Onze afdeling Centrale Training en Vorming heeft samen met de Centraal Commercieel Technische Dienst en het Adviesbureau 'Confluente Leersystemen' (C.L.S.) een bijzonder leerpakket samengesteld voor de Horeca Tap Service, de HTS. Dat pakket bestaat uit 10 studieboeken, trainershandboeken en videobanden. Het is de start van het Project Praktijkgerichte Opleidingen (P.P.O.). Je klanten leren ten komt dan ook in hoge mate in de HTS-contacten tot uitdrukking. Om in deze contactenstroom geen kin- ken in de kabels te laten komen is juist voor de HTS een intensieve training ontworpen die alles te maken heeft met communicatie. De communicatieve taak van de HTSer telt net zo zwaar als de technische en administratieve. Daarom komen al deze aspecten in onderlinge samenhang in de training aan de orde. Les in communicatie Hoe komt het dat we tegenwoordig zoveel (moeten) doen aan communica tie? Deden we het vroeger dan niet goed, begrepen we elkaar dan steeds verkeerd? Nee, gelukkig ging het vaak goed. Maar voorbeelden waarin we elkaar niet goed begrepen, ook al waren we bezield van de beste bedoe lingen, die kennen we allemaal. Dan kon er een koele verhouding ontstaan en je begreep maar niet waarom. Door onderzoek in de afgelopen 10 jaar zijn we erg veel meer te weten gekomen over reacties van mensen op elkaar. Dat je ze voorspelbaar kunt maken is een van de belangrijkste Maar die nieuwe opzet vroeg van alle mensen die deel gingen uitmaken van de HTS een andere taakuitoefening. Daar was een nieuw soort training voor nodig. Hoe die werd gecreëerd leest u hieronder. Het resultaat ervan was dat, dank zij de effectiviteit ervan, binnen een half jaar de HTS kon functioneren en tot volle tevredenheid. Zelfs de vak pers heeft hier onlangs met waardering over geschreven. Het belang van communicatie Natuurlijk zijn er altijd al cursussen en trainingen gehouden, nodig om ons om te scholen, voor te bereiden of bij te laten blijven. Maar nu er stagnerende markten en veel concurrenten zijn, hebben we een andere aanpak nodig. Die is gevonden in een nieuw soort opleiding die op maat gemaakt lijkt voor de problemen die de HTSer in zijn contact met klanten tegenkomt. Voor de horeca-ondernemer is de HTSer een belangrijk Heineken contact. Hei- neken, als leverancier en handelspart ner, wordt immers in niet geringe mate beoordeeld op wat de HTSer is als mens, en op wat hij doet en (toe)zegt. Onze betrouwbaarheid voor de klan Tapbier is een produkt dat veel zorg vraagt. De omstandighe den waaronder wordt getapt zij n van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van het glas bier dat de consu ment krijgt voorgezet. Als de tempera tuur niet juist is, als gebruik wordt gemaakt van een verontreinigde instal latie, als het glaswerk niet goed 'bier- schoon' is; het zijn allemaal omstandig heden die ervoor kunnen zorgen dat het met zoveel zorg gebrouwen bier niet perfect aan de klant wordt geser veerd. Het is duidelijk dat de bierver zorging hoog in het Heineken vaandel staat. Reiniging en preventie Vandaar dat toen in 1982 de Bierwacht ophield te bestaan Heineken onmid dellijk een eigen servicedienst in het leven riep. Tegelijkertijd werd het takenpakket van deze Horeca Tap Ser vice uitgebreider gemaakt dan bij de Bierwacht het geval was. Naast het rei nigen van de leidingen pleegt de HTS ook preventief onderhoud. Hiermee kan voorkomen worden dat er zich in het horecabedrijf storingen voordoen op kwetsbare tijdstippen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 10