gewoonten en de echtelijke twisten of vreugden van de buren. Achtergrond geluiden spelen echter een grote rol in ons dagelijks leven. Er kan ook een rustgevende werking van uitgaan, zoals bij het ruisen van de wind door de bomen en het geluid van de zee. Deze geven ons het gevoel dat we 'erbij horen'. Bij het wegvallen van deze geluiden door bijvoorbeeld slechtho rendheid ontstaat het gevoel er niet meer bij te horen, afgesloten zijn van datgene wat er om ons heen gebeurt, noee waardoor er een gevoel van eenzaam- doe r heid kan ontstaan var, i wasmachine en de afvoerbaan bij colonne Effecten van lawaai Lawaai is verantwoordelijk voor een aantal effecten die nauw aan elkaar verwant zijn. Een aantal effecten treedt daarbij op de voorgrond, te weten: - een direct effect op het gehooror gaan; bij blootstelling aan schadelijk lawaai kan het gehoorvermogen eerst tijdelijk en in een later stadium blijvend aangetast worden, wat resulteert in een verminderd vermo gen om het gesprokene te verstaan en signalen te herkennen. - indirecte effecten zijn de zoge naamde vegetatieve reacties: dat wil zeggen dat er onder meer een invloed is op het hart-vaatstelsel zoals een snellere hartslag, een lichte bloed drukverhoging, een invloed op de spijsvertering en een invloed op het slaappatroon, zoals de diepte van de slaap en een onderbroken slaap. - ook kan lawaai een negatieve invloed hebben op de conversatie: bij te veel achtergrondgeluid valt een gesprek minder makkelijk te voeren of is het soms helemaal niet mogelijk. Daar door kan zelfs iemands gedrag veran deren. Uit dit alles blijkt dat werken in lawaai nadelig kan zijn voor de gezondheid van de mens. Gelukkig wordt dit in toe nemende mate ook bij Heineken door de werknemers, de bedrijfsgezond heidsdiensten veiligheidsfunctionaris sen, ondernemingsraadleden en ande ren ingezien. Zoals bij u bekend zal zijn, worden reeds jarenlang geluidbe- perkende maatregelen getroffen, zoals voorzieningen aan gebouwen en instal laties. Het is onze bedoeling met deze activiteiten in de toekomst verder te gaan. Om het effect te kunnen 'meten', maken we gebruik van het gehooron- derzoek. Gehooronderzoek In de afgelopen maanden is bij ruim 3000 werknemers, werkzaam bij de produktievestigingen in Nederland, een gehooronderzoek verricht. Dit gebeurde zowel bij nieuw aangestelde werknemers als bij werknemers die al eerder aan zo'n gehooronderzoek heb ben deelgenomen. Een tweejaarlijks uitgevoerd vervolgonderzoek kan aan geven of het programma voor gehoor- bescherming vruchten afwerpt in die zin dat er geen vermindering van het gehoorvermogen van werknemers als gevolg van blootstelling aan lawaai optreedt. Na de metingen zijn de audiogrammen van die medewerkers, bij wie zowel twee jaar geleden als onlangs een gehooronderzoek is ver richt, verwerkt in grafieken. Bij de ver werking van deze gegevens is rekening gehouden met de leeftijd van de onder zochte personen. Bij het ouder worden neemt de gehoorscherpte minder af zoals dan ook de grijze haren tevoor schijn komen en het moeilijker wordt om zonder bril de krant te lezen. Als er verband kan worden aangetoond tus sen bovengenoemd gehoorvermogen en blootstelling aan lawaai, dan dienen er noodzakelijke maatregelen te wor den genomen, die primair gericht zijn op technische preventie. In het geval van lawaai betekent dat bestrijding aan de bron. Bij de verwerking van de gegevens is ook rekening gehouden met het feit dat sommige gehoorscherpteverminderin- gen niet het gevolg behoeven te zijn van blootstelling aan lawaai. Tevens wordt rekening gehouden met gehoor- afwijkingen. Als we al deze factoren in aanmerking nemen, blijkt dat het gemiddelde beeld van de gehoor scherpte nu, vergeleken met dat van de vorige metingen, niet is veranderd. Dit leidt tot de voorzichtige conclusie dat alle inspanningen betreffende lawaai bestrijding aan de bron, het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen en de gegeven voorlichting resultaten ople veren. We zijn op de goede weg. Dit betekent echter geenszins dat we op onze lauwe ren kunnen gaan rusten. We zullen in de komende jaren blijven doorgaan om het lawaai aan de bron terug te drin gen, om uiteindelijk te bereiken dat er geen lawaaislechthorendheid meer optreedt. Ook de etiketteermachines zelf op colonne 8 van onze Bossche vestiging zijn rondom van geluidwerende schermen voorzien Hinderlijk geluid De grenzen van de hinderlijkheid van het geluid zijn eveneens niet duidelijk aan te geven. Het piepen van een deur en het druppelen van een kraan kan aanleiding tot irritatie geven. Door de vaak slechte, gebrekkige akoestische isolatie in de woningbouw kunnen we 'meegenieten' met de sanitaire een vuiler, een compressor, een ket tingzaag of een straalverkeersvliegtuig. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 5