunt wijden. Misschien ook wordt u nu al zenuwachtig en onrustig als u denkt aan de tijd na uw afscheid van uw werk en uw collega's. Ingrijpende veranderingen Nieuw leven 'Pensioneren is een uitdaging, het begin van een nieuw leven' is het motto voor de Pensioen in Zicht-bijeenkom- sten. Een uitdaging die u eerder zult aandurven als u bewust stil heeft gestaan bij 'pensioneren en wat dan?'. De beste manier om dat te doen is door het vergaren van nuttige en praktische informatie en het praten met anderen. Want zij hebben wellicht heel andere denkbeelden over hun nieuwe leven

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 14